СТРАТЕГІЯ ТА ТАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олексій Дмитрович Кузьмічов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.18

Ключові слова:

продовольча безпека, публічне адміністрування, державна політика, стратегія, тактика, акт-план.

Анотація

Статтю присвячено визначенню кроків для покращення стратегії та тактики державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України. Методологічною основою дослідження є компаративний, системно-структурний та формально-логічний методи. Їх використання дало змогу з’ясувати загальний механізм реалізації державної політики, а також дослідити досвід стратегічного планування реалізації державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки в провідних країнах-членах Європейського Союзу. При проведенні дослідження використано вітчизняну та закордонну юридичну літературу, яка присвячена інструментам публічного адміністрування й особливостям реалізації державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки в окремих країнах-членах ЄС, а також в Україні. У результаті проведеного дослідження автором констатовано, що в Україні не сформовано механізму безперервності планування стратегії та тактики державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України. Як наслідок, наразі державна політика у цій сфері публічного адміністрування здійснюється без чітко визначеної системи стратегічних цілей та завдань. Обґрунтовано наукову позицію про те, що механізм формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки має бути визначений на рівні окремого закону про продовольчу безпеку України. Він має містити детальну процедуру розробки, затвердження та виконання національної стратегії й тактики державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України. Загалом, позитивно оцінюючи проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року», ми пропонуємо доповнити його змістовну частину такими елементами: механізмом реалізації в Україні загальновизнаних на рівні ЄС принципів забезпечення продовольчої безпеки країни; механізмом залучення України до забезпечення глобальної продовольчої безпеки; а також механізмом реалізації регіональної продовольчої безпеки в контексті співпраці органів місцевого самоврядування та органів державної влади в цій сфері. Окрему увагу варто приділити залученню ІТ до забезпечення продовольчої безпеки України, а також формування механізму реальної співпраці держави з інституціями громадянського суспільства у сфері забезпечення продовольчої безпеки України.

Посилання

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії продовольчої безпеки на період до 2030 року». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk- UA&id=33eec8aa-b768-4234-8f5d-7014601cf6e7&title= (дата звернення: 10.01.2024).

Мельник Р. С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 308 с.

Загальне адміністративне право : підручник / за загальною редакцією Р. С. Мельника. Видання друге. Одеса : Видавничий дiм «Гельветика», 2023. 728 с.

Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

Шебаніна О. В. Формування і ефективний розвиток продовольчого підкомплексу АПК : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 368 с. 6. Tifine P. Droit administratif français. 6ème édition. Éditions juridiques franco-allemandes. Tome I. 456 р.

Hans J. Wolff, Otto Bachof, Rolf Stober. Verwaltungsrecht. Band 1. 11. Auflage. Verlag C.H. Beck. 1999. 711 s.

Food and Nutrition Strategy. URL: https://www.bmel.de/EN/topics/food-and-nutrition/ food-nutrition-strategy.html (дата звернення: 10.01.2024).

Ernährungsstrategien und Gremien. URL: https://www.sozialministerium.at/Themen/ Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung/Ernaehrungsstrategien-und-Gremien.html (дата звернення: 10.01.2024).

Schweizer Ernährungsstrategie. URL: https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/ strategien/schweizer-ernaehrungsstrategie.html (дата звернення: 10.01.2024).

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV .URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/ ed20180815#n36 (дата звернення: 10.01.2024).

Dobiey B. Die politische Planung als verfassungsrechtliches Problem zwischen Bundesregierung und Bundestag. Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 284. 1975. 170 p.

Кузьмічов О. Закон про продовольчу безпеку україни як юридична основа публічного адміністрування у сфері забезпечення продовольчої безпеки. Адміністративне право і процес. No 1 (40). 2023. С. 21–30.

Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ s«how/124-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 10.01.2024).

Digitalisation in agriculture. URL: https://www.bmel.de/EN/topics/digitalisation/ digitalisation-agriculture.html (дата звернення: 10.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО