ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Богдан Сергійович Щербина

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2023.3.7

Ключові слова:

господарські товариства, корпоративні відносини, корпоративні права, корпорація, управління, інформація, дивіденди, рішення загальних зборів, переведення прав та обов’язків.

Анотація

Метою наукової статті є здійснення комплексної наукової розробки із встановлення змісту корпоративних прав в умовах євроінтеграції України. Встановлено, що загальновизнаною практикою є законодавче закріплення набуття корпоративних прав для суб’єкта господарювання із моменту його державної реєстрації, що означає внесення відомостей до відповідного державного реєстру, та припиняється із моменту відображення у реєстрі інформації про припинення діяльності такої юридичної особи. З’ясовано, що припинення суб’єкта господарювання, а отже і підставами припинення корпоративних прав є: смерть фізичної особи-підприємця; досягнення функціональної мети, задля реалізації якої створювалось об’єднання підприємств; визнання суб’єкта господарювання банкрутом; ухвалення розпорядчого акту, що спрямовується на припинення діяльності юридичної особи та інші підстави. Встановлено, що підстави ліквідації суб’єкта господарювання можуть бути обумовлені як наявністю власного волевиявлення особи, так і дією зовнішніх факторів (рішення суду чи іншого уповноваженого органу державної влади; недотримання вимог по формуванню статутного капіталу; невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредитором чи кредиторами тощо). Зроблено висновок, що ухвалення рішення про ліквідацію особи здійснюється процедура ліквідації майна, що в тому числі передбачає задоволення вимог кредиторів, а також припинення дії корпоративних прав учасників товариства. Підкреслено, що в умовах воєнного стану здійснення корпоративних прав вимагає додаткового нормативно-правового забезпечення. З’ясовано, що до основних нововведень є створення умов для дистанційного проведення загальних зборів учасників господарських товариств, що допускає дистанційне заповнення бюлетенів учасниками загальних зборів і надсилання бюлетенів до особи, яка скликує загальні збори, через депозитарну систему України. Підкреслено, що умовами воєнного стану обумовили необхідність розвитку процесів диджіталізації суспільних відносин в цілому, і зокрема, у сфері здійснення корпоративних прав. Підкреслено, що однією із ключових особливостей здійснення корпоративних прав в умовах воєнного стану є обмеження права управління, що може бути застосовано до учасників корпоративного фонду. Обґрунтовано, що головним пріоритетом при здійсненні корпоративних прав в умо- вах воєнного стану має бути визнано передусім питання безпеки учасників господарського товариства, а також встановлення та запровадження механізмів вирішення проблем кадрового забезпечення потреб виробництва та потреб регіону із його відновлення.

Посилання

Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Монографія. К. : Атіка, 2003. 352 с.

Лукач І.В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : дис. ... докт. юр. наук : 12.00.04. Київ, 2016. 474 с.

Погрібний Д.І. Особливості правового забезпечення діяльності транснаціональних корпорацій. Право та інновації. 2015. № 1. С. 75–79

Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ed20140101/print (редакція від 15.12.2006 року)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів: Закон України від 15 грудня 2006 року № 483-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/ed20140101#n1247

Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 155. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2004-п/ed20120808/ find?text=%CA%EE%F0%EF%EE%F0%E0%F2%E8%E2%ED%B3+%EF%F0%E0%E2%E0+% E4%E5%F0%E6%E0%E2%E8#Text

Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Про управління об'єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/185-16#Text

Про Фонд державного майна України: Закон України від 09.12.2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17#Text

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/435-15#Text

Сороченко А.В. Корпоративні права та обов’язки: господарсько-правовий аспект : дис. … к.ю.н. : 12.00.04. К., 2015. 204 с.

Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. К., Істина, 2008. 720 с. 13. Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господар- ських товариств : автореферат дис. … канд. юрид. наук. К., 2008. 20 с.

German Stock Corporation Act. Aktiengesetz URL: https://www.nortonrosefulbright. com/-/media/files/nrf/nrfweb/imported/german-stock-corporation-act.pdf

Estonian Commercial Code passed 15.02.1995 URL: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ 504042014002/consolide

Господарське право : підручник. 4-е вид., переробл. і доповн. К.: Юрінком Інтер, 2009. 640 с.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text

Директива 2011/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 05.04.2011 «Про злиття відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю». URL: www.minjust. gov.ua/file/32608

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні: Закон України від 27 липня 2022 року № 2463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2463-20#Text

Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни: Закон України від 3 березня 2022 року № 2115-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2115-20#Text

Про затвердження Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у період дії воєнного стану : Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 № 754. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0754863-23#n6

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА