ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Григорівна Орловська

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.2.14

Ключові слова:

вища освіта, дистанційне навчання, європейська інтеграція, заклад вищої освіти, здобувач вищої освіти, інформаційно-комунікаційні технології, науково-педагогічні працівники, публічне адміністрування, цілі сталого розвитку.

Анотація

У статті сформовано публічне адміністрування вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Закцентовано увагу на українських реаліях, які зумовили масовість застосування дистанційного навчання не лише в закладах вищої освіти, а й у всій сфері освіти загалом. Адже за час карантинних обмежень наявність доступу до мережі Інтернет знімало багато питань, однак в умовах воєнного стану використання дистанційних технологій навчання в умовах обстрілів, воєнних та бойових дій украй обмежені. Зауважено, що опосередкована взаємодія стала проблемою не лише для студенів, а і для викладачів, що мали змінити методику викладання дисциплін в умовах дистанційного навчання, а також для центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки. За даними соціологічного опитування наведено перелік проблем, з якими стикаються науково- педагогічні працівники в умовах дистанційного навчання. Установлено, що ЦСР № 4 щодо забезпечення всеохопної і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх є стратегічним напрямом у процесі формування та реалізації державної політики України. Доведено, що глобальні потрясіння та світова глобалізація не можуть обійтися без дистанційного навчання, яке потребує належного публічного адміністрування зі сторони всіх його суб’єктів. Наведено перелік слабких сторін розвитку вищої освіти в Україні з метою подальшого формування європейських стандартів вищої освіти в українських реаліях. Продовжено наукову думку О. С. Ярої щодо ролі закладу вищої освіти у врегулюванні дистанційного навчання. Адже адміністрування закладу вищої освіти потребує тотального осучаснення інформаційно-комунікативних технологій для технічного забезпечення онлайн- занять, використання платформ для дистанційного навчання (Zoom, Moodle, Microsoft Teams, Google Meet, Skype тощо), використання хмарних технологій для зберігання та обміну даними в освітньому процесі, оцифрування баз бібліотек, налагодження комунікації з абітурієнтами та здобувачами вищої освіти тощо. Установлено, що дистанційне навчання в реаліях України зумовлює створення необхідного рівня публічного адміністрування на рівні як органів державної влади (Міністерства освіти та науки України, Національної агенції з питань якості вищої освіти, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування), так і закладів вищої освіти (Ученої ради закладу вищої освіти, керівництва інституту, факультету, кафедри), з метою формування безпечного, ефективного, якісного та прозорого освітнього середовища. Зроблено авторський висновок щодо публічного адміністрування вищої освіти в умовах дистанційного навчання.

Посилання

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Інформаційно-аналітична довідка про результати опитування щодо стану використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році : Державна служба якості освіти України. URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/ uploads/2021/05/ANALITICHNA_DOVIDKA_Opituvannya_FPO_ZVO_DSYAO_05.2021.pdf

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_015#Text.

Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 25 вересня 2015 року. Перетворення нашого світу : Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. 21 жовтня 2015 р. URL: http://surl.li/cyloa.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : наук. доп. / Авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. Київ : НАДУ, 2013. 120 с.

Касич А. А., Гончаров Ю. В. Научный потенциал как фактор развития инновационно- инвестиционной системы Украины. Экономика Украины, 2007, № 3. С. 42–51.

Безрученков Ю. В. Педагогічний контроль в системі дистанційного навчання. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_3.

Експерт: «Найбільше питання дистанційного навчання – психологічна готовність». URL: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekspertnaybilshe-pitannya-distanciynogo-navchannyapsihologichna- gotovnist-347925_.htm.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : Наказ Міністерства освіти та науки України від 25.04.2013 № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0703-13#Text.

Про вдосконалення вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 3.07.2020 № 210/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045.

Стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.

Про дистанційну освіту в університетах в умовах карантину. URL: https://zn.ua/ukr/ EDUCATION/viklik-yakogo-ne-mozhna-ne-priynyati-347904_.html.

Яра О. С. Адміністративно-правове забезпечення вищої юридичної освіти в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Київ. 2021. 404 с. URL: https://drive.google.com/file/ d/1wJ-L-grM-CP6CT6YttnMYvt_gNa43Dp0/view.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: Постанова Міністерства освіти та науки України від 20.12.2000 р. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html

Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій : Лист Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 р. № 1-9. 249. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodoorganizaciyipotochnogo- semestrovogo-kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyamdistancijnih- tehnologij.

Дистанційні платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної інформації. Офіційний сайт МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ distancijniplatformi-dlya-navchannya-samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-jperevirenoyiinformaciyi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-13