25 РОКІВ ПІСЛЯ РАТИФІКАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ РОЗДУМИ

Автор(и)

  • Катерина Володимирівна Головко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.11

Ключові слова:

права людини, захист прав людини, Європейський суд з прав людини, практика ЄСПЛ, Конституційний суд України, Рада Європи, міжнародні стандарти прав людини.

Анотація

Мета статті – запропонувати напрями подальшого удосконалення виконання постанов та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні. Підвищення уваги до проблематики конституційного права є характерною тенденцією розвитку цієї галузі національного права протягом останніх кількох років. Після проголошення незалежності України трансформація державного права у конституційне право супроводжувалась акцентуванням уваги на правах і свободах людини і громадянина. Цей інститут розвивався поступово та постійно. Розвиток цього інституту конституційного права відбувається з урахуванням європейських цінностей, тому 25 років з моменту ратифікації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року – це важлива віха. Констатовано, що конституційно-правова регламентація питання застосування Конвенції 1950 р. здійснюється, крім загальних положень Основного Закону 1996 року, спеціальними положеннями Закону України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». У статті рекомендовано поділити Закон на два розділи. Перший з цих розділів логічно з урахуванням назви Закону присвятити питанням виконання постанов Європейського суду з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини мають процесуальний характер, тому держави-учасниці Ради Європи не задіяні в їхньому виконанні). Цей Розділ можна структурувати так, як зараз (включити до нього глави 2 та 3). Однак з погляду конституційного права більш доцільним було б виокремлення в одну главу Закону усіх положень, які стосуються заходів індивідуального характеру, та ще в одну главу усіх положень, які стосуються заходів загального характеру. Другий з цих розділів з огляду на назву Закону варто рекомендувати присвятити питанням застосування практики Європейського суду з прав людини. До складу цього Розділу доцільно включити положення Глави 4, але деталізувати їх. Для розбивки цього Розділу на глави доцільно керуватись суб’єктним складом акторів, які беруть участь у виконанні постанов ЄСПЛ. Одну з таких глав доцільно присвятити питанням застосування практики Європейського суду з прав людини виключно Конституційним судом України.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 01.06.2023).

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 липня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр (дата звернення: 01.06.2023).

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (дата звернення: 01.06.2023).

Mishyna N. Ukrainian Legislation on Associations: Constitutional Axiology and The European Court Of Human Rights’ Case Koretskyy and Others v. Ukraine. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2022. Т. 31. С. 57–63.

Qaracayev C. Axiological Function оf The Constitutional Court оf The Republic оf Azerbaijan. Juris Europensis Scientia. 2022. №3. C. 135–138.

Буткевич О.В. Рішення Європейського суду з прав людини в українській правозастосовній практиці. Право України. 2011. № 3. С. 5–29.

Буткевич О.В. Чи є рішення Європейського суду з прав людини обов’язковими для України, як цього вимагає закон? Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини : збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції, м Одеса, 15 вересня 2012 р. / за ред. С.В. Ківалова ; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2012. С. 279–293.

Чернишук П. 25 років імплементації Європейської конвенції з прав людини: відбувся круглий стіл від НШСУ та проєкту Ради Європи. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/25- rokiv-implementaciyi-evropeyskoyi-konvenciyi-z-prav-lyudini-vidbuvsya-krugliy-stil-vid-nshsuta- p.html (дата звернення: 01.06.2023).

Дармін М.О. Конституційні положення щодо виконання рішень ЄСПЛ в Україні: загальні питання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2022. № 60. С. 18–21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА