ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Іван Зіновійович Калька

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.32

Ключові слова:

кримінальне провадження, підозрюваний, обґрунтована підозра, пись- мове повідомлення про підозру, повідомлення, in absentia

Анотація

Стадія кримінального провадження – притягнення до кримінальної відповідальності почи- нається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопору- шення, у зв’язку з чим ключовим питанням є порядок та підстави набуття особою статусу підозрюваного. У статті досліджено проблемні аспекти набуття особою статусу підозрюваного під час здійснення досудового розслідування та в подальшому розгляді кримінального провадження в суді, в тому числі в частині забезпечення реалізації його прав і свобод. Значна увага присвячена процедурі набуття особою статусу підозрюваного у разі немож- ливості безпосереднього вручення слідчим чи прокурором письмового повідомлення про підозру в день його складання через не встановлення органом досудового розслідування місця її знаходження. Ключовою вимогою є відповідність повідомлення про підозру вимогам ст. 277 КПК України і наявність документально підтвердження, що органом досудового роз- слідування вживалися заходи для встановлення місцезнаходження цієї особи, але позитив- них результатів вони не дали. У разі, коли особа не просто тимчасово відсутня за місцем свого проживання, а й невідо- мо де перебуває і коли з’явиться, перевагу над приватними інтересами необхідно надавати публічним інтересам та виконанню завдань кримінального процесу, що полягають у при- тягненні особи до кримінальної відповідальності. У такій ситуації застосування особливого порядку повідомлення про підозру є виправданим і доцільним. У дослідженні проаналізовано судову практику Європейського суду з прав людини та вітчизняних судів щодо допущення процесуальних порушень слідчими та прокурорами, внаслідок чого судами встановлено факти ненабуття особою процесуального статусу під- озрюваного, що неминуче призводить до невиконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, а також порушення прав і свобод людини. Особливу увагу у статті зосереджено на комплексі заходів, які повинні вжити слідчий та прокурор для вручення повідомлення про підозру особі у спосіб, передбачений КПК Укра- їни для вручення повідомлень. Вказані дії необхідно належним чином документально зафік- сувати, в тому числі із застосуванням сучасних технічних засобів, щоб у разі необхідності підтвердити своєчасність та повноту вжитих заходів у суді.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

Глинська Н.В., Лобойко Л.М., Шило О.Г. Повідомлення про підозру: правомірність застосування порядку, передбаченого КПК для вручення повідомлень. Юридичний вісник України. 2017. № 45 (1166). 16 листопада. URL: https://ivpz.kh.ua/uk/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0

Капліна О.В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, № 1, 2013, С. 238-242. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_1_43.pdf

Настільна книга професійного судді (кримінальне провадження) / Н.О. Марчук, В.В. Касько, Р.О. Куйбіда, М.І. Хавронюк та ін./за ред. Н.О. Марчук. – К.: Арт-Дизайн, 2019. – 280 с.

Сухов Юрій. Повідомлення про підозру особі: аналіз окремих аспектів позиції великої палати верховного суду щодо спеціальних суб’єктів. Судебно-Юридическая газета. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/172318-povidomlennya-pro-pidozru-osobi-analiz-okremikhaspektiv-pozitsiyi-velikoyi-palati-verkhovnogo-sudu-schodo-spetsialnikh-subyektiv

Методичні рекомендації щодо процесуального керівництва спеціальним досудовим розслідуванням. Академія прокуратури України. Схвалено протоколом засідання науково-методичної ради від 25 травня 2017 року № 4. – Київ, 2017. – 65 с.

Шомоді проти Італії (Somogyi v. Italy) від 18.05.2004 № 67972/01. URL: https://www.legal-tools.org/doc/fb4ff4/pdf

Сейдович проти Італії (Sejdovic v. Italy) від 01.03.2006 № 56581/00. URL: https://legal-tools.org/doc/0f4d76/pdf

Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2019 у справі № 757/45541/19-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84245968

Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 13.06.2017 у справі № 11-cc/796/2543/2017. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67257170

Постанова Великої Палати Верховного Суду в Постанові від 11.12.2019 у справі № 536/2475/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86365236

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ