МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Автор(и)

  • Неля Василівна Лях

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.37

Ключові слова:

міжнародні стандарти, міжнародні договори, гендерна рівність, поліція, нормативно-правові акти

Анотація

До пріоритетних напрямів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків віднесені такі: утвердження ґендерної рівності; недопущення дискримінації за ознакою статі; запобігання та протидію насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок; забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень; забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних і сімейних обов’язків; підтримка сім’ї; виховання й пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, поширення просвітницької діяльності в цій сфері; захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі, тощо. Реалізація вказаних напрямів зумовила виникнення проблемних питань у практичній правоохоронній діяльності, потребу вдосконалення діяльності Національної поліції за цим напрямом. При вдосконаленні вітчизняної правозастосовної практики й організації діяльності Національної поліції, важливо орієнтуватися на міжнародне законодавство, кращий досвід іноземних держав, а також сформувати міжнародні стандарти забезпечення гендерної рівності. Їх з’ясування і є метою наукової публікації. У результаті проведених досліджень обґрунтовано, що формою закріплення міжнародних стандартів забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції є положення міжнародних і національних нормативно-правових актів, рішень Європейського суду з прав людини, кращого іноземного досвіду, що стосуються нормативно-правового регулювання окресленої сфери правовідносин. Окрім того, розглянуті положення щодо забезпечення гендерної рівності повинні бути додатково відображені в Законі України «Про Національну поліцію» 2015 року, тим самим посиливши гарантії прав поліцейських. Ураховуючи значну кількість міжнародних і національних джерел, аналіз змісту яких дає змогу виокремити міжнародні стандарти щодо забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції, їх можна об’єднати в такі групи: міжнародні нормативно-правові документи, які визначають фундаментальні правові основи забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції; нормативно-правові акти України, які регламентують забезпечення гендерної рівності в діяльності поліції; судові рішення міжнародних і національних судових інстанцій, які тлумачать аналізовані вище джерела права.

Посилання

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text.

Гонюкова Л.В., Педченко Н.С. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2016. № 2. С. 114–120.

Даудова Г.В. Формування та реалізація державної гендерної політики в Україні : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін.-т держ. упр. Харків, 2008. 221 с.

Дрозд О.Ю. Забезпечення гендерної рівності в системі МВС України: питання сьогодення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 3. С. 112–116.

Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація : посібник для експертів і експерток аналіт. центрів. Київ : SIDA, 2014. 65 с.

Рабінович С.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: навальний посібник. Київ : Атіка, 2004. 464 с.

Размєтаєва Ю.С. Доктрина та практика захисту прав людини : навчальний посібник / за ред. Д.В. Лук’янов, Д.О. Бочаров. Київ : ФОП Голембовська О.О., 2018. 364 с.

Сімонович Д.В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2011. 225 с.

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018–2023 роки / Рада Європи, квітень 2018 року. URL: https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukrnew2/16808b35a4.

Права жінок правоохоронців та політика гендерної рівності: досвід інших країн у вітчизняному контексті. URL: https://helsinki.org.ua/articles/prava-zhinok-pravoohorontsiv-tapolityka-hendernoji-rivnosti-dosvid-inshyh-krajin-u-vitchyznyanomu-konteksti/.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку органів систем Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року, схвалений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80#Text.

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з протоколами до неї : міжнар. док. від 4 листоп. 1950 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство. Київ : ВАІТЕ, 2015. 136 с.

Константий О. В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового правозастосування Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 2012. № 1 (137). С. 33–36.

Фулей Т. Застосування принципу гендерної рівності у практиці Європейського суду з прав людини. Підприємництво, господарство і право. №8. 2019. С. 175–180.

Камінська Н.В., Чернявський С.С., Перунова О.С. Законодавче регулювання та міжнародні стандарти гендерної рівності : лекція. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. 23 с.

Про Національну поліцію України : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ