ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

  • Євгеній Валерійович Панченко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.26

Ключові слова:

договір особистого страхування військовослужбовців, правова природа договору, страховик, страхувальник, страховий інтерес, предмет договору, страховий ризик.

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства України, які регулюють договірні відносини у сфері страхування, визначено поняття, правову природу договору особистого страхування військовослужбовців та його місце в системі цивільно-правових договорів. Здійснено правову характеристику суб’єктного складу договірних зобов’язань з особистого страхування, а також сформульовано наукові висновки і пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин за договором особистого страхування військовослужбовців. Встановлено, що з урахуванням великої кількості загроз, зумовлених війною, та зростанням ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю такої категорії осіб, як військовослужбовці, існує потреба у забезпеченні їх належного захисту. У зв’язку із цим важливим інструментом забезпечення реалізації прав та інтересів військовослужбовців у випадку понесення ними непередбачуваних втрат внаслідок настання несприятливих подій, пов’язаних із їх життям, здоров’ям та працездатністю, виступає особисте страхування, процес надання страхових послуг у сфері якого оформлюється відповідними договорами особистого страхування військовослужбовців. Під договором особистого страхування військовослужбовців запропоновано розуміти договір, за яким одна сторона (страховик) зобов’язується за обумовлену договором плату (страхову премію), що сплачується іншою стороною (страхувальником), виплатити одноразово чи виплачувати періодично зумовлену договором суму (страхову суму) у разі заподіяння шкоди життю або здоров’ю самого страхувальника (застрахованої особи), досягнення нею певного віку або настання в його житті іншої передбаченої договором події (страхового випадку). Встановлено, що, як і будь-який інший цивільно-правовий договір, договір особистого страхування військовослужбовців можна розглядати як: а) правову форму, на підставі якої здійснюється надання страхової послуги; б) спосіб конкретизації дій, які повинні вчиняти сторони; в) узгоджене волевиявлення сторін, націлене на отримання відповідного результату; г) засіб взаємного контролю поведінки сторін (належне виконання зобов’язань, встановлення відповідальності), який сприяє досягненню очікуваних результатів. Акцентовано увагу на тому, що виявлення правової природи договору, його правових ознак має велике теоретичне і практичне значення, адже це сприяє визначенню співвідношення договору і зобов’язання, встановленню місця договору в системі договірного права. Обґрунтовано, що з точки зору загальної характеристики цивільно-правових зобов’язань договір особистого страхування військовослужбовців належить до двосторонніх, взаємних, оплатних, строкових, диспозитивно реальних, алеаторних (ризикових) договорів. Зроблено висновок про доцільність розвитку в Україні змішаної моделі страхування військовослужбовців, що поєднує державне фінансування та ринкові механізми функціонування страхування, що забезпечить децентралізацію джерел коштів для страхових виплат та сприятиме їх гарантованості.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Блащук Т.В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ : 2003. 13 с.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011- 12#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.02.2003 р. Київ : Істина, 2003. 368 с.

Про страхування : Закон України від 7.03.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18. Ст. 78.

Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. № 975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Calvin E. Smith. The Meaning and Effect of Military Service and War Exception Clauses in Life Insurance Policies. Duke Bar Journal. 2002. Vol. 3. № 1. Рр. 11–20.

Carmen Vicente. War Risk Insurance. Neptunus, Centre de Droit Maritime et Oce anique. Universite de Nantes, 1995. Vol. 1. Р. 11.

George A. Pelletier. Military Exclusion Clauses and Death from Nonmilitary Causes. Notre Dame Law Review. 2013. Volume 36. Issue 1. Рр. 28–39.

John Barrett. After the War: The Risks and Growing Demand for Insurance in Post-Conflict Regions. Risk Management Spotlight. 2008. № 7. Р. 39.

Samuel McCune Lindsay. Purpose and Scope of War Risk Insurance. The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2003. Vol. 79. P. 58.

Analysis of legal regulation of contractual obligations in the civil law system / Lukasevych- Krutnyk N.V., Milovska N.R., Popova V.À., S.O. Belikova. Astra Salvensis. 2022. Volume 1. Pp. 169–182.

Горбань Н.С. Договір страхування життя. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 150–155.

Міловська Н.В. Правова природа договору особистого страхування. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 43–47.

Правила добровільного страхування життя Страхової компанії ARX у редакції від 13 квітня 2022 року. URL: https://arx.com.ua/uploads//ZD_0001.pdf (дата звернення: 01.06.2023).

Умови добровільного страхування від нещасних випадків ПрАТ «Українська страхова компанія «КНЯЖА ІНШУРАНС» від 19 липня 2022 року № 039-2022. URL: https://kniazha.ua/ documents/offers/039-2022_19.07.2022.pdf (дата звернення: 01.06.2023).

Міловська Н.В. Договірні зобов’язання зі страхування у цивільному праві України: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2019. 488 с.

Накопичувальне пенсійне страхування життя для військовослужбовців в Україні. URL: https://strahovki.kh.ua/strahuvanya-zhitya-viyskovogo-ukraine (дата звернення: 01.06.2023).

Правила страхування життя ПрАТ «МетЛайф» у редакції від 01 січня 2023 року. URL: https://www.metlife.ua/about-us/pravila-strakhovanija/rules-2023-FTF/ (дата звернення: 01.06.2023).

Страхування військових від TAS Life. URL: https://taslife.com.ua/blog/strahuvannyavijskovyh- vid-tas-life (дата звернення: 01.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО