ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

Автор(и)

  • Мирослав Васильович Григорчук

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.29

Ключові слова:

арбітраж, арбітражна угода, третейський суд, міжнародний арбітраж, комерційний арбітраж

Анотація

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз ґенези, нормативного підґрунтя діяльності Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України та напрями врегулювання комерційних спорів між суб’єктами господарювання з різних країн. Беручи за основу міжнародні договори, які є частиною національного законодавства України, здійснено теоретико-правову авторську розвідку щодо сутності і значення міждер- жавних інструментів у сфері досудового вирішення торговельних суперечок. Послуговуючись нормами чинного міжнародного торговельного права, а також з огляду на численні наукові дослідження у цій сфері, автор доходить висновків, які можуть лягти в основу удосконалення чинних нормативно-правових актів України, насамперед Законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Міжнародний комерційний арбітраж». Завдяки ґрунтовному економіко-правовому аналізу ключових понять, якими є «арбітраж», «арбітражна угода», «міжнародний арбітраж», «комерційний арбітраж» тощо, наводиться авторський підхід у застосуванні положень чинного законодавства та напрями правового захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. Особливу увагу зосереджено на тих міжнародно-правових інструментах врегулювання господарських спо- рів, які максимально повно відповідають інтересам вітчизняної економіки. Проаналізовано сутність автономної, змішаної, договірної та процесуальних наукових теорій щодо правової сутності міжнародного комерційного арбітражу, а також досліджено їх імперативне наповнення тими легітимними інструментами примусу, які застосовуються до порушників міжнародного комерційного права, та іншими нормативно-правовими актами, якими врегульовуються правовідносини у торговельній сфері. Особливу увагу приділено висвітленню наукового і практичного обрамлення проблем, пов’язаних з упровадженням позитивного міжнародного і європейського досвіду в законо- давство України, насамперед щодо досудового врегулювання комерційних спорів.

Посилання

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже. [Електронний ресурс]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_069#Text.

Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон УРСР від 16.04.1991 р. № 959-XII. [Електронний ресурс]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text.

Про міжнародний комерційний арбітраж. Закон України від 24.02.1994 р. № 4002-XII. Відомості Верховної Ради України, 1994. № 25. Ст. 198.

Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины. [Електронний ресурс]. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107571-94#Text.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж : учебно-практическое пособие. М. Проспект, 1997. С. 23.

Monti A. Arbitration and Corporate Law. [Електронний ресурс]. URL : https://www.montiswisslaw.com/wp-content/uploads/2017/01/International_Commercial_Arbitration.pdf.

Кирильчук В.В. Правова природа міжнародного комерційного арбітражу. [Електронний ресурс]. URL : http://3222.ua/article/pravova_priroda_mjnarodnogo_komertsynogo_arbtraju.htm.

Біда К.М. Міжнародний комерційний арбітраж: до питання щодо сутнісної характеристики. [Електронний ресурс]. URL : http://www.nbuv.gov.ua/.

Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та практики : монографія. К. Концерн Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. С. 516.

Born G. International commercial arbitration. Bedfordshire: Terpin Distribution Services Ltd, 2009. 1739 p.

Подцерковний О.П. Господарський процес. X.: Одіссей, 2010. С. 640.

Боярський Є.Д. Теорії правової природи МКА та їх рецепція у праві України. [Електронний ресурс]. URL : http://www.nbuv.gov.ua/.

Компетенція міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода. [Електронний ресурс]. URL : http://pidruchniki.com/1499052856832/pravo/kompetentsiya_mizhnarodnogo_komertsiynogo_arbitrazhu_arbitrazhna_ugoda.

Mackie K. A New Reality Emerging in Corporate Counsel Dispute Manager? [Електронний ресурс]. URL: http://ukrmediation.com.ua/files//CD_Jul13_55–57.pdf. Р. 54.

Бєлоглавек О. Правовий характер міжнародного арбітражного розгляду у торговельних справах та прояви конфліктів між правовими культурами. Право України, 2011. № 1. С. 22–35.

Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж : навч. посіб. К. 2002. С. 9.

Николюкін С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного коммерческого арбитража. Проблемы теории и практики. М. : Юриспруденция, 2009. С. 144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ