МАСШТАБ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КАТЕГОРІЇ «СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ» В АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Автор(и)

  • Анна Василівна Стоян

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.27

Ключові слова:

оцінка доказів, «баланс вірогідностей», євроінтеграція, санкції, воєнний стан.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню способу та масштабу імплементації стандартів доказування в адміністративне процесуальне право України. Установлено, що Україна продовжує відстоювати євроінтеграційні прагнення навіть під час війни шляхом ухвалення нормативно-правових актів, що містять юридичні інструменти (стандарти доказування), направлені на дотримання основоположних прав і свобод людини в частині утвердження справедливого правосуддя. З’ясовано, що підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» від 12 травня 2022 року направлено на процесуальне врегулювання наявних приписів позитивного права, а саме положень, що містяться в Законі України «Про санкції». Проаналізована ст. 2831 «Особливості провадження у справах про застосування санкцій» Кодексу адміністративного правосуддя України (далі – КАСУ), що є новелою та закріпила категорію «стандартів доказування» в адміністративному процесуальному законодавстві. З’ясовано, що «баланс вірогідностей» як рівень упевненості, якого повинен досягти суддя під час оцінки доказів, наразі вимагається лише в санкційній категорії адміністративних справ. Ідентичний підхід застосування «балансу вірогідностей» представлений також у Цивільному процесуальному кодексі України. За допомогою теорії аналізу потенційних наслідків установлено, що вибір законодавцем найнижчого стандарту доказування «баланс вірогідностей» для санкційних справ є виправданим та демонструє фактично однакове ставлення до цінностей у вигляді «територіальної цілісності» та «індивідуальної власності» навіть під час дії режиму воєнного стану. Передбачається тенденція детальнішого закріплення категорії «стандарту доказування» у КАСУ відразу після перемоги України.

Посилання

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Міжнародний документ від 04.11.1950. База даних: Законодавство України ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_004#Text (дата звернення: 10.07.2022).

Ван Елсувеге. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент. Право України. 2015. № 8. С. 8–16. URL: https://rd.ua/storage/ lessons/327/715П.%20Ван%20Елсувеге.%20Стаття%20Угода%20про%20асоціацію%20 між%20Україною%20та%20ЄС%20як%20інноваційний%20правовий....pdf (дата звернення: 12.07.2022).

Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 18 листопада 2014 р. № 1601/11/10/14-14. Шостий апеляційний адміністративний суд. URL: https://6aas.gov.ua/ ua/law-library/info-sheets/45-2014/168-informatsijnij-list-vid-18-11-2014-1601-11-10-14-14. html (дата звернення: 17.07.2022).

Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. Урядовий портал. 23.06 2022 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-otrimala-status-kandidata-na-chlenstvo-v-yes (дата звернення 18.07.2022).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. (дата звернення: 20.07.2022)

Монаєнко А., Смирнова К. Застосування практики ЄСПЛ та суду ЄС на прикладі адміністративного судочинства. Всеукраїнське професійне юридичне видання Юридична Газета online. 2020. 28 квітня. №8 (714). URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/ zastosuvannya-praktiki-espl-ta-sudu-es-na-prikladi-administrativnogo-sudochinstva.html (дата звернення: 22.07.2022)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб : Закон України від 12.05.2022 № 2257- IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2257-20#Text (дата звернення: 22.07.2022)

Про санкції : Закон України від 14.08.2014 № 1644-VII. Верховна Рада України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1644-18. ( дата звернення: 24.07.2022)

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06. 07. 2005 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР).2005. № 35-36, № 37, ст. 446. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/main/2747-15. ( дата звернення: 27.07.2022)

Пільков К. М. Стандарт доказування як складова забезпечення права на справедливий суд. 2019. Юрліга. Верховний Суд. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/prescentr/ zmi/816559/. ( дата звернення: 02.08.2022)

Слюсарчук Х. Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні : автореф. дис. … канд. юр. наук : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Львів. 2017. 25 с. (дата звернення: 05.08.2022)

Redmayne M. Standards of Proof in Civil Litigation. The Modern Law Review. 1999. Vol. 62(2), P. 167–195. URL: http://www.jstor.org/stable/1097022. (дата звернення: 10.08.2022)

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. No 4651-VI. Офіційний вісник України. 2012. No 37 (25 травня 2012 р.). Ст. 1370.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. No 435-IV. Офіційний вісник України. 2003. № 11 (28 березня 2003 р.). Ст. 461. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618- 15#Text. ( дата звернення: 02.08.2022)

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 № 1798- XII 06.11.1991. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1798-12. (дата звернення: 15.08.2022)

Рябченко Ю. Ю. Стандарт доказування в цивільному процесуальному праві: постановка проблеми. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 136–139. URL: http://lsej.org.ua/2_2020/37.pdf. (дата звернення: 13.08.2022)

Стоян А. В. Триступенева градація стандартів доказування в адміністративному процесі, 2021. Форум Права, 66(1), 25–36. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.4486520 (дата звернення: 03.09.2021)

Карапетов А.Г, Косарев А. С «Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование».Приложение к Ежемесячному журналу №6 (63) май 2019. С. 88 URL: https:// m-logos.ru/img/Article-about-standards.pdf. (дата звернення: 04.08. 2022)

Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 19.07. 2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13