ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ»: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Вікторія Петрівна Павленко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.15

Ключові слова:

безпека, національна безпека, державна безпека, безпека держави, законодавство про безпеку, внутрішні загрози, зовнішні загрози.

Анотація

У світі «безпека» стала однією з ключових категорій. Потреба людини, нашого суспільства та держави в захищеності від загроз і небезпек зумовлює необхідність використання різних інструментів у сфері суспільних відносин, одним з основних регуляторів яких є право. Незважаючи на послідовний розвиток законодавства про безпеку, питання змістового наповнення такої базової правової категорії, як «безпека держави», залишається відкритим. Обґрунтовано, що безпека держави – поняття комплексне. У загальному вигляді під безпекою держави як однією з головних умов нормального розвитку людини та суспільства розуміється захищеність якісного стану суспільних відносин, що забезпечують прогресивний розвиток людини та суспільства в конкретних історичних та природних умовах від небезпек, джерелом яких є внутрішні та зовнішні суперечності. У статті розкриваються та характеризуються погляди різних науковців щодо сутності понять «національна безпека», «державна безпека» та «безпека держави». Різноманітність трактувань терміна «національна безпека» дає можливість автору аргументувати, що це є складна структурна система й багатопланове явище. На основі аналізу наукових поглядів щодо сутності поняття «національна безпека» автор доходить висновку, що національна безпека – достатня за рівнем та характером захищеність національних ресурсів та цінностей, а також державних, громадських та особистих інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Визначено, що загальним для доктринального визначення поняття «державна безпека» є те, що вона є компонентом (видом) категорії «національна безпека» та співвідноситься з нею як окреме і загальне. Автором аргументовано, що в Україні державна безпека є лише одним із напрямів у сфері національної безпеки. Проаналізовано, що «безпека держави» є досить вузьким поняттям, а термін «національна безпека» є ширшим, ніж «державна безпека», оскільки воно охоплює, окрім державної, економічну, суспільну та інші види безпеки. На основі аналізу наукових положень запропоновано авторське визначення поняття «безпека держави» та виділено види внутрішніх та зовнішніх загроз.

Посилання

Левицька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ. 2002. 17 с.

Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки : підручник. Київ : КНТ. 2009. 631 с.

Чупрій Л. Політика національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері: концептуально-інституційний аналіз. Київ : ФОП Кожуховський І.І. 2015. 508 с.

Вовк О.О. Теоретико-правовий аналіз співвідношення понять державної та зовнішньої безпек. Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 43–48.

Настюк В.Я. Сучасні підходи до визначення сутності та поняття державної безпеки. Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків. 16 квітня 2015 р. Харків. 2015. С. 56–58.

Пилипчук В.Г. Еволюція наукових поглядів стосовно поняття «державна безпека». Стратегічна панорама. 2006. № 2. С. 17–20.

Янчук А.О. Особливості вдосконалення нормативно-правового забезпечення державної безпеки України у сучасних умовах. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Юридична». 2016. Випуск. 1. C. 342–355.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г. Гончаренка. Київ : Форум. 2001. Ч. 2. 942 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор». 2019. 1384 с.

Гордієнко С.Г. Сутність та зміст поняття «державна безпека». Стратегічна панорама. 2003. № 2. С. 114–120.

Баюк М.І. Гуманітарний складник політики державної безпеки: поняття, принципи. Університетські наукові записки. 2018. № 65. С. 186–199. URL: http://old.univer.km.ua/ visnyk/1749.pdf.

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Серьогіна Н.О. Теоретико-методологічний аналіз співвідношення понять «національна безпека», «державна безпека» та «продуктивна зайнятість». Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». 2020. № 5. URL: https://doi.org/10.253 13/2617-572X-2020-5-5994.

Козьяков І. Законодавче визначення державної безпеки: проблеми теорії та практики. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 160–164. URL: http:// pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/9/27.pdf.

Корж І.Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових понять. Правова інформатика. 2012. № 4(36). С. 69–75. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/ files/12kifisp.pdf.

Гордієнко С.Г., Доронін І.М. Державна безпека України в сучасних умовах: проблеми компетенції державних органів. Інформація і право. 2021. № 2 (37). С. 81–92. URL: http:// ippi.org.ua/sites/default/files/12_20.pdf.

Гордієнко С.Г. Концептуальні засади забезпечення державної безпеки України. Методологічні аспекти теорії державної безпеки України та захисту інтелектуальної власності Службою безпеки : матеріали наук.-практ. конференції. Київ. 9 черв. 2004 р. Київ : Вид-во НА СБ України. 2004. С. 70–73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА