ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОНОВЛЕННЯ ГЛАВИ 16 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ

Автор(и)

  • Андрій Богданович Гриняк

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.1

Ключові слова:

договір, правочин, укладення договору, зміна договору, розірвання договору, форма договору, недійсність договору, переддоговірна відповідальність.

Анотація

Статтю присвячено аналізу дискусійних питань оновлення глави 16 Цивільного кодексу України. Акцентовано увагу на доцільності сприйняття позитивного досвіду імплементації гармонізованих підходів ЄС у ЦК України. Наведено аргументи щодо доцільності об’єднання глави 16 із главами 52 і 53 ЦК України. Це пов’язано, зокрема, з усуненням певного дисбалансу в межах Книги п’ятої ЦК України, де закріплено загальні положення про зобов’язання, загальні положення про договір, однак загальних положень про делікти не виокремлено. Розглянуто питання найменування такої об’єднаної глави та запропоновано за аналогією з DCFR главу 16 ЦК України назвати «Договори та інші правочини», зберігши історично усталене ще в Цивільному кодексі УССР 1922 року використання терміна «правочин». Змістовне переформатування матеріалу в межах об’єднаної глави 16 ЦК України запропоновано здійснювати з огляду на необхідність диференціації договірних зобов’язань на комерційні та споживчі; включення нових (непойменованих) договірних конструкцій, комплексних (змішаних) і нетипових договірних взаємозв’язків; деталізацію положень про «несправедливі» умови договору, що призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов’язків на шкоду споживачів; відмову від загального правила про обов’язковість письмової форми договору; можливість укладення договору з використанням електронних засобів; включення в канву об’єднаної глави ЦК конструкцій типового та примірного договорів; уточнення положення про попередній договір; розмежування станів визнання договору неукладеним та недійсним, нікчемним та оспорюваним; редагування положень про договір на користь третьої особи; закріплення спеціальних правил про переддоговірну відповідальність тощо.

Посилання

Conference 'Which European contract law for the European Union?' Press Pack. Universitй de la Sorbonne. 47 rue des Ecoles, Paris 5йme, 23rd and 24th October 2008. URL: http:// archiveue2008.fr/webdav/site/PFUE /shared/import/1023_droit_europeen_contrats/European_ contract_law_conference_Press_kit_EN.pdf. (дата звернення 30.06.2021).

Barnard C. The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms. Second Edition. New York : Oxford University Press, 2007. P. 600.

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2020. С. 11.

Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу : монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. 2-ге вид., доп. та перероб. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 347, 482–483.

Новітні підходи до розуміння юридичних фактів у механізмі правового регулювання приватних відносин : зб. наук. пр. / за ред. А. Б. Гриняка, О. О. Кота, М. Д. Пленюк. Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. С. 63.

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Оновлення (кодифікація та рекодифікація) цивільного законодавства України: досвід, проблеми та перспективи : монографія. Одеса : Фенікс, 2020. С. 290.

Кузнєцова Н. С., Кот О. О. Iнститут правочину в цивiльному правi. Актуальнi проблеми спiввiдношення та взаємовпливу сучасної цивiлiстичної доктрини, законодавства та практики правозастосування в Українi : збiрник статей до 60-рiчного ювiлею доктора юридичних наук, професора Вiталiя Леонiдовича Яроцького / упорядники: В. В. Надьон, Т. О. Музика, Ю. М. Фiлонова. Одеса : Видавничий дiм «Гельветика», 2022. С. 38.

Randy E. Barnett «A Consent Theory of Contract». Columbia Law Review. № 86. 1986. Р. 269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА