НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС КУРСУ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКУ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.21

Ключові слова:

суб’єктивні права, публічні права, адміністративно-правові відносини, європейська інтеграція, євроатлантична інтеграція, виконавча влада, юридичний захист, правовий захист.

Анотація

У статті проаналізовано правові засади регулювання процедури захисту суб’єктивних публічних прав учасників адміністративних відносин. Звернено увагу на курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та його роль у діяльності органів виконавчої влади та Президента України. Метою дослідження є нормативно-правове регулювання захисту суб’єктивних прав та законодавче регулювання участі органів виконавчої влади в цьому, новації щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Закріплено, що право на ефективний засіб юридичного захисту – це право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Щодо європейської та  інтеграції, то основний закон України – Конституція України від 28 червня 1996 року – і Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» від 7 лютого 2019 року зазначає, що в правовій державі відповідальність за протиправну поведінку мають нести в рівній мірі як фізичні та юридичні особи, так і держава, її органи, органи місцевого самоврядування, їх службові та посадові особи в порядку, передбаченому законодавством. У випадках винесення незаконних рішень, незаконних дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб кожній особі надається право на захист. Проаналізовано правове регулювання діяльності: Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, Президента України. Зокрема, визначено, що серед повноважень Кабінету Міністрів України, які характеризують його як один з основних суб’єктів реалізації державної політики у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції. центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених Кабінетом Міністрів України сферах, здійснює правові засади координації діяльності органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, однак такі правові засади може бути визначено лише на рівні указів Президента України, оскільки саме вони мають нормативний характер, тоді як розпорядження – не мають. Здійснений аналіз свідчить про те, що правовому захисту громадян в адміністративно- правових відносинах приділяють недостатньо уваги. Взаємовідносини громадян з органами державної влади та їх посадовими особами стосовно захисту в разі порушення суб’єктивних публічних прав потребують чіткої регламентації, перегляду та вдосконалення з урахуванням курсу України до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Посилання

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Рішення Європейського суду з прав людини від 05.04.2005 «Афанасьєв проти України» (заява №38722/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_239#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 02.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Рішення Конституційного Суду України від 30.01.2003 № 3-рп/2003 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03#Text

Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів). URL: http://search.ligazakon. ua/1_doc2.nsf/link1/KS02058.lhtm

Чечот Д. М. Субъективное право и форма его защиты : монография. Ленинград : Издательство ЛГУ. 1968. 72 с.

Зеленцов А. Б. Административная юстиция: учеб. пособие. Общая часть. Теория судебного административного права. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 399 с.

Кропачева А. В. Функция защиты в административном праве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Москва, 1999. 151 с.

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : Закон України від 07.02.2019 № 2680-VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 9. Ст. 50.

Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 р. № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text 11. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 38. Ст. 385.

Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15.11.2006 № 970/2006. Офіційний вісник України. 2006. № 47. Ст. 3123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13