КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ КРИЗИ ВЛАДИ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Едуард Євгенович Регушевський

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.9

Ключові слова:

легітимність, легальність, легітимація, законність, органи державної влади, криза державного управління, державні інституції, уряд.

Анотація

У статті проведено аналіз питань легітимності державної влади та зменшення ризиків кризи влади під час дії воєнного стану в Україні. Проаналізовано теоретичні основи питань легальності, легітимності й легітимації державної влади з урахуванням політико-правових процесів та факторів суспільного життя. Приділено увагу негативним чинникам, які впливають на ефективність функціонування державної влади. Виявлено порушення конституційних основ функціонування органів державної влади на засадах її поділу та дотримання системі стримувань і противаг. Наголошується на необхідності повернення до конституційно-правових засад і конституційної моделі функціонування державної влади в країні з метою відновлення легітимності її інституцій. Зазначено, що легітимність державної влади напряму пов’язана з довірою до ухвалених рішень і легальних механізмів їх реалізації. Велике значення в цьому процесі, безперечно, відіграють рішення, які об’єднують інститути громадянського суспільства з інститутами державної влади в єдиному розумінні подальшого розвитку держави та комплексної стратегії реагування на виклики сьогодення. На основі аналізу рівня довіри до державних інституцій в останніх соціологічних дослідженнях визначено необхідні шляхи для підвищення ефективності державного управління. Пропонується підсилення ефективності виконавчої гілки влади шляхом консенсусного, фахового й незаполітизованого підходу у створенні «технократичного уряду», чи так званого уряду єдності, в умовах, коли встановлений Конституцією строк повноважень одного органу державної влади – Верховної Ради України – уже закінчився восени 2023 року, а строк повноважень іншого – Президента України – закінчується в травні 2024 року, може стати важливим інструментом легітимації рішень державної влади загалом. Наголошується, що важлива умова легітимності органів держави – безумовне дотримання Конституції та законів України, ухвалення відповідальних державницьких рішень, які відповідатимуть критеріям законності, ефективності та доцільності у вирішенні нагальних питань функціонування всієї системи органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства в Україні.

Посилання

Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян, І. В. Яковюк, О. В. Петришин; Акад. прав. наук України, Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування. Харків : Право, 2003. 326 c.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. «Законодавство України» Верховна Рада України : вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 15.02.2024).

Гансецька Е. Реалізація норм Конституції України в частині застосування заходів конституційно-правової відповідальності глави держави в період дії воєнного стану. Конституція України в період війни та післявоєнного відновлення: матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди Дня Конституції України (23 червня 2023 року): ел. Збірник. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2023. С. 29–31. URL: https:// constitutionalist.com.ua/wp-content/uploads/2023/08/Collection_KNU_23-06-23.pdf (дата звернення: 15.02.2024)

Подорожна Т. С. Верховенство конституції України та конституціоналізація правової системи: діалектика взаємодії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Cep.: Юриспруденція. 2013. № 6-1 том 1. С. 115–118. URL: https://www.vestnik-pravo.mgu. od.ua/archive/juspradenc6-1-1/29.pdf (дата звернення: 16.02.2024).

Коваль О. Я. Співвідношення понять «легітимність» та «легальність» державної влади як визначальних категорій функціонування суспільства. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. № 3. С. 18–22. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN =UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_ S21P03=FILA=&2_S21STR=vchfo_2015_3_4 (дата звернення: 16.02.2024).

Гарасимів Т. Легітимність законодавчого органу як елемент парламентаризму. Парламентаризм в Україні та країнах Європи: історико-правова ретроспектива і сучасність: Матеріали 14-ї Всеукраїнської наукової конференції / Наукові конференції історико-правової проблематики. Вип. 14 / Терлюк І. Я. (упорядкування)/ ІППО НУ «Львівська політехніка». Львів: Л-Прес, 2022. 224 с. URL: https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e26b9b0f- 6d69-45e5-94c7-23d64f846642/content (дата звернення: 15.02.2024).

Кравцова З. С. Конституційно-правові засади організації і здійснення державної влади в Україні : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 428 с. URL: https://constitutionalist. com.ua/wp-content/uploads/2020/12/mon_Kravtsova.pdf (дата звернення: 14.02.2024).

Бучин М. А. Вибори як атрибут демократії. Вісник Дніпропетровського університету, 2013, Т. 20, Вип. 23 (3). С. 39–43. URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/ view/530/549 (дата звернення: 15.02.2024).

Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 356с. URL: https://constitutionalist.com.ua/konstytutsijno-pravoviformy- bezposerednoi-demokratii-v-ukraini-problemy-teorii-i-praktyky-2/ (дата звернення: 15.02.2024).

Ковальчук В. Проблема конституційності та легітимності публічної влади в умовах формування правової, демократичної держави: вітчизняний досвід. Право України. 2008. № 6. С. 35–40. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_2008_6/ (дата звернення: 16.02.2024).

Козак Ю.-М. Р., Завальний А. М. Народ як системоутворюючий суб’єкт легітимаційних процесів державної влади. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 4. С. 7–10. URL: http://apnl.dnu.in.ua/4_2017/4.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Наливайко Л. Р., Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади : монографія. Київ: «Хай-Тек Прес», 2017. 276 с. URL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2982/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%D0%A0._%D0%A 1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%D0%92 ._%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1 %8F_2017%281%29.pdf (дата звернення: 16.02.2024).

Хоменко С. «Єдина мобілізована вертикаль». Як виглядає українська політика за пів року від початку війни. ВВС NEWS Україна. 2022. 1 вересня : вебсайт. URL: https://www.bbc. com/ukrainian/features-62755736 (дата звернення: 18.02.2024).

Кондратенко О. Інститут Президента України: динаміка сфер компетенції. Політичні дослідження. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса, 2023. № 1 (5). С. 87–107. URL: http://pd.ipiend. gov.ua/issue/view/16734/9512 (дата звернення: 20.02.2024).

Савченко І.Г. Реформування політичної системи України: виклик сучасності. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія «Питання політології». 2010. № 885. С. 109–114. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE wiy7a3XkqyEAxVEOHoKHfpqAOkQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fperiodicals.karazin. ua%2Fpolitology%2Farticle%2Fdownload%2F3260%2F2834%2F&usg=AOvVaw0AF_Ubt- SqsqYbMVp7RUlm&opi=89978449 (дата звернення: 19.02.2024).

Коліушко І., Кириченко Ю. Проблеми дієвості Конституції України та удосконалення її змісту. Центр політико-правових реформ. 2007. 21 с. URL: https://parlament.org.ua/upload/ docs/statKUkoliush.doc.pdf (дата звернення: 19.02.2024).

Козинець О., Пророченко В. Становлення та розвиток теорії поділу влади в історії світової політико-правової думки. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 165–168. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/1/31.pdf (дата звернення: 14.02.2024).

Лідерами за рівнем довіри українців залишаються ЗСУ, ДСНС і Нацгвардія, найменше довіряють держапарату і Верховній Раді – опитування. «Інтерфакс-Україна» – Інформаційне агентство : вебсайт. URL: https://interfax.com.ua/news/press-conference/965535.html (дата звернення: 15.02.2024).

Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2023 роках. Київський міжнародний інститут соціології : вебсайт. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1335& page=1# (дата звернення: 15.02.2024).

Підсумки 2023 від Зеленського – велика пресконференція / повне відео. Youtube·Факти ICTV-19 груд. 2023 р. : вебсайт. URL: https://www.youtube.com/watch?v=29m9V7rQyc8 (дата звернення: 17.02.2024).

32 медіа поставили запитання Зеленському на пресконференції. Прориву у відносинах не сталося. Інститут масової інформації : вебсайт. URL: https://imi.org.ua/monitorings/32- media-postavyly-zapytannya-zelenskomu-na-preskonferentsiyi-proryvu-u-vidnosynah-nestalosya- i57843 (дата звернення: 17.02.2024).

Єрмак створив «паралельний уряд», під ним радників у кілька разів більше, ніж у Зеленського, – Шабунін (ВIДЕО). Аргумент : вебсайт. URL: https://argumentua.com/novini/ rmak-stvoriv-paralelnii-uryad-p-d-nim-radnik-v-u-k-lka-raz-v-b-lshe-n-zh-u-zelenskogoshabun- (дата звернення: 19.02.2024).

Про Положення про Офіс Президента України : Указ Президента України від 25.06. 2019 р. № 436/2019. Президент України / Володимир Зеленський. Офіційне інтернет-представництво : вебсайт. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4362019-27681 (дата звернення: 20.02.2024).

Процюк І.В . Поділ влади – фундаментальний принцип демократичної правової державності. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2005, № 9. С. 14–24. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2487/1/Protsyuk_14.pdf (дата звернення: 21.02.2024).

Козюбра М. І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог. Наукові записки. Юридичні науки. НаУКМА. 2007. № 64. С. 3–9. URL: https://ekmair. ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ee0fef65-20f7-4d0e-8830-e19403bf067d/content (дата звернення: 18.02.2024).

Мойсик В. Конституційність як предмет конституційного контролю і правосуддя. Вісник Конституційного Суду України. 2021. № 5. С. 74–81 : вебсайт. URL: https://ccu.gov.ua/sites/ default/files/moysyk_visnyk_ksu_5_2021.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та Верховного Суду Украïни щодо відповідності Конституціï Украïни (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу Украïни (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) від 27 лютого 2018 року № 1-р/2018. Конституційний Суд України : вебсайт. URL: https://ccu.gov.ua/dokument/1-r2018 (дата звернення: 20.02.2024).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин другої, третьої, четвертої статті 219 Регламенту Верховної Ради України (справа про Регламент Верховної Ради України) від 1 квітня 2008 року № 4-рп/2008. Конституційний Суд України : веб-сайт. URL: https://ccu.gov.ua/docs/524 (дата звернення: 20.02.2024).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 20 червня 2019 року № 6-р/2019. Конституційний Суд України : вебсайт. URL: https://ccu.gov.ua/dokument/6-r2019 (дата звернення: 20.02.2024).

Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : монографія; наук. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ : Талком, 2017. 576 с. URL: http://idpnan.org.ua/ files/antonov-v.o.-konstitutsiyno-pravovi-zasadi-natsionalnoyi-bezpeki-ukrayini-_d_.pdf (дата звернення: 17.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА