Приклад оформлення

УДК 347.1

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ГЛАВИ 61 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Гриняк Андрій Богданович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
заступник директора Київського регіонального центру Національної академії правових наук України

У статті здійснено систематизацію договорів підряду. Доцільність перегляду усталеної системи підрядних договорів пояснюється інтеграцією ринків України та країн – членів Європейського Союзу у зв’язку із набуттям чинності Угоди про асоціацію України та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. Встановлено нагальну потребу в оновленні масиву нормативно-правових актів у сфері законодавства з виконання робіт щодо його застосування в договірній та судовій практиці, зокрема оновлення розуміння договору підряду як юридичного факту, його регулятивного характеру, істотних умов, доцільність класифікації (видів) підрядних договорів у ЦК України, їх систематизації, розмежування станів визнання договору неукладеним та недійсним, належного та реального виконання зобов’язань, недосягнення згоди щодо усіх істотних умов чи їх неоднозначне розуміння сторонами тощо.

...

(1800 знаків)

Ключові слова: договірні зобов’язання, договір підряду, договір побутового підряду, договір будівельного підряду, договір підряду на проектні та пошукові роботи, виконання робіт, договірна практика.

Hryniak Andrii. Systematization and characteristics of the contracts for services: individual issues of the amendment of Chapter 61 of the Civil Code of Ukraine
The article systemizes contracts for services under the framework of contractual work com-mitments. The author emphasizes that today there is an urgent need to update some approaches to the legal regulation of contractual relations due to the integration of markets of Ukraine and EU member states in the context of the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states. members.

...

(1800 знаків)

Key words: contractual obligations, contract, domestic contract, construction contract, contract for design and survey work, performance of works, contractual practice.

Наприкінці XX сторіччя у нашому суспільстві відбулася світоглядна переоцінка цінностей суспільного життя. Так, проголосивши себе суверенною і незалежною державою, Україна обрала курс на кардинальне реформування суспільного устрою, побудову громадянського суспільства і ринкової економіки. Саме тому прийняття Цивільного кодексу України знаменувало новий етап розвитку договірного права загалом та зобов’язань з виконання робіт зокрема. Разом із тим сьогодні назріла нагальна потреба у оновленні окремих підходів до правового регулювання підрядних відносин. З цього приводу одразу ж слід наголосити на логічній послідовності розміщення правових норм, що регулюють підрядні правовідносини, в межах глави 61 ЦК України. Так, у гл. 61 ЦК України спершу викладено норми, що становлять правовий інститут підряду, в який включено загальні положення про підряд та різновиди цього договору. Із наведеного можемо зробити висновок про доцільність сприйняття системи підрядних договорів як складної внутрішньоорганізованої структури таких договорів у межах договірного типу зобов’язань із виконання робіт на основі їх ієрархічного поділу на види та різновиди, яка відображає їх диференціацію та взаємопов’язаність [1, c. 76]. Водночас самостійність відокремлених від підряду договорів не є абсолютною. Враховуючи те, що в даному випадку йдеться все ж таки про «підрядоподібні» договори, законодавець у ЦК України норми, які регулюють правовідносини з виконання НДРДКТР (гл. 62), розмістив після положень про договори підрядного типу, оскільки договори на виконання НДРДКТР пов’язує з договорами підряду те, що вони спрямовані на досягнення результату, відокремленого від роботи. Саме для досягнення цього результату сторони укладають договір на виконання НДРДКТР, оскільки замовників цікавить все ж таки результат робіт, нехай навіть негативний, а не роботи як такі [2, c. 365].

...

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гриняк А.Б. Теоретичні засади правового регулювання підрядних зобов’язань у цивільному праві України : монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. 119 c.
2. Гражданское право: учебник / Е.Ю. Валявина, Н.П. Василевская, Н.Д. Егоров и др.; под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Москва : Проспект, 1997. Ч. 2. 784 c.
3. Цивільне право: підручник: у 2-х т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. Харків : Право. 2011. Т. 2. 656 c.
4. Цивільне право України. Академічний курс : підручник : у 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. Т. 2. Особлива частина. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 408 c.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. А. Р. Гойхбарга, И. С. Перетерского. Вып. 4: Обязательственное право. Москва : Петроград, 1924. 904 c.