ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ НОРМ ЦК УКРАЇНИ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ В ПРОЦЕСІ РЕКОДИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Ігор Євгенович Якубівський

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.7

Ключові слова:

фізична особа, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, малолітня особа, неповнолітня особа.

Анотація

У статті проаналізовано питання цивільної правосуб’єктності фізичної особи як учасника цивільних відносин з позиції рекодифікації цивільного законодавства. Стосовно термінології для позначення цієї категорії учасників цивільних відносин («фізична особа», «людина», «громадянин») зазначено про доцільність збереження в оновленому ЦК України терміна «фізична особа». Щодо моменту виникнення цивільної правоздатності фізичної особи зазначено про недоцільність закріплення в ЦК України концепції «умовної правоздатності». Проте доводиться доцільність уточнення того, що цивільна правоздатність виникає з моменту народження фізичної особи живою і припиняється в момент незворотної смерті. Щодо поняття дієздатності зосереджено увагу на різних підходах до визначення цієї категорії в цивільному законодавстві країн пострадянського простору й країн ЄС та обґрунтовано необхідність звуження поняття цивільної дієздатності до можливості вчинення юридичних дій. Щодо обсягу цивільної дієздатності малолітніх осіб звернуто увагу на доцільність її розширення за рахунок надання їм можливості самостійно вчиняти правочини, спрямовані на безвідплатне отримання вигоди, крім правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, а також надання малолітнім, які досягли 6 років, можливості самостійно вчиняти правочини, пов’язані з використанням електронних платіжних засобів. Стосовно цивільної дієздатності неповнолітніх зазначено про необхідність збереження наявної вимоги щодо обов’язковості згоди органу опіки й піклування на вчинення правочинів щодо розпоряджання нерухомим майном, транспортними засобами лише в частині правочинів щодо відчуження таких об’єктів та передання їх у заставу (іпотеку). До того ж звернуто увагу на доцільність скасувати наявні обмеження щодо можливості неповнолітнього розпоряджатися коштами на поточному рахунку. Щодо обмеження цивільної дієздатності доцільно залишити лише одну підставу – розлад психіки та (або) поведінки, який істотно впливає на здатність фізичної особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Посилання

Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А. С. Довгерта. Київ : УЦПС, 2000. 336 с.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 року № 435-IV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. Харків : Право, 2013. 760 с.

Цивільний кодекс Української СРР 16.12.1922 року. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 2 / за ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. Київ: Правова єдність, 2009. 1240 с.

Цивільний кодекс Української РСР від 16.07.1963 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1540-06#Text

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Приватне право як концепт. Том ІІІ. Концепт приватного права і рекодифікація цивільного законодавства в Україні: рефлексії фронтиру : монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 752 с.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Código Civil Español. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf

Codice civile. Regio Decreto 16 marzo 1942-XX, № 262. URL: https://www.codice-civileonline. it/codice-civile

Burgerlijk Wetboek 1. URL: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2023-05-01

Kodeks cywilny. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Občanský zákoník. URL: https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/62957/53204

Code civil des Français. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/ LEGITEXT000006070721/

Суб’єкти цивільного права / за заг. ред. Я. М. Шевченко. Харків : Харків юридичний, 2009. 632 с.

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ : АртЕк, 2020. 128 с.

Стефанчук М. О. Цивільна правосуб’єктність фізичних осіб та особливості її здійснення: монографія. Київ : Артек, 2020. 479 с.

Надьон В. В. Суб’єктивний обов’язок як елемент змісту цивільних правовідносин: монографія. Харків : Право, 2017. 392 с.

Харитонов Є. О., Харитонова О. І. Цивільні правовідносини: монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса : Фенікс, 2011. 456 с. 19. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві: поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту : монографія. Хмельницький : Видавництво ХУУП, 2007. 626 с.

Конституція України від 28.06.1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 року № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Про санкції : Закон України від 14.08.2014 року № 1644-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Civil Code of the Republic of Albania 29.07.1994 № 7850. URL: https://www.cclaw.al/ wp-content/uploads/law/The-Albanian-Civil-Code.pdf

Civil Code of Hungary: Act V of 2013. URL: https://njt.hu/jogszabaly/en/2013-5-00-00

Закон об общей части Гражданского кодекса Эстонии 27.03.2002. URL: https://www. juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D 0%9E%D0%9D%20%D0%9E%D0%91%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%99%20 %D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0 %94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%9E% D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90_01.07.2015.pdf

Code of the Republic of Lithuania. 18.07.2000 № VIII-1864. URL: https://e-seimas.lrs.lt/ portal/legalAct/en/TAD/TAIS.245495

Гражданский закон Латвийской Республики 28.01.1937. URL: https://www.inlatplus.lv/ wp-content/uploads/2019/11/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0% BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD.pdf

Гражданский кодекс Республики Молдова 06.06.2002 № 1107. URL: https://www.legis. md/cautare/getResults?doc_id=125043&lang=ru

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28.12.1999 г. № 779-IQ. URL: http://scfwca.gov.az/ru/page/mecelleler

Гражданский кодекс Грузии от 26.06.1997 № 786. URL: https://matsne.gov.ge/ru/ document/view/31702?publication=122

Булеца С. Б. Момент виникнення правоздатності в цивільному праві України, Словаччині та Угорщині. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право». 2011. Вип. 16. С. 92–95.

Козловська Л. В. Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав: монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 448 с.

Кухарєв О. Є. Спадкове право України: підручник. Київ : Правова єдність, 2020. 362 с.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 22.03.2023 року у справі № 463/6829/21-ц. URL: https://reyestr.court. gov.ua/Review/109855002

Про затвердження Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених: наказ МОЗ України від 29.03.2006 року № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0427-06#Text

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 року № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Шапп Я. Система германского гражданского права: учеб. М.: Международные отношения, 2006. 360 с.

Чорна Ж. Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 20 с.

ПриватБанк: Картка юніора для дітей від 6 до 17 років. URL: https://privatbank.ua/ platezhnie-karty/karta-juniora

Monobank – Universal Bank: Картки – Дитяча картка. URL: https://www.monobank. ua/14?lang=uk

Про психіатричну допомогу : Закон України від 22.02.2000 року № 1489-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10). Mental and behavioural disorders URL: https://icd.who.int/browse10/2019/ en#/F10-F19

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-02

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА