МЕДІАЦІЯ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Мирослава Андріївна Хлистік

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.30

Ключові слова:

медіація, обов’язкова медіація, принципи медіації, принцип добровільності, європейське законодавство у сфері медіації.

Анотація

У статті проаналізовано досвід окремих європейських країн у сфері запровадження та практичного застосування процедури медіації, зокрема, Італії, Німеччини, Польщі, Словенії та інших, та закцентовано на трактуванні та дотриманні ними принципу добровільності при проведенні так званої обов’язкової медіації. Зазначено, що принцип добровільності разом із конфіденційністю, рівністю, неупередженістю та нейтральністю є одним з основних принципів, на яких базується класична модель медіації, який відрізняє її від інших методів вирішення спорів, зокрема судового процесу. Звернуто увагу, що одним із базових документів Європейського Союзу, який визначає та закріплює основні принципи та стандарти медіації, є Директива 2008/52/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо деяких аспектів медіації в цивільних та комерційних справах від 21 травня 2008 року, якою, за умови дотримання права на доступ до суду, країни-члени не обмежуються у запровадженні в національне законодавство обов’язкової медіації із системою стимулів чи санкцій. Також зауважено, що з точки зору європейського законодавства, добровільна природа медіації полягає не у свободі сторін вирішувати, удаватися до неї чи ні, а у свободі керувати цим процесом, організовувати його та виходити з процесу медіації в будь-який момент. Автор погоджується з думкою, що запровадження в Україні в сучасних умовах обов’язкової медіації перед поданням справи до суду може бути передчасним та має ризики негативно вплинути на розвиток медіації через несприйняття такого механізму, відсутність традицій урегулювання спорів, низьку поінформованість громадськості про переваги медіації, недостатню кількість професійних та досвідчених медіаторів, ототожнення обов’язкової медіації з бюрократичною формальністю. Ураховуючи досвід окремих європейських країн та зауважень науковців, запропоновано перед початком судового розгляду для певної категорії цивільних справ запровадити попередню ознайомчу зустріч із медіатором із метою визначити медіабельність спору та з’ясувати готовність сторін узяти участь у медіації. Крім того, на думку автора, позитивно вплинути на розвиток вітчизняної медіації може не вказівка в законі про обов’язковість медіації, а сукупність стимулів, інформаційна системна робота у сфері надання медіаційних послуг та позитивні практичні приклади медіаційних угод.

Посилання

Про медіацію : Закон України від 16 лист. 2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1875-20#n133 (дата звернення: 25.08.2022).

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters // Official Journal of the European Union, L 136, 24.5.2008, p. 3–8. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/52/oj (дата звернення: 25.08.2022).

European Commission calls for saving time and money in cross-border legal disputes through mediation. European Commission: вебсайт. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/IP_10_1060 (дата звернення: 26.08.2022).

Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der aussergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21 Juli 2012. Bundesgesetzblatt Teil I 2012 Nr. 35 vom 25.07.2012. URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@ attr_id=%2527bgbl112s1577.pdf%2527%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_ id%3D%27bgbl112s1577.pdf%27%5D__1662235626632 (дата звернення: 26.08.2022).

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Brussels, 26.8.2016 COM (2016) 542 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0542&from=EN (дата звернення: 10.09.2022).

European Commission calls for saving time and cross-border legal disputes through mediation. Brussels, 20 August 2010. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/IP_10_1060 (дата звернення: 10.09.2022).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 (дата звернення: 10.09.2022).

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. URL: https://isap.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051721438 (дата звернення: 10.09.2022).

Кравчик М. Б. Світовий досвід функціонування медіації. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 10. С. 119–123. URL: http://lsej.org.ua/10_2021/30.pdf (дата звернення: 12.09.2022).

Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації у сімейних справах від 21 січня 1998 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/ userfiles/R_98_1_1998_01_21.pdf (дата звернення: 12.09.2022).

Могил Людмила. Урегулювання спорів: швидке розв’язання з найменшими витратами та добровільним виконанням. Закон і Бізнес : вебсайт. URL: https://zib.com.ua/ua/143300. html (дата звернення: 12.09.2022).

Комплексний аналіз поточного контексту, бар’єрів та можливостей для розвитку медіації з рекомендаціями щодо розвитку та впровадження медіації в Україні. 13 травня 2019р. USAID / UKRAINE. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/New-Justice_ Comprehensive_Analyses_on_-Mediation_-for_Ukraine_Ales_Zalar_UKR.pdf (дата звернення: 12.09.2022).

Борис Олексій. Медіація: міжнародний досвід та українські реалії. Юридична Газета online : вебсайт. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/mediaciya-mizhnarodniy-dosvid-taukrayinski- realiyi-.html (дата звернення: 12.09.2022).

Господарський процесуальний кодекс України від 06 лист. 1991 р. (у редакції від 20.02.2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/ed20020220#o73 (дата звернення: 12.09.2022).

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (втратив чинність 01.09.2005р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1502-06#o76 (дата звернення: 12.09.2022).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09 липня 2002 р. у справі № 1-2/2002. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v015p710-02 (дата звернення: 12.09.2022).

Кисельова Тетяна. Інтеграція медіації в судову систему України. Програмний документ, підготовлений у рамках проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». URL: https://rm.coe.int/kyselova-t-mediation-integartion-ukr-new- 31-07-2017/168075c1e7 (дата звернення: 12.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13