ПРАВОВА ПРИРОДА АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Євгенівна Костюченко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.26

Ключові слова:

академічна відповідальність, юридична відповідальність, академічне правопорушення, склад правопорушення, міжгалузевий правовий інститут

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правової природи академічної відповідальності. Пору- шено питання, ця відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності чи між- галузевим правовим інститутом. Зроблено висновок, що фактичною підставою академічної відповідальності є академічне правопорушення: винна, протиправна дія чи бездіяльність, що має шкідливі наслідки; учинена фізичною чи юридичною особою; яка посягає на процес навчання, викладання та провадження освітньої, наукової (творчої) діяльності шляхом неви- конання (недотримання) нормативно визначеного порядку підготовки, написання, захисту, оприлюднення, перевірки й оцінювання академічних текстів та інших об’єктів права інте- лектуальної власності. Для реалізації академічної відповідальності недостатньо законодав- чого визначення видів академічних правопорушень. Аналіз фактичної підстави академічного правопорушення показав, що така юридична конструкція, як склад правопорушення, не дає змоги охопити наявний галузевий інструментарій охорони й захисту академічних текстів та інших об’єктів права інтелектуальної власності. За академічні правопорушення доцільно застосовувати різні види юридичної відповідальності – цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну, кримінальну, тому її необхідно розглядати як форму правового примусу; обов’язок; негативні наслідки; правові відносини; міжгалузевий правовий інститут. Акаде- мічна відповідальність за своєю правовою природою є міжгалузевим правовим інститутом, тому вона потребує подальшого дослідження на предмет визначення особливостей цивіль- но-правової, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності за акаде- мічні правопорушення. Відмова від міжгалузевого підходу до академічної відповідальності істотно позначиться на її правових можливостях, що необґрунтовано звузить правові засоби (інструменти), які можуть застосовуватися в процесі її реалізації.

Посилання

Малогулко Ю.В., Затхей М.В. Проблеми академічної доброчесності в вищих навчальних закладах. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20459/3857.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Юрко Н.А., Стифанишин І.М., Проценко У.М. Академічна доброчесність: основні принципи та види порушень. Young Scientist. 2020. № 3.2 (79.2). P. 133–136.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.

Проблеми правової відповідальності : монографія / Ю.П. Битяк, Ю.Г. Барабаш, Л.М. Баранова та ін. ; за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової. Харків : Право, 2014. 348 с.

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 3 : Загальна теорія права / редкол. : О.В. Петришин (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 952 с. : іл.

Про академічну доброчесність : Проєкт Закону України. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_4.pdf.

Жорнокуй В. Вина юридичної особи: сучасний стан учення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 160–164.

Чуб В.О. Заходи юридичної відповідальності – важливий елемент регулювання суспільних відносин у сучасній правовій державі. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. № 1. Т. 2. С. 32–35.

Алексеев С.С. Собрание сочинений : в 10 т. [+ справоч. том]. Москва : Статут, 2010. Том 2 : Специальные вопросы правоведения. 471 с.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. 4-те вид., випр. і доп. Харків : Факт, 2006. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ