ДО ПИТАННЯ ЩОДО СПАДКУВАННЯ ПРАВ НА ВИНАХОДИ В КОНТЕКСТІ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Євгенович Кухарєв

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.3

Ключові слова:

спадкування, спадщина, склад спадщини, майнові права інтелектуальної власності, винахід, патент на винахід, винахідник.

Анотація

Статтю присвячено виявленню об’єкта спадкування після смерті особи, яка створила винахід. Наголошується, що універсальне спадкове правонаступництво після смерті винахідника зазнає суттєвого впливу, зумовленого правовим режимом винаходу як об’єкта права інтелектуальної власності. Обґрунтовується, що до спадкоємців винахідника переходять як права на патент, так і права з патенту, що не є тотожними за змістом і порядком здійснення. До прав на патент належить право на одержання патенту в разі, якщо винахідник не встиг за життя звернутися із заявкою на винахід до Національного органу інтелектуальної власності або звернувся з такою заявкою, проте не отримав патент на винахід через свою смерть. До того ж, зважаючи на відсутність патенту та державної реєстрації винаходу на час відкриття спадщини, права на патент не є правами інтелектуальної власності та породжують публічні за своєю природою відносини. Своєю чергою, правами з патенту є майнові права інтелектуальної власності на винахід, невичерпний (відкритий) перелік з яких наведено в законі. Ключовим є право на використання винаходу, на якому ґрунтуються всі інші майнові права інтелектуальної власності на цей об’єкт, які переходять у порядку спадкування в межах строку їх чинності. У статті наголошується, що спадкоємці набувають і певних обов’язків, пов’язаних зі сплатою платежів за підтримання чинності майнових прав на винахід (в окремих випадках державного мита за реєстрацію винаходу), а також добросовісним користуванням правами, що випливають з державної реєстрації винаходу. Удосконалення цивільного законодавства України щодо спадкового наступництва прав на винаходи пропонується здійснювати в напрямі спеціального регулювання відповідних правовідносин у межах книги 4 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також підзаконних актів. 

Посилання

Михайлів М. О. Право інтелектуальної власності як об’єкт міжнародних спадкових відносин. Юридичний вісник. 2020. № 3. С. 125–134.

Десятерик В. В. Особливості спадкування окремих видів майнових прав інтелектуальної власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 125–127. URL: http://lsej.org.ua/4_2022/26.pdf .

Бєльтюкова Є. Особливості спадкування майнових прав інтелектуальної власності. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 5–9.

Синдецька А. В. Проблемні аспекти спадкування прав на винаходи: аналіз теорії та практики. Часопис Київського університету права. 2018. № 2. С. 232–236.

Аврамова О. Є. Спадкування майнових прав, які посвідчені патентом. Мала енциклопедія нотаріуса. 2015. № 5. С. 21–27.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ z0282-12 (дата звернення: 20.02.2024).

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя : схвалено рішенням Науково- експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001323-09 (дата звернення: 20.02.2024).

Шишка Р. Б., Сопілко І. М., Козирєва В. П. Спадкове право в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. Р. Б. Шишки. Київ : Ліра-К, 2015. 216 с.

Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права : монография / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и др. ; под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2016. 608 с.

Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0173-01#Text (дата звернення: 20.02.2024).

Воронцова К. О. Спадкування прав інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 228–232.

Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.

Постанова Верховного Суду від 07 липня 2021 р., судова справа № 175/4089/18, провадження № 61-810св20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98267592 (дата звернення: 20.02.2024).

Постанова Верховного Суду від 05 жовтня 2022 р., судова справа № 755/25/20-ц, провадження № 61-2942св21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106637605 (дата звернення: 20.02.2024).

Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності : затв. постановою Кабінет Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-п#Text (дата звернення: 20.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-01

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА