РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ КАТЕГОРІЙ «ГРОМАДЯНИ», «ГРОМАДСЬКІСТЬ», «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО» ТА «ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.10

Ключові слова:

громадяни, громадськість, громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, розмежування, співвідношення, законодавство, участь в управлінні державними справами, публічна адміністрація, публічне адміністрування.

Анотація

Статтю присвячено розмежуванню юридичних категорій «громадяни», «громадськість», «громадянське суспільство» та «інститути громадянського суспільства» у контексті визначення суб’єктів адміністративно-правових відносин (зокрема, з питань адміністративно-правового забезпечення реалізації права громадян користування природними об’єктами права власності народу України). Розглянуто сучасний стан вживання перерахованих понять у нормативно-правових актах України. Наведено дефініції термінів «громадяни», «громадськість», «громадянське суспільство» та «інститути громадянського суспільства», закріплені на нормативному рівні, розміщені у словниках, енциклопедіях і глосаріях, а також запропоновані у наукових джерелах. Проаналізовано контекст застосування цих понять у положеннях нормативно-правових актів. Наголошено на необхідності встановлення на нормативному рівні правового зв’язку між правом на участь в управлінні державними справами, належним громадянам як фізичним особам, та його реалізацією суб’єктами права, які за своєю правовою природою і організаційно-правовою формою до них не належать. Для вирішення цього завдання сформульовано рекомендації із видання роз’яснень з боку Конституційного суду України стосовно тлумачення та застосування положень ст. 38 Конституції України і доповнення нормативно-правових актів, якими встановлено засади участі громадян в управлінні державними справами, положеннями, що, наприклад, міститимуть норми стосовно стосунку юридичних осіб, громадських об’єднань та інших суб’єктів до участі в управлінні державними справами. У контексті розмежування досліджуваних у статті категорій підсумовано, що: 1) громадськість є найширшим поняттям, яке включає усіх недержавних суб’єктів права, перерахованих вище; 2) громадянське суспільство – політично і соціально активна частина громадськості, яка реалізує закріплене у ст. 38 Конституції України право у різних галузях публічної політики за передбаченими законодавством формами й способами. До його інститутів чинне законодавство відносить конкретний перелік колективних, недержавних і непідприємницьких суб’єктів; 3) громадяни – це одинична й засаднича ланка й елемент громадськості та громадянського суспільства, якою є фізичні особи – носії прав та інтересів, в інтересах яких функціонують інститути громадянського суспільства, які, однак, при цьому можуть самостійно реалізовувати право на участь в управлінні державними справами у передбачених законом випадках переважно у власних інтересах або в інтересах більшості. Сформульовано думку про те, що у випадках реалізації зазначеного права громадяни виступають як складова частина громадянського суспільства.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Головко В. Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 93–99.

Гирик М.А. Механізми участі громадян у здійсненні державного управління та шляхи їх оптимізації: питання теорії та практики. Економіка та держава. 2014. № 4. С. 140–142.

Шалабай А.В. Поняття конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами та визначення його складників. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 5. С. 79–81.

Ємельянова А.Г. Конституційне право громадян на участь в управлінні державними справами: актуальні проблеми реалізації. Часопис Київського університету права. 2015. № 3. С. 95–98.

Чуб А.В. Форми реалізації права особи на участь в ухваленні управлінських рішень: поняття та класифікація. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 287–290. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/72.pdf DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020- 9/70 (дата звернення: 01.06.2023).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10, втрата чинності від 3 листопада 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/10-2010-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р. № 1302, втрата чинності від 3 листопада 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1302-2009-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771-2011-%D0%BF (дата звернення: 01.06.2023).

Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ. Відо- мості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 13. Ст. 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2235-14#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Термінологічний словник з правознавства. URL: https://naurok.com.ua/ terminologichniy-slovnik-z-pravoznavstva-18514.html (дата звернення: 01.06.2023).

Шемшученко Ю.С. Громадянин. Юридична енциклопедія : у 6 т. URL: https://leksika. com.ua/11960625/legal/gromadyanin (дата звернення: 01.06.2023).

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) від 25 червня 1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Практика законотворення. Правила оформлення проєктів законів та основні вимоги законодавчої техніки (методичні рекомендації) / заг. ред. та упоряд. В.П. Крижанівський ; вид. 4-те, випр. і доп. Київ : ФОП «Москаленко О.М.». 2014. 44 с. URL: http://eef.org.ua/ wp-content/uploads/2017/01/Rules_Web.pdf (дата звернення: 01.06.2023).

Косович В.М. Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України. Львів, 2015. 488 с.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016#Text (дата звернення: 01.06.2023).

Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки : Указ Президента України від 27 вересня 2021 р. № 487/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text (дата звернення: 01.06.2023). 19. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF (дата звернення: 01.06.2023).

Громадянське суспільство. Енциклопедія сучасної України. Т. 6. URL: https://esu.com. ua/article-31976 (дата звернення: 01.06.2023).

Громадянське суспільство. Словник термінів, які використовує Рада Європи у сферах молодіжної політики, прав людини та неформальної освіти / Міністерство молоді та спорту України ; Рада Європи. 2021. 51 с. URL: https://rm.coe.int/ukr-eng-dictionary-of-terminologyused- by-the-council-of-europe-in-the/1680a1b388 (дата звернення: 01.06.2023).

Громадянське суспільство. Словник термінів за тематикою «громадянське суспільство». URL: https://starkon.gov.ua/index.php/2011-11-18-13-43-38/2011-11-18-13-46-29/2011-11- 18-13-47-09#:~:text=Громадянське%20суспільство%20–%20суспільство%20громадян%20 з,з%20нею%20заради%20спільного%20блага (дата звернення: 01.06.2023).

Громадянське суспільство. Глосарій із законопроєктування : словник / Центр законодавчих студій. URL: http://lawdrafting.org/glossary/ (дата звернення: 01.06.2023).

Державне управління : підручник : у 2 т. Т. 1. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін. Київ ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. 564 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА