ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ФОРМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.22

Ключові слова:

насильство, домашнє насильство, психологічне насильство, погроза.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей психологічного насильства, як форми домашнього насильства. Кризові соціально-економічні явища притаманні для українського суспільства, особливо в період дії воєнного стану, призвели до зменшення фінансування соціальної сфери, що, серед іншого, потягло за собою негативну реакцію у вигляді деформації соціалізації нових поколінь. Одним із негативних наслідків впливу кризових соціально- економічних явищ на сім’ю є щорічне зростання проявів домашнього насильства. Зазначено, що ця проблема стосується не тільки фізичного, але й психологічного насильства. Психологічне насильство, як вид домашнього насильства є найбільш поширеним на теренах нашої держави протягом останніх років. Вказано, що психологічне насильство – це словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування, певні діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. Найчастіше психологічне насильство вчиняється у спосіб словесних образ, погроз, приниження, переслідування, залякування. При цьому, найбільш поширеним способом вираження погроз є її усне або вербальне вираження при особистому контакті суб’єкта домашнього насильства та потерпілої особи. Зроблено висновок, що враховуючи труднощі, які виникають під час доказування факту застосування психологічного насильства, варто застосовувати весь комплекс правових заходів, серед яких важливе місце займає висновок судово-психологічної експертизи, який поряд з іншими доказами, є необхідним для встановлення факту вчинення саме психологічного насильства.

Посилання

Байда А.О. Проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Питання боротьби зі злочинністю. 2016. № 32. С. 79-95

Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу : наказ М-ва охорони здоров’я України від 15 квіт. 2008 р. №199. Офіц. вісн. України. 2008. №50. Ст. 1644.

Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальномуправі України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науково-практичний посібник. Харків: ТОВ «Видавництво «Права людини»», 2018. 344 с.

Довгань-Бочкова Н. Домашнє насильство: аналіз об’єктивної сторони складу злочину. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2018. Вип. 66. С. 187-197.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2019. 288 с.

Іщенко Т.В. Розслідування домашнього насильства : дис. канд.юрид. наук. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2021. 243 с.

Савченко І. О., Бабич С. Л., Ускіла Р. Деякі питання судової психологічної експертизи потерпілих від домашнього насильства (оглядова стаття). Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / редкол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько та ін. Харків : Право, 2020. Вип. 22. С. 538–554.

Гловюк І.В. Форми насильства: фізичне, психологічне, економічне. Як довести факт кожного з перелічених різновидів насильства? URL: https://www.hsa.org.ua/lectors/ glovyuk-iryna/articles/formy-nasylstva-fizychne-psyhologichne-ekonomichne-yak-dovesty-faktkozhnogo- z-perelichenyh-riznovydiv-nasylstva

Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 14 листопада 2019 року. Справа № 243/12901/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85692978

Степаненко А.С., Степаненко О.В. Щодо окремих питань доказування домашнього насильства. Доктринальні та правозастосовні проблеми кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 10-й річниці набуття чинності Кримінального процесуального кодексу України (м. Одеса, 9 грудня 2022 р.) / уклад.: Л. І. Аркуша, О. О. Торбас, В. А. Завтур ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2022. С. 151–154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ