ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Олександр Олегович Пунда

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.16

Ключові слова:

адміністративне право, предмет правового регулювання, нагляд та контроль за охороною праці, трудові відносини, публічна інформація, персональні дані, бази даних, реєстри, захист прав.

Анотація

Стаття присвячена питанням адміністративно-правового нагляду та контролю у сфері корпоративних та трудових відносин. Предмет адміністративного права є динамічною категорією, що зазнає постійних змін під впливом суспільних відносин. Процеси часткового «видавлювання» адміністративного права зі сфери регулювання правовідносин та заміна його на приватно-правові засоби виявилися спірними з погляду забезпечення ефективності функціонування державного механізму. Історична доба випробування української державності та боротьба з агресією російської федерації доводить необхідність комплексного та відповідального підходу до багатьох сфер суспільного життя. Інструменти публічно-правового регламентування виступають міцним підґрунтям забезпечення стійкості держави і суспільства та гарантією забезпечення приватних та колективних інтересів. Сучасна трансформація предмета адміністративного права під впливом вимог часу та розгортання реформи у сфері адміністративного права зумовила зміну концептуальних засад адміністративно-правових відносин. Як наслідок, відбулася фактична зміна їхньої сутності, а також певне розширення. На сучасному етапі можна вести мову про включення до предмету адміністративного права такого напрямку регламентування суспільного життя, як адміністративно-правове регламентування у сфері трудових прав громадян, нагляду та контролю у сфері охорони праці. Встановлення меж адміністративного права є надзвичайно важливим і водночас важко здійснюваним завданням з огляду на рухливість сучасного соціально-правового середовища, зумовлену як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. У зв’язку з цим цілком логічною є активізація наукового дискурсу щодо доцільності розширення, переосмислення й уточнення предмета адміністративного права.

Посилання

Бевз С.І. Державне управління у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові засади : монографія. Київ : Видавництво «Ліра-К.», 2019. 319 с.

Болокан І.В. Предмет адміністративного права: питання трансформації в доктринальних підходах. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Вип. 6. Т. 2. С. 42–45.

Галунько В.В. Предмет сучасного адміністративного права України. Форум права. 2010. № 2. С. 83–88. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/FP/2010-2/10gvvcpu.pdf (дата звернення 10.06.2023).

Голосніченко І.П. Відносини державної служби та предмет регулювання адміністративного права. Публічне право. 2016. № 1 (21). С. 12–19.

Городецька І.А. Предмет адміністративного права: сучасні наукові підходи до розуміння. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 41. Том 1. С. 57–60.

Дніпров О. Адміністративно-правові відносини в умовах трансформації предмета адміністративного права. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 3. С. 175–179.

Коломоєць Т.О. Адміністративно-процесуальне право – самостійна галузь національного права (в аспекті пошуку нової моделі предмету адміністративного права України). Публічне право. 2016. № 1 (21). С. 27–34.

Колпаков В.К., Мацелик Т.О. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми. Право України. 2010. № 8. С. 110–115.

Курінний Є.В. Об’єкт та предмет українського адміністративного права: змістовна та аксіологічна сутність категорій. Публічне право. 2016. № 1 (21). С. 43–51.

Кунєв Ю.Д. Предмет адміністративного права: стан та проблеми дослідження. Юридичний вісник. 2022. № 4 (65). С. 80–91.

Пашинський В.Й. Адміністративно-правове забезпечення оборони України: теорія і практика : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.07 ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. Київ, 2020. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/ee5/ dis_Pashynskyi_V.Yo..pdf. (дата звернення: 10.06.2023).

Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 1999. С. 675.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України № 877-V від 5 квітня 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/877-16#Text (дата звернення: 10.06.2023).

Масаміши К. Чому важлива реформа державних підприємств? URL: https://www. pravda.com.ua/columns/2021/05/12/7293243/ (дата звернення: 10.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА