МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ – ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Анатолій Миколайович Колодій
  • Вікторія Миколаївна Тернавська
  • Олексій Анатолійович Колодій

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.10

Ключові слова:

конституція, модернізація, конституційний процес, правотворча діяльність, післявоєнне відновлення.

Анотація

Актуальність дослідження перспектив модернізації Конституції України зумовлена процесами євроатлантичної інтеграції України, які передбачають виконання Українською державою взятих на себе зобов’язань, а також необхідністю вдосконалення національного права та законодавства. Саме зазначене дає змогу стверджувати, що питання про модернізацію Конституції України буде занесено до порядку денного перспективної правотворчої діяльності в процесі післявоєнного відновлення, оскільки для правової системи України воно стане системоутворювальним. У зв’язку із зазначеним у статті розглянуто такі принципові положення можливої модернізації Конституції України: створення установчих зборів, що мають стати спеціальним органом, головною метою створення та діяльності яких є підготовка законопроєкту про внесення змін до Конституції України; необхідність внесення змін, насамперед, до тих розділів Конституції України, які стосуються побудови в Україні громадянського суспільства; вирішення питання пріоритету норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права тощо. Робиться висновок, що модернізація Конституції України передбачає, по-перше, вирішення самими громадянами України питання стосовно необхідності модернізації Основного Закону, по-друге, залучення інститутів громадянського суспільства до активної співпраці з органами державної влади над проєктом Конституції України, по-третє, визначення способу ухвалення нової Конституції України, оскільки національна конституційна теорія й практика знає багато досить вдалих проєктів Конституцій України, які так і залишилися тільки проєктами.

Посилання

Коваленко В. Конституція України та перспективи її модернізації. Голос України від 16 липня 2013 р. URL: http://www.golos.com.ua/article/45771

Про Конституційну Асамблею : Указ Президента України від 17.05.2012 р. № 328/2012. Урядовий кур’єр від 22.05.2012 р. № 89. 3. Шемшученко Ю. Проблеми наукового забезпечення сучасного конституційного процесу в Україні. Право України. 2012. № 8. С. 28–34.

Скрипнюк О. В. 20 років в європейському конституційному просторі: здобутки, проблеми реалізації та перспективи модернізації Конституції України. Держава і право. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 72. С. 495–508.

Марцеляк О. Пріоритетні завдання і напрями конституційної реформи в Україні. Конституція і конституційні зміни в Україні: збірник, присвячений пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова; відп. ред. А. Рачок, Ю. Якименко; упоряд. П. Стецюк. Київ : Заповіт, 2020. 300 с. С. 277–287.

Забокрицький І. І. Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2021. 463 с.

Бондаренко О. В. Конституційна модернізація: онтологічне розуміння, аксіологічна значущість, компаративна цінність : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2019. 256 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : «Укр. енцикл.», 1998. Т. 6: Т–Я. 2004. 768 с.

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с.

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 11. Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001р. № 2235-ІІІ (зі змінами станом на 12 січня 2023 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text

Суботенко В. П. Науково-практичний коментар Закону «Про громадянство України» / За заг. ред. Л. М. Горбунової. Київ : «МП Леся», 2008. 624 с.

Цвік М. В. Конституційні проблеми розподілу властей (деякі загально-теоретичні аспекти). Вісник Академії правових наук України. 1993. № 1. С. 60–68.

Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. Київ : Укр. Правнича фундація. Вид-во «Право», 1996. 544 с. 15. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI (зі змінами станом на 24 лютого 2023 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3773-17#Text

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 08.07.2011 р. № 3671-VI (зі змінами станом на 10 квітня 2023 р.). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17#Text

Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV (зі змінами станом на 15.02.2022 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (Status as of 1 January 2024). URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/en

Колодій А. М., Тернавська В. М., Колодій О. А. Правотворчість українського народу як форма реалізації конституційно-правової політики держави. Вісник Національної академії правових наук України. 2023. Т. 30. № 1. С. 64–90.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 1998. Т. 4: Н–П. 2002. 720 с.

Рябченко Т. О. Народна правотворча ініціатива як форма реалізації законотворчих повноважень народу. Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення інтелектуального розвитку та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-прак- тичної конференції, м. Суми, 19–20 травня 2016 року / редколегія : проф. А. М. Куліш, М. М. Бурбика, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет, 2016. С. 27–30.

Constitution of the Italian Republic. URL: https://www.senato.it/documenti/repository/ istituzione/costituzione_inglese.pdf

Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text

Закон України : Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Constitution of Georgia 1995 (rev. 2013). URL: https://www.constituteproject.org/ constitution/Georgia_2013

Constitution of the Argentina Nation. URL: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/Argentina- Constitution.pdf

Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (Хельсинки, 1 серпня 1975 р.). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_055

Тацій В. Я. Судова реформа: стан та перспективи розвитку. Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук-практ. конф. 14 травня 2010 р. / ред. колегія: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред) та ін. Харків : Одісей, 2010. С. 166–170.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА