ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Олексійович Пилипенко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.40

Ключові слова:

кримінально-виконавча політика, суб’єкти кримінально-виконавчої політики, формування політики, реалізація політики, багатовекторність кримінально-вико- навчої політики

Анотація

Статтю присвячено визначенню суб’єктів кримінально-виконавчої політики України. У статті наведено погляди та позиції провідних вітчизняних науковців щодо цього питан- ня. Зосереджено увагу на важливості суб’єктної складової частини національної криміналь- но-виконавчої політики України. Проаналізовано теоретичні концепції щодо визначення суб’єктів вказаного різновиду внутрішньодержавної політики. Зокрема, визначено позиції вітчизняних науковців щодо окреслення суб’єктів кримінально-виконавчої політики, на яких покладено функцію формування вказаної політики. Розглянуто різнопланові наукові позиції щодо визначення якісного та кількісного переліку вказаних суб’єктів. Проаналізовано погля- ди вчених стосовно визначення переліку суб’єктів реалізації вітчизняної кримінально-вико- навчої політики. Також досліджено наявні в теорії кримінально-виконавчого права погля- ди щодо суб’єктної складової групи суб’єктів реалізації кримінально-виконавчої політики України. У статті висловлено авторську позицію щодо змістовності та багатокомпонентності вітчизняної кримінально-виконавчої політики. Наголошено на важливості сприйняття вказа- ного різновиду внутрішньодержавної політики виключно в комплексі з урахуванням ключо- вих та невід’ємних елементів. До вказаних елементів слід віднести як категорію «формуван- ня», так і «реалізацію» кримінально-виконавчої політики. З урахуванням цього висловлено авторську позицію щодо недоцільності відокремленого групування суб’єктів кримінально- виконавчої політики на суб’єктів формування і суб’єктів реалізації вказаної політики. Зазна- чені суб’єкти є єдиною групою, яка здійснює комплексну діяльність у межах вітчизняної кри- мінально-виконавчої політики, вказана діяльність враховує одночасно аспекти формування і реалізації цієї політики. У статті висловлено авторську позицію щодо визначення групи суб’єктів формування та реалізації кримінально-виконавчої політики України.

Посилання

Політологія : курс лекцій. URL : http://www.info-library.com.ua/books-text-6663.html

Краснякова А.О. Політична суб’єктність : умови становлення та ознаки розвитку. URL : https://lib.iitta.gov.ua/9168/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%A3%D0%BA%D1%80_2.pdf

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Кримінально-виконавча політика України : дис. … д-ра юрид. наук. Івано-Франківськ, 2019. 535 с.

Джужа О.М. Кримінально-виконавче право України. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 448 с.

Гель А.П. Кримінально-виконавче право України. Навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 623 с.

Голіна В.В. Кримінально-виконавче право України. Підручник. Харків : Право, 2011. 328 с.

Кальман О.Г. Проблеми кримінально-виконавчого права. Навчальний посібник. Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 336 с.

Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины. Учебник. Донецк, 1999. 639 с.

Литвинов О.М. Кримінально-виконавче право України. Київ : Дакор, 2015. 632 с.

Олефір В.І. Кримінально-виконавче право України. Навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 260 с.

Кондратішина В.В. Кримінально-виконавча політика України : формування та реалізація : дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2009. 275 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА