ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ РИМСЬКОГО ПРАВА НА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Наталя Борисівна Арабаджи
  • Наталя Віталіївна Атаманова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.1

Ключові слова:

римське право, правова система, рецепція, історичний період, кодифі- кація, джерела права

Анотація

У статті здійснено аналіз правової системи України та вплив на неї норм римського права. Розкрито теоретико-правовий аспект сутності й змісту рецепції права, рецепції римського права в правовій системі України та його гармонізації згідно з особливостями правової сис- теми. З’ясовано роль і значення римського права в правовій системі України. Проаналізо- вано характерні риси процесу рецепції римського права в правовій системі України в різні історичні епохи. Визначено ступінь впливу римського права на сучасне право, і це дало змогу адекватно оцінювати загальні закономірності, найбільш вагомі здобутки та проблеми у формуванні сучасної правової системи. Розглянуто історичний розвиток генезису правової системи, інститутів і галузей права України. Визначено роль і значення впливу римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин. Описано процес трансформації українського права, що зумовлена відтворенням традицій романо-герман- ської правової сім’ї. Виявлено, що в процесі історичного розвитку правова система України зазнала сприятливого впливу римського приватного права, хоча й при тому збереглися його національні особливості. Доведено, що історичне походження розвиток вітчизняного права традиційно пов’язано із римською правовою доктриною, яка передусім проявилася в Русь- кій правді, Литовських статутах, Правах, за якими судиться малоросійський народ, й інших пам’ятках українського права. Проаналізовано історико-правові умови впливу римського права на процес регулювання відносин на українських землях (ІХ–ХХ ст.). Велику увагу приділено аналізу рецепції римського права в джерелах права на тогочасних українських землях, насамперед у Руській правді, Литовських статутах, Правах, за якими судиться мало- російський народ, 1743 р., Зібранні малоросійських прав 1807 р. Охарактеризовано вплив деяких положень та ідей римського права в процесі кодифікації українського радянського цивільного права. Визначено сучасний період становлення сучасних правових систем під впливом римського права.

Посилання

Володкевич В. Историческая обусловленность интеграции частного права в Европей- ском Союзе. Ius Antiquum. Древнее право. 2004. № 13. URL: http://www.dirittoestoria.it/ iusantiquum/articles/Wolodkiewicz-Integrazione-diritto-privato-nella-Unione-Europea.htm.

Луць Л.А. Сучасні правові системи світу : навчальний посібник. Львів : Юрид. ф-т Львів-ського нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2003. 234 с.

Музыченко П.П. Рецепция римского права в статутах Великого княжества Литовского. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/290235156.pdf.

Орач Є.М., Тищик Б.Й. Римське приватне право : підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Ін Юре, 2012. 392 с.

Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 512 с.

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Рецепція римського права у Статутах Великого кня- зівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати. Актуальні проблеми дер- жави і права : збірник наук. праць / редкол. С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. Одеса, 2009. С. 18–23.

Юридична енциклопедія : у 6 т. / відп. ред. Ю.С. Шемшученко. Київ : Укр. енцикл., 1998–2004. Т. 5 : П-С. 736 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА