НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПЕРЕРОБЛЕНУ РІЧ

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Дубовик

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.16

Ключові слова:

право власності, набуття права власності, первинні підстави (способи) набуття права власності, переробка, специфікація, добросовісність, нова річ.

Анотація

У статті встановлено, що набуття права власності на перероблену річ належить до первинних (первісних) підстав (способів) набуття права власності. За часів Стародавнього Риму було зафіксовано компромісне рішення щодо визначення власника переробленої речі: якщо нову річ можна знову перетворити в матеріал, з якого вона зроблена, то власником буде власник матеріалу, якщо ж ні – право власності на неї належатиме її творцеві – майстру. Автором аргументовано, що особа, яка переробила річ, може набути права власності на нову річ в порядку, визначеному ст. 332 ЦК України, за наявності такого фактичного складу: 1) для переробки речі використано матеріал, який їй не належить на праві власності, тобто чужа річ (матеріал); 2) вартість переробки і створеної нової речі перевищує вартість матеріалу; 3) таке перевищення є істотним; 4) особа, яка переробила річ, має бажання набути право власності на нову річ; 5) особа, яка здійснила переробку речі (матеріалу), є добросовісною. Саме ці чинники мають бути основними при відмежуванні переробки речі та капітального чи поточного ремонту речі, навіть, якщо капітальний ремонт речі призводить до істотних поліпшень речі та істотного збільшення її вартості. Уточнено, що створена нова річ внаслідок переробки матеріалу матиме нове функціональне призначення, а не буде поліпшенням тієї речі, яку переробили, чи її плодами, доходами. У будь-якому разі при переробці речі створюється нова річ, а при поточному чи капітальному ремонті речі відбувається зміна самої речі, нова річ не створюється. Звернено увагу на необхідність більш ретельного врегулювання цивільно-правових відносин щодо набуття (припинення) права власності на об’єкти, які мають вагоме народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України.

Посилання

Цивільне право: підручник: в 2 т. Т. 1 / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. Харків: Право, 2011. 656 с.

Цивiльне право України: Загальна частина / за редакцією професорів І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки. К. : Алерта, 2014. 510 с.

Спасибо І. А. Набуття права власності у цивільному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. Київ, 2009. 226 с.

Яремова І. В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. 223 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 10.03.2024).

Підопригора О. А., Харитонов Є. О. Римське право : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 512 с.

Сурай Д. Ю. Інститут специфікації: історичний огляд та порівняльно-правовий аналіз. Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 69. С. 548–554.

Ромовська З. В. Українське цивільне право. Право власності : підручник. Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. 246 с.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар. Т. 3: Право власності та інші речові права / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2023. 808 с. (Серія «Коментарі та аналітика»).

Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 10 червня 2020 року, судова справа № 654/66/17-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89824706 (дата звернення: 12.03.2024).

Бажанов В. О. Набуття права власності на перероблену річ. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 9 : Цивільне право / редкол.: Н. С. Кузнєцова (голова), О. В. Кохановська (заст. голови), А. Б. Гриняк (відп. секретар) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Науково-дослідний інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України. Харків : Право, 2023. С. 403.

Огляд судової практики розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду справ у спорах щодо права власності за період з 01.01.2018 по 01.11.2018. URL: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00256 (дата звернення: 12.03.2024).

Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 31 січня 2024 року, судова cправа № 906/513/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117105852 (дата звернення: 12.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО