АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Атаманчук

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.8

Ключові слова:

адміністративно-юрисдикційна діяльність, Державна податкова служба України, адміністративне правопорушення, дисциплінарне провадження, розгляд скарг.

Анотація

У статті досліджено розуміння сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів. Виокремлено й проаналізовано такі складники адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів як: розгляд та вирішення скарг громадян чи юридичних осіб щодо рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів чи їх посадових осіб; здійснення дисциплінарного провадження; провадження у справах про адміністративні правопорушення щодо порушення податкового законодавства. Встановлено, що основними ознаками адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів є: виникнення на підставі правового спору, учасники якого можуть бути як працівники податкових органів, так і будь- які інші суб’єкти; здійснення відповідно до визначеної чинним законодавством процедури та спеціально уповноваженими суб’єктами; прийняття правового акту, в якому зазначається рішення по конкретній адміністративній справі; застосування за результатами адміністративно-юрисдикційної діяльності заходів державного примусу. Наголошено на необхідності вироблення уніфікованого підходу до розуміння сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів, як суб’єктів наділених повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення з урахуванням їх підвідомчості, виносити відповідні постанови та накладати санкції без звернення до суду. Проаналізовано статистичні показники результатів оскарження прийнятих рішень контролюючих органів протягом січня – травень 2023 року, що дозволило дійти висновків про велику кількість поданих платниками податків скарг (заяв). Наголошено на необхідності подальшого розроблення окремих теоретичних положень щодо адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів, підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб податкової служби щодо здійснення ними проваджень у справах про адміністративні право- порушення.

Посилання

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: постанова Кабінет Міністрів України від 3 березня 2021 року № 179. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text.

Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF#Text.

Коміссаров С. Сутність адміністративно-юрисдикційної діяльності. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 3. С. 100-107.

Костюк Т.В. Адміністративні процедури в діяльності податкових органів : автореф. автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2021. 26 с.

Панасюк О. В. Адміністративно-правові засади забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2010. 20 с.

Пінчук В. Поняття, ознаки та основні форми адміністративно-юрисдикційної діяльності. Підприємство, господарство і право. 2021. № 3. С. 191–195.

Руснак Ю.І. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2004. 18 с.

Мінаєва О. М. Особливості доюрисдикційної процедури вирішення податкових спорів. Право та інновації. 2016. № 3 (15). С. 53–57.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами: наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 916. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1617-15#n233.

Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній податковій службі України та її територіальних органах: наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2020 року № 297. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0969-20#Text.

Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5748.

Інформація щодо оскаржень рішень. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokaznikiroboti/ vregulyuvannya-podatkovih/informatsiya-schodo-oskarjen-rishen/684222.html.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n697. 15. Порядок здійснення дисциплінарного провадження: постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1039. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1039- 2019-%D0%BF#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text.

Про затвердження Інструкції з оформлення податковими органами матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року № 566. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-16#Text.

Про затвердження місії та Стратегічного плану Державної податкової служби України на 2022–2024 роки» (із змінами) : Наказ Державної податкової служби України від 22 листопада 2021 року № 965. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazipro- diyalnist/77553.html.

Пріоритети діяльності Державної податкової служби України на 2023 рік. URL: https:// tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/misiya-ta-strategichni-tsili/.

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу для співробітництва в галузі оподаткування “Fiscalis”: Закон України від 29 червня 2023 р. № 3177-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 3177-20#Text.

Атаманчук Н.І. Правові засади взаємодії Державної податкової служби України з громадськістю. Нове українське право. 2021. № 4. С. 62–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА