СУДОВИЙ РОЗСУД У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

Автор(и)

  • Юрій Анатолійович Ужакін

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.21

Ключові слова:

судовий розсуд, підстави судового розсуду, засоби захисту від порушення авторських прав та суміжних прав, компенсація.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми використання суддівського розсуду під час застосування норм про компенсацію за порушення авторського права. Аналізуються норми законодавства, що регулюють компенсацію на основі суми винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав. Дослідження базується на нормах законодавства України, зокрема Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Цивільного кодексу України, присвячених регулюванню предмета. Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює систему засобів захисту від порушень авторського права. Одним із засобів правового захисту є компенсація в подвійному (або в деяких випадках у потрійному) розмірі суми винагороди, яка була б сплачена за надання дозволу на використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав. Автор описує деякі проблемні питання із засобом правового захисту: зв’язок між компенсацією та збитками правовласника, механізм встановлення гіпотетичної винагороди тощо. На думку автора, досліджуваний засіб правового захисту слід розуміти як різновид цивільної відповідальності. Як наслідок, засіб правового захисту регулюється загальними принципами цивільної відповідальності. Відповідно, сума компенсації за порушення за загальним правилом має бути пропорційною збиткам правовласника. Можливість досягнення справедливих результатів заснована на повноваженнях суду використовувати судовий розсуд. Судовий розсуд слід розуміти як повноваження робити вибір між альтернативами, які є законними. Судовий розсуд є основним правовим засобом досягнення розумних і справедливих результатів за складних обставин відсутності доказів фактичних збитків. Право вибору між альтернативами ґрунтується на конкретних приписах закону. Редакція норм Закону України «Про авторське право і суміжні права», Цивільного кодексу України дає змогу стверджувати, що надання суду цього повноваження здійснюється шляхом використання оцінних понять. Наприклад, Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає, що сума компенсації має бути ефективною, пропорційною та стримувальною, спрямованою на відновлення порушених прав. Указані терміни не мають точного значення й підлягають визначенню судом. Для застосування відповідних правил суд також повинен встановити суму винагороди, яка була б сплачена за використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав. Закон не містить детальних правил щодо методів розрахунку винагороди. Зокрема, відсутні правила щодо умов гіпотетичного використання об’єкта. Відповідно, суд має повноваження визначати ці умови. Отже, судовий розсуд є важливим і необхідним правовим інструментом, який дає змогу застосовувати норми про компенсацію.

Посилання

Постанова Верховного Суду від 11 листопада 2020 року у справі № 755/22219/14. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92973240.

Білоусов Ю. В., Рибчак М. Б. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у цивільному процесі. Університетські наукові записки. 2007. № 4. С. 100–108. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_4_16.

Демченко Я. О. Теоретико-правові особливості визначення майнових прав суб'єктів господарювання в сфері авторського права та суміжних прав. Часопис Київського університету права. Київ, 2017 № 1. С. 249–257. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi bin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Chkup_2017_1_57.pdf.

Джунь В. В. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. 432 с.

Дмитрішин В. С. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в Україні. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : «Держ. ін-т. інтел. власн.», 2008. 248 с.

Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / кер. роботи А. А. Козловський; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2009. 19 с.

Зеров К. О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2018. 220 с.

Калениченко П. Компенсація за порушення авторського права: кінець чи початок? URL: https://blog.liga.net/user/pkalenichenko/article/30756.

Косович В. М. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті. Львів : Світ, 2006. 251 с.

Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ : Видавничій Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

Межі захисту прав авторів (за матеріалами судової практики) / В. І. Труба, С. Є. Морозова. Правова держава. 2017. № 26. С. 104–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Prav_2017_26_20.

Рибалко В. О. Оцінні поняття в кримінальному процесуальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2016. 251 с.

Світличний О. П. Право інтелектуальної власності: : Підручник. Вид. 2, змін. і доп. Київ : НУБіП України, 2016. 355 с. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wpcontent/Pidruchnyk_ Pravo_intel_vlasnosti.pdf.

Селіванов М. В. Шкода як необхідна підстава застосування компенсації при захисті авторського права та суміжних прав. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2017. Вип. 24. С. 94–96. URL: https://periodicals.karazin.ua/ law/article/view/10562/10147.

Турчин-Кукаріна І. В. Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно- процесуальних оціночних понять права. Юридична наука. 2011. № 2. С. 73–79.

Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія. Київ, 2017. 150 с. URL: http://ndiiv.org.ua/Files2/Monogr. avtor.%20pravo%20i%20sumiz.%20prava.pdf.

Якубівський І. Є. Проблеми набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук. Львів, 2019. 520 с.

Яркіна Н. Є. До проблем застосування «оновленої» компенсації за порушення авторських і (або) суміжних прав (на основі аналізу судової практики). Теорія і практика правознавства. Вип. 2(18). URL: http://nv.knutkt.edu.ua/index.php/2225-6555/article/ view/214896/218862.

Pamela Samuelson and Tara Wheatland, Statutory Damages in Copyright Law: A Remedy in Need of Reform, 51 Wm. & Mary L. Rev. 2009. 439. URL: https://scholarship.law.wm.edu/ wmlr/vol51/iss2/5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО