ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВІЙНИ ЯК РЕСУРСУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.15

Ключові слова:

управління, відходи руйнації, стихійні сміттєзвалища, побутові відходи, безхазяйні відходи, відходи війни, оброблення відходів, правове регулювання.

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до розуміння процесів правового регулювання поводження з відходами у мирний час та можливістю їх використання під час війни, повоєнної відбудови України, впровадження технологій зменшення негативного впливу відходів на довкілля. У статті визначено поняття відходи війни, виокремлено їх види, розглянуто можливості зменшення обсягів їх утворення та підвищення ефективності вторинного використання й утилізації, використання для відновлення країни та формулювання пропозицій по внесення відповідних змін у законодавство України. Запропоновано доповнити ст. 1 Закону України «Про управління відходами» поняттям «відходи війни». Під відходами війни запропоновано розміти будь-які речовини, матеріали чи предмети, утворені у процесі людської діяльності на територіях, де велися чи ведуться бойові дії, що повністю чи частково втратили свої споживчі властивості, не можуть у подальшому використовуватись за місцем їх утворення чи виявлення і повинні бути утилізовані, видалені чи перероблені, з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту життя і здоров’я людей та економічної вигоди при їх повторному використанні. Проведено розмежування на групи відходів війни та запропоновано доповнити відповідними положеннями національний класифікатор відходів. Доведено важливість внесення змін, що враховують особливості класифікації, розподілу, використання та утилізації відходів війни, повноважень у цій сфері органів державної влади та органів місцевого самоврядування до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, яка була прийнята ще у 2017 році до початку війни. Обґрунтовано необхідність прийняття нормативно-правових актів, що мають регулювати порядок управління відходами війни, а також заміни у підзаконних актах терміну «безхазяйних відходів» на «відходи, власник яких не встановлений».

Посилання

Куди в Україні дівають відходи руйнації та що з цим сміттям буде далі. 10.02.2023. URL: https://eco.rayon.in.ua/news/574064-kudi-v-ukraini-divayut-vidkhodi-ruynatsii-ta-shchoz- tsim-smittyam-bude-dali

Савицький О. Україна зможе подолати сміттєву кризу. Що передбачає ухвалений Радою закон? 20.06.2022. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/ 2022/06/20/688345/

Токарчук Д.М. Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2022. № 2 (60). С. 109–122. DOI: 10.37128/2411-4413-2022-2-8 С. URL: http://efm.vsau.org/storage/ articles/November2022/0uaZiCxfSag8ca4nOS9y.pdf

Що робити із уламками від війни? ReStart Ukraine, UNDP Accelerator Lab. URL: https:// restartukraine.io/wardebris-ua/

Іванюта С. Про організацію поводження з відходами, що утворилися внаслідок війни. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/ files/2023-03/waste-of-war_pdf.pdf

Струтинська В. Тонемо!.. Проблема побутових відходів та сміттєзвалищ в Україні. URL: https://ns-plus.com.ua/2017/08/15/tonemo-problema-pobutovyh-vidhodiv-ta-smittyezvalyshhv- ukrayini-2/#:~:text.

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України. від 8 листопада 2017 р. № 820-р Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text

Директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19.11.2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив». URL: https://menr.gov.ua/news/31288.html

Про управління відходами. Закон Укрїани від 20 червня 2022 року № 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#n802

Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96. Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України 29.02.1996 N 89. URL: https://zakon.rada.gov. ua/rada/show/v0089217-96#Text

Плохий В.М. Техногенні відходи як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Право і суспільство. № 3. 2022. С. 255–260. 12. Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1217. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1217-98-%D0%BF#Text

Зайкова Л.М Нормативно-правове регулювання управління безхазяйними відходами в Україні. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. Випуск 5. С. 95–100. URL: http://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/ 311/272.

Про затвердження Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2022-%D0%BF#Text

Перелік компонентів відходів від руйнувань та можливі шляхи їх повторного використання у будівництві, промисловості будівельних матеріалів (виробництві будівельних виробів (продукції). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1073-2022-%D0%BF#Text

Мкртчан Е. Військовий “trash”: як очистити Україну від руїн «русского міра». URL: https://24tv.ua/viyna-ukrayini-yak-organizuvati-vidbudovu_n2220396. 19 грудня 2022. URL: https://24tv.ua/viyna-ukrayini-yak-organizuvati-vidbudovu_n2220396

Дубневич Ю., Войнича Л., Дубневич Н. Ієрархія управління відходами: європейська та українська моделі. Аграрна економіка, Т. 15, 2022, № 1–2. С. 53–60. URL: https://doi.org/ 10.31734/agrarecon2022.01-02.053.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА