ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Олена Олексіївна Томкіна

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.25

Ключові слова:

інформаційне суспільство, транспарентність, Конституційний Суд Укра- їни, принцип

Анотація

Стаття присвячена нагальній в умовах сучасного інформаційного суспільства проблемі забезпечення та розвитку транспарентності Конституційного Суду України як принципу його формування, організації і діяльності. Забезпечення транспарентності Конституційного Суду України розглядається як важливий інструмент підвищення рівня суспільної довіри до Суду, спосіб зміцнення його інституційної спроможності, умова розвитку демократії та інформа- ційного суспільства. Зазначається, що транспарентність Конституційного Суду відображає світові тенденції впровадження концепцій відкритості держави для суспільства, відкритого суду, є втіленням демократичних основ конституційного ладу та є складовою державної інформаційної політики. Транспарентність Конституційного Суду має однаково важливе значення як під час фор- мування кадрового складу Суду, так і в процесі його організації і діяльності. Змістовно прин- цип транспарентності має вияв у відкритих процедурах конкурсного відбору суддів Суду і працівників Секретаріату, прозорості інформації про різні аспекти діяльності Суду (доступі до публічної інформації), гласності конституційного провадження, оприлюдненні ухвалених Судом рішень і наданих висновків (окрім матеріалів закритої частини засідань та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом), взаємодії із ЗМІ, прозорості публічних заку- півель, оприлюдненні декларацій Суддів тощо. Забезпечення розвитку транспарентності Конституційного Суду необхідне для підтримки його інституційної незалежності, зміцнення суспільної довіри до нього, правильного розу- міння змісту функцій органу конституційної юрисдикції, передумов, причин і мотивів при- йняття рішень і надання висновків Суду, стану їх виконання. Наголошується, що подальший розвиток транспарентності Конституційного Суду є одним із важливих напрямів зміцнен- ня його інституційної спроможності і потребує належного доктринального і законодавчого забезпечення.

Посилання

Буяджи Г.В. Правова спрямованість довіри у концептуальному значенні відносин держави та суспільства. Право у сучасному політичному житті України. Наукове видання / Керівник авторського колективу А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2020. 407 с.

Мукомела І.В. Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз : дисертація на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук, спеціальність 12.00.01, Харків, 2015. 231 с. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Mukomela/d_Mukomela.pdf.

Крет О.В. Інституалізація транспарентності державної влади : автореферат дис. канд. політ. наук. : 23.00.02, Чернівці, 2010. 20 с.

Політична енциклопедія / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса; редкол.: Юрій Левенець (голова) [та ін.] ; [упоряд. Ю. Шаповал]. – Київ: Парлам. вид-во, 2011. 807 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009375.

Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України : конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / уклад: Е.А. Афонін, О.В. Суший. – К. : НАДУ, 2010. 48 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b7ab32f5-2982-471d-81cf-6dbc1181a0b8.pdf.

Наливайко О., Романов М. Поняття, ознаки та значення транспарентності в контексті євроінтеграції. Visegrad Journal on Human Rights. 4/1. 2016. URL: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/2026/1/10.pdf/

Овсяннікова О. Транспарентність судової влади: поняття та зміст Вісник Академії правових наук України. Х. : Право, 2008. № 4 (55). С. 228–237.

Хотинська-Нор О.З. Транспарентність судової системи та адвокатури як чинник формування громадянської свідомості суспільства. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. URL: http://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2016_Hotunska-Nor.pdf.

Городовенко С.В. Принципи судової влади : автореф. доктора юридичних наук. Харків, 2012. 40 с.

Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції [Текст] / С. Шевчук ; наук. ред. О.В. Петришин. – К. : Український центр правничих студій, 2001. 302 с.

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (Constitutional Court Act). URL: https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/rechtsgrundlagen/legal_basis.en.html.

Special act of 6 January 1989 on the Constitutional Court. URL: https://www.const-court.be/public/base/en/Organic_legislation_SACC.pdf.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р. № 2136-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text.

Комунікаційна стратегія Конституційного Суду України на 2019-2021 роки, затверджена розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 03.07.2019 року № 75/1/2019-ОД. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/komunik_strat_0.pdf.

Колодій А. Принципи статусу та діяльності Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. № 4–5. 2011. С. 98–103.

Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. Євсєєв та ін. / за ред. Ю. Г. Барабаша, А. О. Селіванова. Х. Право. 2012. 168 с.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр#n492.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови : близько 20 000 синонім. рядів / Святослав Караванський. – 4-те вид., опрац. і значно допов. – Львів: БаК, 2012. 523 c. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001753.

Костицький М.В., Камінська Н.В., Кушакова-Костицька Н.В. Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій. Journal «ScienceRise: Juridical Science». № 3(9). 2019. URL: http://journals.uran.ua/sr_law/article/download/180113/180588/400273.

Мироненко О.М. Конституційний Суд України: історія і сучасність, доктрина і практика / О.М. Мироненко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К.: Київська правда, 2011. 910 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА