ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА СФЕРИ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Автор(и)

  • Олег Євгенович Каглинський

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.10

Ключові слова:

Служба безпеки України, протидія, повноваження, принципи, організа- ційні форми, безпека, оборона, нормативно-правовий акт, інформаційно-аналітична робота.

Анотація

У даній науковій статті окреслюється проблематика забезпечення та удосконалення правового забезпечення діяльності Служби безпеки України як суб’єкта сфери безпеки і оборони. Визначено мету, завдання та принципи діяльності Служби безпеки України. Проаналізовано місце, роль та правовий статус СБУ у системі органів державної влади України, систематизовано та надано характеристику нормативно-правовим основам організації та діяльності органів Служби безпеки України з формально-юридичної та змістовної точки зору, класифіковано повноваження СБУ та її підрозділів у сфері забезпечення правоохоронної діяльності, охарактеризовано особливості механізму діяльності правоохоронних органів, які забезпечують державну безпеку України під час реалізації конституційного права людини на безпеку, узагальнено норми сучасного права, що регламентують основи правового статусу особи та обов’язок щодо їх неухильного дотримання під час реалізації правоохоронної функції держави щодо забезпечення безпеки особистості, суспільства та держави, розроблено та запропоновано конкретні науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання організації та діяльності органів Служби безпеки України. Метою дослідження є виявлення, наукове осмислення та аналіз формально-юридичної та змістовної сторін правового статусу Служби безпеки України у сучасному демократичному суспільстві. Автор приходить до висновку, що можна виділити такі завдання СБУ: виявлення та усунення причин та умов, що можуть призвести до проявів тероризму; захист людини і громадянина, суспільства та держави; попередження, своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам безпеці України; мінімізація суспільно небезпечних наслідків терористичних дій; налагодження ефективної взаємодії уповноважених органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю та розширення сфери протидії тероризму; організація міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом; припинення розвідувальних, терористичних та інших протиправних посягань на національну безпеку України з боку іноземних спецпідрозділів і організацій, груп осіб та осіб тощо.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 12.07.2022 р.).

Бітяк Ю.П., Байдін Ю.В. Політика національної безпеки як передумова реалізації державного суверенітету України. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.- прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М.В. Яновського і В.С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 81–82. URL: http:// dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9792 (дата звернення: 13.07.2022 р.).

Бєляков К.І. Законодавство в секторі інформаційної безпеки: технолого-правовий аналіз. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 15–16.

Anthony H. Cordesman, Chinese Strategy and Military Forces in 2021, Center for Strategic International Studies June 7, 2021. URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/ publication/210607_Cordesman_Chinese_Strategy. pdf?fG7hUZdWUVJgaJzyC4E9Qj1m3w13SfjQ.

Баранецький Р.Ф. Щодо статусу Служби безпеки України як органу державної влади. Юридична наука. 2015. № 2. С. 22–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_2_5. (дата звернення: 15.07.2022 р.).

Shixun Luo, Zhongshan Zhang, Shuai Wang, et al., “Network for Hypersonic UCAV Swarms” Science China Information Sciences, Article Number 140311 (2020). URL: https:// doi.org/10.1007/s11432-019-2765-7.

The National Institute for Defense Studies, NIDS China Security Report 2021: China’s Military Strategy in the New Era, Nov 2020. URL: http://www.nids.mod.go.jp/publication/ chinareport/pdf/china_report_EN_web_2021_A01.pdf.

Singh, Gurjit, Germany’s New National Security Strategy (April 12, 2022). URL: https:// www.orfonline.org/expert-speak/germanys-new-national-security-strategy/, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4115097 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4115097.

Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229–12, уред. від 28.12.2015 р. Сайт «Верховна Рада України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229 (дата звернення: 15.07.2022 р.).

Носач А.В. Форми взаємодії Служби безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму. Європейські перспективи. 2017. № 2. С. 72–78.

Шоптенко С.С. Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 5. С. 91–95

Dobák, I. (2021). Thoughts on the evolution of national security in cyberspace. Security and Defence Quarterly. 33(1). Р. 75–85. URL: https://doi.org/10.35467/sdq/133154.

Darıcılı, A. B. & Çelik, S. (2022). National Security 2.0: The Cyber Security of Critical Infrastructure. PERCEPTIONS: Journal of International Affairs. 26(2). Р. 259–276. URL: https:// dergipark.org.tr/en/pub/perception/issue/68005/1055264.

Гаруст Ю.В., Степановський В.С. Адміністративно-правовий статус Служби безпеки України як суб’єкта забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 1(26). С. 123–127. DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv. v0i1(26).24.

Oleksandr O. Bryhinets, Ivo Svoboda, Oksana R. Shevchuk, Yevgen V. Kotukh, Valentyna Yu. Radich (2020). Public value management and new public governance as modern approaches to the development of public administratіоn. Revista San Gregorіо. Special editіn. 2020.Núm. 42 (2020).

Грідін О.В. Адміністративно-правовий статус Служби безпеки України. Держава і право. 2010. Вип. 48. С. 298–303.

Момотенко Т.Д. Правоохоронні органи: поняття і сутність. Право і безпека. 2014. № 4(55). С. 127–131.

Rasim M. Alguliyev, Yadigar N. Imamverdiyev , Rasim Sh. Mahmudov &Ramiz M. Aliguliyev (2020): Information security as a national security component, Information Security Journal: A Global Perspective. DOI: 10.1080/19393555.2020.1795323To. URL: https://doi.org/10.1080/1 9393555.2020.1795323Published online: 20 Jul 2020.

Умаєв Б. Особливості соціального захисту військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 70(2022). С. 248–252.

Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року№ 3855-XII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text (дата звернення: 18.07.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА