ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ І БАЗ ДАНИХ: ОКРЕМІ ЗАУВАГИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ігор Євгенович Якубівський
  • Микола Васильович Оприско

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.6

Ключові слова:

комп’ютерна програма, база даних, компіляція даних, авторське право, право sui generis

Анотація

У статті проаналізовано проблемні питання реформування законодавства України щодо комп’ютерних програм та баз даних як об’єктів права інтелектуальної власності. Констатовано, що віднесення комп’ютерних програм і баз даних до об’єктів авторського права сьогодні є загальновизнаним підходом на рівні міжнародних документів ВОІВ, СОТ, ЄС. При цьому наголошено на тому, що об’єктами авторсько-правової охорони можуть бути лише оригінальні бази даних. Звернута увага на колізії між ст. ст. 420, 433 ЦК України, за якими комп’ютерна програма і літературний твір позиціонуються як окремі категорії об’єктів авторського права, та ч. 4 ст. 433 ЦК України, яка фактично розглядає комп’ютерну програму як різновид літературного твору. Зроблено висновок, що для усунення цієї колізії доцільно вилучити ч. 4 ст. 433 ЦК України та перше речення ст. 18 ЗУ «Про авторське право і суміжні права». Проаналізовано питання співвідношення понять «база даних (компіляція даних)», «збірник творів» та «складений твір». Висловлено позицію, що поняття «база даних (компіляція даних)» є більш широким порівняно зі збірниками творів. Особливість останніх полягає в тому, що вони включають виключно твори, що охороняються авторським правом. Звернута увага на недоцільність подальшого збереження поняття «складений твір» у профільному законі. Проаналізовано висловлені у вітчизняній правовій доктрині точки зору щодо перспективної моделі правової охорони нетворчих (неоригінальних) баз даних. Зазначено, що відсутність творчого характеру не може розглядатись як перешкода для віднесення нетворчих (неоригінальних) баз до об’єктів права інтелектуальної власності. Віднесення нетворчої бази даних до об’єктів права інтелектуальної власності зумовлює недоцільність врегулювання відносин щодо неї в конкурентному, інвестиційному, інформаційному законодавстві. Нетворчим базам даних варто надати правову охорону як самостійній категорії об’єктів права інтелектуальної власності, відмінній від об’єктів авторського права і суміжних прав, для чого відповідні положення доцільно закріпити в окремій главі Книги 4 ЦК України.

Посилання

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. (Паризький акт від 24 липня 1971 р.). Зібрання чинних міжнародних договорів України. 2006. № 5 (Кн. 2). С. 1247.

Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31991L0250.

Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024.

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996L0009.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, прийнята 15 квітня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий на Дипломатичній конференції 20 грудня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. С. 356.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ (в редакції Закону від 11 липня 2001 р. № 2627-ІІІ). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 43. С. 214.

Основи інтелектуальної власності : за матеріалами ВОІВ. Київ : Ін Юре, 1999. 578 с.

Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: авторское право / пер. с англ. В.Л. Вольфсона. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2004. 535 с.

Право інтелектуальної власності: академічний курс : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. Київ : Ін Юре, 2007. 696 с.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ТК Велби ; Проспект, 2005. 752 с.

Яркіна Н.Є. Правова охорона баз даних: режим авторсько-правовий та “sui generis”. Проблеми законності. 2008. Вип. 99. С. 81–90.

Інтелектуальне право України / за заг. ред. О.С. Яворської. Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. 608 с.

Харитонова О.І. та ін. Право інтелектуальної власності : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 540 с.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 6 : Право інтелектуальної власності / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Право, 2011. 592 с.

Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. Авторське право і суміжні права в Європі : монографія. Київ : Логос, 2012. 696 с.

Постанова Першої судової палати КЦС Верховного Суду від 3 квітня 2019 р. у справі № 2-4268/11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81652254.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом України від 16 вересня 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. С. 2021.

Комзюк Л.Т. Проблеми гармонізації охорони прав на бази даних (у контексті європейської інтеграції країн Центрально-Східної Європи). Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 2. С. 213–219.

Дроб’язко В.С. Охорона баз даних в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 6. С. 26–31.

Яременко О.І. Правова охорона баз даних в Україні. Правова інформатика. 2011. № 1 (29). С. 17–24.

Капіца Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку : монографія. Київ : Академперіодика, 2017. 664 с.

Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 522 с.

Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А.С. Довгерта. Київ : Український центр правничих студій, 2000. 336 с.

Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект : монографія. Харків : вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2002. 368 с.

Якубівський І.Є. Об’єкти права інтелектуальної власності з позиції рекодифікації цивільного законодавства України. Актуальні проблеми правознавства. 2021. Вип. 2 (26). С. 162–170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА