ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСОБИ ПРИ ОСКАРЖЕННІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ В ОБ’ЄДНАНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • Наталія Валеріївна Глинська
  • Ірина Володимирівна Басиста
  • Олександр Михайлович Дроздов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.13

Ключові слова:

досудове розслідування, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини, Вищий антикорупційний суд, процесуальні гарантії оскарження, судовий захист, єдиний правовий режим, сторона захисту, слідчий суддя, провадження в суді апеляційної інстанції, Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Анотація

У науковій публікації автори зробили спробу в межах проблематики пріоритетності забезпечення прав особи поглянути на ситуацію, яка має місце за об’єднаного кримінального провадження та пов’язана з оскарженням повідомлення про підозру та подальшим оскарженням в апеляційному порядку в перебігу досудового розслідування ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Аргументовано, що варто розуміти як іншу ситуацію, яка не охоплюється правилом єдиного правового режиму, коли йдеться про набуття процесуальної можливості на оскарження до суду тих процесуальних рішень, щодо яких цієї процесуальної можливості не існувало раніше, як і не було процесуальної змоги користатися з такого права на оскарження до суду. Тобто можна ствердно сказати, що за такого стану справ ідеться про забезпечення права особи на судовий захист, а не про один (єдиний) правовий режим за ситуації об’єднання кількох матеріалів досудових розслідувань. Доведено, що підозрюваний чи його захисник можуть оскаржити повідомлення про підозру в об’єднаному кримінальному провадженні на підставі пункту 10 частини 1 статті 303 КПК України, якщо хоча б одні матеріали досудового розслідування із цього об’єднаного провадження внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін. Резюмовано, що ухвала слідчого судді про відмову в задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в об’єднаному кримінальному провадженні підлягає апеляційному оскарженню під час досудового розслідування на підставі частини 2 статті 309 КПК України, якщо хоча б одні матеріали досудового розслідування із цього об’єднаного провадження внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Посилання

Звернення судді Верховного Суду у справі № 991/1568/23 (провадження № 51-3476 км 23) із реєстраційним вхідним номером Верховного Суду 383/0/26-23 від 12.10.2023 на 3-х аркушах.

Спільний науковий висновок професорів Наталії Глинської, Ірини Басистої, Олександра Дроздова «Щодо оскарження повідомлення про підозру в об’єднаному кримінальному провадженні та щодо оскарження в апеляційному порядку у перебігу досудового розслідування ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в об’єднаному кримінальному провадженні (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 991/1568/23, провадження №51-3476 км 23). 6.11.2023. 19 с.

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 27 лютого 2024 року у справі № 991/1568/23 (провадження № 51-3476 км 23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/117402570

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д. ю. н., професора Ірини Басистої «Щодо того, чи поширюються повноваження слідчого судді на прийняття процесуального рішення про продовження строків досудового розслідування виключно на провадження, які розпочаті «після 16 березня 2018 року» (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у справі № 753/12578/19 (провадження № 51-206 кмо 22)). 30.09.2022. 8 с.

Басиста І. В. Чи поширюються повноваження слідчого судді на прийняття процесуального рішення про продовження строків досудового розслідування виключно на провадження, які розпочаті «після 16 березня 2018 року». Правове регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови з метою забезпечення сталого розвитку: матеріали XI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 грудня 2022 р.). Упоряд: Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. C. 287–292 URL: https://kigap. kpi.ua/nauka/konferencii

Басиста І. В., Благута Р. І., Коміссарчук Ю. А. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/ handle/1234567890/5086

Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду Михайленко В.В. від 8.04.2020 у справі №991/2199/20, провадження 1-кс/991/2244/20. URL: https://www.reyestr.court.gov. ua/Review/ 88733860

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03 жовтня 2017 року №2147-VІІІ. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2147-19#Text

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 2 червня 2016 року №1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Про визначення дня початку роботи Верховного Суду: постанова Пленуму Верховного Суду від 30 листопада 2017 року № 2. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/ postanovi_plenumu/postanova_plenumu_02_2017_11_30

Постанова об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 11 вересня 2023 року у справі № 711/8244/18 (провадження № 51-769 км 22). URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/113536395

Постанова об’єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 жовтня 2022 року у справі № 753/12578/19 (провадження № 51-206 кмо 22). URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/107219619

Науковий висновок члена НКР при Верховному Суді д. ю. н., професора Ірини Басистої «Щодо тлумачення та застосування положень пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України, статей 219, 290 КПК України (на виконання звернення від судді Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 711/8244/18 (провадження № 51-769 км 22). 30.05.2023. 18 с.

Басиста І. В., Йосифович Д. І. Проблематика набрання чинності положеннями пункту 10 частини 1 статті 284 КПК (або чому важливо розмежовувати правила обчислення процесуальних строків від правил набрання чинності положеннями нормативно-правових актів), неможливість зворотної дії та аспекти його застосування у випадку направлення обвинувального акту до суду за межами строку досудового розслідування. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : Журнал. Серія Право. Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ ЗВО «Університет Короля Данила», 2023. №. 16 (28). С. 100–116. URL: https://doi.org/10.33098/2078-6670.2023.16. 28.100-116

Кримінальний процесуальний кодекс України. Документ 4651-VI, редакція від 01.01.2024, підстава – 3509-IX, 3513-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 13.02.2019 р. у справі № 130/1001/17 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79957847

Шило О., Глинська Н. Єдність судової практики у вимірі стандартів якості кримінального процесуального законодавства України : монографія. Харків : Право, 2023. 352 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Документ 4651-VI, редакція від 24.08.2023, підстава – 3341-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Окрема думка судді Верховного Суду від 31 жовтня 2022 року у справі № 753/12578/19 (провадження № 51-206 кмо 22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107140903

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 23.03.2023 у справі № 758/7455/21 (провадження № 51-3671 км 22) URL: https://reyestr. court.gov.ua/Review/109911856

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17 лютого 2021 р. у справі №9901/471/19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/95439655

Доповідь Венеційської комісії № 512/2009 «Про верховенство права» (the Rule of Law), яка прийнята на 86-й пленарній сесії 25–26 березня 2011 року). URL: https://www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev2-ukr

Дослідження Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційська Комісія; Venice Commission) під назвою «Мірило правовладдя» («Rule of law checklist», розроблене і затверджене на 106-й пленарній сесії 11–12 березня 2016 року). URL: https://www.venice. coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-ukr

Рішення ЄСПЛ у справі «Сєрков проти України» (заява № 39766/05). URL: https:// court.gov.ua/userfiles/file/court_gov_ua_sud5010/Konvenciya_z_prav/st_%201%20protokol/ SERKOV.pdf

Рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» (заяви № 23759/03 та № 37943/06, п. 50–56). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858#Text

Постанова Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 6 вересня 2022 року у справі № 705/1850/21 (провадження № 51-5604 км 21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106191186

Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v005p710-18#Text

Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v005p710-05#Text

Рішення Конституційного Суду України від 21 липня 2021 року № 5-р(II)/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v005p710-21#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ