СТАТИКА ТА ДИНАМІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АСПЕКТІ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.14

Ключові слова:

сучасне міжнародне право, джерело міжнародного права, односторонні акти держави, м’яке право, міжнародна правотворчість.

Анотація

У практиці міжнародних відносин спостерігається розширення системи джерел сучасного міжнародного права. Дослідження цих джерел є необхідним для розуміння основ міжнародного права, вирішення конкретних міжнародних проблем та підвищення ефективності міжнародної співпраці. Доведено неефективність традиційного підходу до визначення системи джерел міжнародного права, закріпленої статтею 38 Статуту Міжнародного Суду ООН. З’ясовано сутність міжнародного договору, міжнародного звичаю та загальних принципів як джерел міжнародного права, питання їх ієрархії та пріоритетності. Обґрунтовано, що судові рішення здійснюють трансформаційну роль у міжнародній правотворчості. Натомість правова доктрина не є джерелом міжнародного права, будучи засобом для визначення правових норм. Аргументується необхідність застосування односторонніх актів держав та актів м’якого права як джерел сучасного міжнародного права. Окреслено концепцію до розуміння джерела сучасного міжнародного права як будь-якого документа, процесу або практики, які створюють, встановлюють або втілюють правові норми та принципи, що регулюють взаємодію між державами, міжнародні відносини та діяльність міжнародних організацій. Ці джерела можуть бути як формальними (тобто законами, договорами, рішеннями міжнародних органів тощо), так і неформальними (наприклад, звичаї, прецеденти, експертні оцінки, рекомендації тощо). Визначено ознаки джерел сучасного міжнародного права: різноманітність; загальність; варіативність; здатність до взаємодії; суспільна цінність та обов’язковість. Наводяться аргументи щодо розуміння багатовекторності сучасної системи джерел міжнародного права, що включає різні за юридичною силою джерела, пов’язані між собою механізмами впливу, проте об’єднані спільною метою – віддзеркалити концепт сучасного суспільства.

Посилання

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній; за ред. В.Г. Буткевича. Київ : Либідь, 2002. 608 с.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_118#Text

Городинський І.М. До питання ієрархії джерел міжнародного права у світлі ст. 38 (1) Статуту Міжнародного Суду ООН. Альманах міжнародного права. 2015. Вип.9. С. 73-81.

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 1970 р. URL: http://surl.li/ajzxp

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва у Європі від 1 серпня 1975 р. URL: http://surl.li/hdwkw

Київець О.В. Феноменологія норм міжнародного права крізь призму їх ієрархії. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2011. № 3 (6). С. 143-148.

Килимник І.І. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Міжнародне право» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей університету) / І.І. Килимник, А.В. Домбровська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 64 с.

Лехник Н.Л. Міжнародно-правова природа одностороннього зобов’язання держави. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»: Юридичні науки. 2004. Т. 26. С. 60–63.

Литвиненко В.М., Чічкань М.В. Рішення міжнародних судів як джерела міжнародного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 306–309. URL : http://www. lsej.org.ua/9_2021/77.pdf

Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права. К.: Юстініан, 2010. 320 с.

Міжнародний кодекс поведінки в питаннях управління пестицидами ФАО ВООЗ : Методичні рекомендації щодо законодавства про пестициди. URL: http://www.fao.org/3/i5008e/ i5008e.pdf

Нігреєва О.О. «М’яке право» у міжнародній системі: до питання про зміст та функції. Правова держава. 2018. Вип. 31. С. 147–153.

Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року… URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_113#Text

Статут Міжнародного Суду ООН. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefi ndmkaj/https://www.icj-cij.org/sites/default/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ru. pdf

Статут Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 р. URL: http://surl.li/dndtn

Теорія міжнародного права : навчально-методичний посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О.В. Бігняка. Херсон : Видавництво «Гельветика», 2020. 224 с.

Трояновський О.В. Місце односторонніх актів держав в системі джерел міжнародного права. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 336–338. URL : http://lsej. org.ua/2_2021/84.pdf

Широкова-Мураш О. Г. Про особливості розуміння основних принципів міжнародного права у сучасному світі. Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. 2008. Т. 77. С. 93–96.

Щокін Ю. В. Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики : монографія. Х.: Право, 2012. 456 с.

D’Amato Antony. Concept of Custom in International Law. Ithaca, London : Cornell University Press, 1971. 328 p.

Nuclear Tests (Australia v. France, New Zealand v. France). Judgement, ICJ, Reports. 1974. URL: https://www.icj-cij.org/case/58

Statute of the International Court of Justice. URL : https://web.archive.org/ web/20110629193835/http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА