СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.14

Ключові слова:

динаміка закону про кримінальну відповідальність, Кримінальний кодекс України, кримінально-правові відносини, кримінально-правова політика, правова експертиза, правотворчість, стабільність закону про кримінальну відповідальність.

Анотація

У статті розглянуто такі властивості закону про кримінальну відповідальність, як стабільність та динаміка. При проведенні дослідження встановлено взаємозалежність між вказаними правовими категоріями. Констатовано, що в умовах воєнного стану пріоритет має динаміка закону про кримінальну відповідальність. Як перспективу при формуванні нового кримінального законодавства закладено пріоритет стабільності закону про кримінальну відповідальність. У дослідженні констатовано відсутність Закону України, який би визначав порядок направлення проєктів законів до Національної академії наук України для проведення юридичної (правової) експертизи. Запропоновано такий механізм перевірки законопроєктів передбачити в Регламенті Верховної Ради України. У статті підтримано положення проєкту КК України щодо закріплення принципу стабільності кримінального законодавства. Установлено, що в національному законодавстві нормативно закріплено принцип стабільності закону лише в п. 4.1.9. ст. 4 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. Аналіз відповідних положень проєкту КК дав змогу зробити певні рекомендації щодо їх удосконалення: по-перше, потребує самостійної регламентації презумпція знання кримінального закону та стабільність Кримінального кодексу; по-друге, закріплення конкретних часових меж внесення змін до КК України негативно вплине на реалізацію динаміки закону про кримінальну відповідальність; по-третє, нормативне врегулювання механізму внесення змін до КК України не гарантує дотримання таких норм і потребує встановлення відповідальності за їх невиконання.

Посилання

Балобанова Д. О. Динаміка кримінального права: доктринальні положення : монографія. Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2020. 356 с.

Баулін Ю. В. Вибрані праці. Харків : Право, 2013. 928 с.

Баулін Ю. В. Про співвідношення стабільності та динамізму кримінального законодавства України. Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15–16 травня 2007 року. Харків, 2007. С. 3–4.

Веніславський Ф. В. Співвідношення стабільності та динамізму в конституційно-правовому регулюванні. Держ. буд-во та місц. самоврядування. Харків, 2009. Вип. 18. С. 16–24.

Висновок національних експертів на проєкт КК України (контрольний текст станом на 30.01.2023 р.). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/03/16/vysnovoknatsionalnyh- ekspertiv.pdf.

Гаргат-Українчук О. М. Поняття та зміст презумпції знання закону у кримінальному процесі Україні. Прикарпатський юридичний вісник. 2013. Вип. 1 (3). С. 290–297.

Кримінальний кодекс України : проєкт станом на 10.01.2024 р. URL: https://newcriminalcode. org.ua/upload/media/2024/01/11/kontrolnyj-tekst-proyektu-kk-10-01-2024-1.pdf.

Лемак В. В., Семерак О. С. Право та закон: співвідношення в теоретичному і практичному сенсах. Філософія права і загальна теорія права. 2012. № 1. С. 60–67.

Монастирський Д. А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2008. 20 с.

Про правотворчу діяльність : Закон України від 24 серпня 2023 р. № 3354-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text.

Рабінович С.П. Проєкт КК України у вимірі верховенства права і конституційної законності. Проєкт нового Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права : матеріали сателіт. заходу в рамках V Харків. міжнар. юрид. форуму, м. Харків, 21 верес. 2021 р. / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. Харків : Право, 2022. С. 16–18.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710- 20#Text. 13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v015p710-04#Text

СБУ доручили перевірити всіх, хто голосував за Харківські угоди 2010 року – Данілов. Слово і Діло. 11.03.2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/11/novyna/bezpeka/ sbu-doruchyly-pereviryty-vsix-xto-holosuvav-xarkivski-uhody-2010-roku-danylov

Суходубова І.В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення, засоби забезпечення : монографія. [наук. ред. О. В. Петришин]. Харків : Право, 2016. 228 с.

Тацій В., Борисов В., Тютюгін В. Стабільність як умова ефективності законодавства про кримінальну відповідальність. Голос України. 2013. 5 квіт. (№ 66). С. 4–5.

Тацій В. Я. Стабільність і динамізм кримінального законодавства України як запорука його якості та ефективності. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 11–12 жовтня 2012 р. Харків, 2012. С. 6–13.

Туляков В. О. Моральна адекватність кримінально-правової заборони. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. 2008. Вип. 44. С. 257–261.

Туляков В. О. Тулякова М. А. Динаміка кримінального права: основні закономірності. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. 2005. Вип. 25. С. 488–491.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ