ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Олександр Леонідович Дульський

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.23

Ключові слова:

тактика захисту, захисник, адвокат, слідчий, засоби криміналістичної тактики, тактичний прийом, слідова інформація.

Анотація

Наукова стаття присвячена тактико-криміналістичному забезпеченню збирання доказів стороною захисту. У ній розкриваються такі загальні поняття: збирання доказів, тактика захисту, суб’єкти сторони захисту. Наголошено, що з метою забезпечення ефективного захисту у кримінальному провадженні процес збирання доказів забезпечується засобами криміналістичної тактики. Метою наукової статті є визначення змісту тактико-криміналістичного забезпечення збирання доказів стороною захисту. На підставі аналізу позицій науковців видалось можливим визначення загального поняття тактики захисту у кримінальному провадженні і визначення змісту тактико-криміналістичного забезпечення збирання доказів стороною захисту, що полягає у розробленні наукових засад і криміналістичних рекомендацій застосування тактико-криміналістичних засобів (тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, тактика слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій). Засвідчено, що тактико-криміналістичні засоби застосовуються стороною захисту як безпосередньо (самостійно), так і опосередковано (через прокурора, слідчого, дізнавача). Зауважено, що тактика захисту є одним із напрямів криміналістичної тактики, тому її засоби є такими ж, як і засоби криміналістичної тактики. Окрім цього, автор зупинився і на новому напрямку розвитку криміналістичної тактики (враховуючи практику Європейського суду з прав людини), який сприяє розвитку тактики захисту, що теж слугує тактико-криміналістичним забезпеченням збирання доказів стороною захисту. Автором встановлено, що серед суб’єктів сторони захисту у тактико-криміналістичному забезпеченні збирання доказів центральне місце посідає захисник з огляду на такі позиції: обов’язок здійснення захисту прав, свобод та інтересів клієнта; володіння ширшими повноваженнями щодо збору фактичних даних; професійність.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Капліна О. Збирання доказів сторонами кримінального провадження. Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Одеса, 2013 р. Одеса, 2013. С. 223–229.

Криміналістика : навчальний посібник / Варфоломеева Т.В., Гончаренко В.Г., Бояров В.І. та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 512 с. URL: http://megalib.com.ua/content/9959_ Taktika_v_advokatskii_diyalnosti.html.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text.

Лисак О.М. Щодо визначення тактики захисту в кримінальному судочинстві України. Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17 грудня 2018 р. КНУ ім. Т. Шевченка. Київ : Алерта, 2018. 304 с.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / В.Г. Гончаренко, Т.В. Варфоломеєва, В.І. Бояров. Київ : Юрінком Iнтер, 2018. 504 с.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 504 с.

Ткач О.В. Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях про порушення недоторканності приватного життя. Адвокатура: минуле та сучасність : матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Одеса, 14 листопада 2015 р. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса : Юридична література, 2015. С. 231–233.

Острогляд О.В., Береський Я.О. Окремі теоретичні аспекти розуміння тактики захисту в кримінальному процесі України. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. 2012. № 5. С. 129–135. 10. Іваницький Я.О. Про поняття тактики професійного захисту. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Вип. 48. Т. 2. С. 103–107.

Тертишник В.М., Шемшученко Ю.С. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі : підручник. Київ : Алерта, 2018. 446 с.

Лисак О.М. Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17 грудня 2018 р. Київ : Алерта. 2018. С. 156–159.

Бишевець О.В. До питання про поняття тактики державного обвинувачення та її засоби. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 128–132.

Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, В.О. Коновалова та ін. ; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 с.

Гвоздюк В.В. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням практики Європейського суду з прав людини : дис. … докт. філос. : 081. Київ, 2021. 294 с. URL: http:// elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/19896/5/dysert_hvozdiuk.pdf.

Чорноус Ю.М., Гвоздюк В.В. Засади проведення слідчих (розшукових) дій у контексті практики Європейського суду з прав людини. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 1 (19). С. 95–101. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ bitstream/123456789/20013/1/document%20%2810%29.pdf.

Гвоздюк В.В. Важливість використання практики Європейського суду з прав людини слідчими під час огляду місця події в умовах воєнного стану. Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 28 квітня 2023 р. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. С. 48–51. URL: http:// elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/23526/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC.%20 %D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0% B2%D0%BE%20%D0%9C%D0%9C%D0%9D%D0%9F%D0%9A%2028.04.23_p048-051.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА