СУДОВО-ОДОРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Автор(и)

  • Володимир Олегович Ящук

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.35

Ключові слова:

одорологія, криміналістика, судова експертиза, експертна методика, висновок експерта

Анотація

Виявлення, вилучення, дослідження, використання під час розслідування кримінальних правопорушень запахових слідів супроводжуються виникненням проблемних питань щодо доказового значення отриманих результатів, тому існує об’єктивна необхідність висвітлення окресленої проблематики. Метою статті є формування наукових засад судово-одорологічної експертизи та з’ясування практичних особливостей її проведення під час розслідування кримінальних правопорушень. Судово-одорологічні експертизи проводяться відповідно до положень Конституції України, міжнародних договорів України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про судову експертизу», інших нормативно-правових актів. Теоретичною основою судово-одорологічних експертиз є наукові праці вчених, науково-методичні рекомендації. Судова експертиза запахових слідів вирішує ідентифікаційні та діагностичні завдання. Акцентовано увагу на проблемній ситуації, що полягає у необхідності унормування проведення судово-одорологічної експертизи та реєстрації експертної методики судово-одорологічної експертизи, адже, відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про судову експертизу», методики проведення судових експертиз підлягають атестації та державній реєстрації. Нині відбувається якісно новий розвиток одорології як галузі криміналістичної техніки та наукового вчення. Напрацьовано нові положення щодо ефективного дослідження запахових слідів за сучасних умов, проведення судово-одорологічної експертизи відповідно до міжнародних стандартів та кращого світового досвіду. Вітчизняна наука і практика потребують розроблення цієї проблематики задля формування наукових засад використання запахових слідів під час розслідування кримінальних правопорушень; розроблення стандартизованих правил виявлення, вилучення, дослідження та використання запахових слідів; формування методики судово-одорологічного дослідження у системі методик судово-експертних досліджень; створення системи одорологічних лабораторій, які повинні відповідати міжнародним стандартам, а також для використання висновків судово-одорологічних експертиз як джерела доказів у кримінальному провадженні.

Посилання

Гусева В.О. Використання результатів одорологічного дослідження як доказів у кримінальному провадженні. Право і безпека. 2015. № 3 (58). С. 71–76.

Огляд місця події: виявлення та вилучення об’єктів біологічного походження : методичні рекомендації / упоряд. С.І. Перлін, С.О. Шевцов, Н.М. Косміна, В.В. Іонова. Харків : ФОП Чальцев О.В., 2009. 100 с.

Клименко Н.І. Загальна теорія судової експертології : монографія. Тернопіль : Крок, 2018. 262 с.

Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології : дис. … докт. юрид. наук : спец. 12.00.09. Івано-Франківськ, 2003. 652 с.

Лук’янчиков Є.Д., Лук’янчиков Б.Є. Отримання зразків для експертизи за чинним КПК України. Криміналістика і судова експертиза. 2017. Вип. 62. С. 61–68.

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. С. 232.

Рогальська В.В., Лускатов О.В., Терещенко А.І., Людвік В.Д., Пантелєєв К.М., Павлова Н.В., Бідняк Г.С. Примусовий відбір зразків у особи для проведення експертизи : методичні рекомендації для практичних підрозділів. Дніпро : ДДУВС МВС України, 2017. 36 с.

Можливості Експертної служби. Черкаси : Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Черкаській області, 2015. 70 с.

Експертизи у судочинстві України : науково-практичний посібник / за ред. В.Г. Гончаренко, І.В. Гори. Київ : Юрінком Інтер, 2017. 504 с.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби МВС, затв. Наказом МВС України від 20 вересня 2020 року № 675 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-21#Text.

Реєстр атестованих судових експертів / Міністерство юстиції України. URL: https://rase.minjust.gov.ua/expert/8799.

Ізотов О.І. Проблеми достовірності результатів ольфакторних досліджень у криміналістичній одорології. Актуальні проблеми криміналістики та судової експертології : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 22 листопада 2018 року). Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2018. С. 154–157.

Вирок апеляційного суду Житомирської області від 23 грудня 2011 року. Справа № 1/0690/4/11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/20386611.

Ухвала слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області у Справі № 936/522/21 від 7 червня 2021 року у кримінальному провадженні № 12021078090000034. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/97512443.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА