ПРИРОДА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Автор(и)

  • Андрій Валерійович Шабалін

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.17

Ключові слова:

цивільно-процесуальний захист, суд, норми процесуального права, спо- соби цивільно-правового захисту

Анотація

У даній науковій статті досліджується питання взаємозв’язку норм матеріального та про- цесуального права у цивільному судочинстві. На підставі аналізу наявних доктринальних позицій вказується, що кожна процесуальна галузь права тісно пов’язана, насамперед, з тією галуззю (галузями) матеріального права, яку вона «як би обслуговує». Цей зв’язок є визна- чальним з погляду з’ясування правової природи процесуальних процедур, визначених для обслуговування основних матеріальних правовідносин. Зв’язок між матеріальним та про- цесуальним правом є визначальним, оскільки саме матеріально-правовий склад визначає категорію справ у рамках кожного із видів судочинства, у тому числі й цивільного, адже різна правова природа справ має значення для визначення порядку судового розгляду таки справ. Вказується, що визначальний вплив матеріально-правової складової частини справ здійснюється, насамперед, на діяльність суду першої інстанції. Наголошується, що до осно- вних елементів, які знаходяться під матеріально-правовим впливом (формуються) відносять, зокрема, такі: предмет та підстави позову (позовної заяви), суб’єктний склад, підсудність, предмет доказування (докази та доказування), способи захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних суб’єктивних прав та інтересів тощо. Взаємозв’язок норм матеріального та процесуального права прослідковується й в змісті судового рішення. Вказується, що суд у мотивувальній частині рішення зазначає норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування та норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та моти- ви їх незастосування. Матеріально-правова природа справ тією чи іншою мірою впливає на процесуальну форму їх розгляду і вирішення в порядку цивільного судочинства. Існує певна диференціація на родові та категоріальні властивості, за якими розрізняються судові справи. Родові властивості судових справ є критеріями виокремлення родів судових справ. Це галузева приналежність певної групи матеріальних правовідносин; юридична природа матеріальних юридичних фактів, що є передумовою для виникнення цивільного процесу. Вказується, що чинна конструкція Цивільного процесуального кодексу України свідчить, що й норми цивільного процесуального права мають певний зворотній зв’язок із матеріальним правом. Робиться висновок про взаємозв’язок норма матеріального та процесуального пра- ва, який проявляється під час вирішення конкретної цивільної справи, зокрема, у визна- ченні правил підсудності, виокремлення предмету доказування, визначення суб’єктивного складу сторін процесу.

Посилання

Конституція України. Офіційний Інтернет сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print (дата звернення: 05.06.2021).

Чурпита Г.В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства : дис… док. юр. наук : 12.003 «Цивільне право і цивільний процес;сімейне право; міжнародне приватне право». Національна академія внутрішніх справ. Київ. 2016. 34 c.

Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний Інтернет сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print (дата звернення: 05.06.2021).

Теоретико-методологічні засади диференціації та уніфікації в цивільному, господарському й адміністративному судочинстві в Україні : моногр. / Беляневич О.А., Берестова І.Е., Бичкова С.С. та ін. ; за заг. ред. В.І. Бобрика. Київ : Ред. журн. «Право України», 2013. 172 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник, 10-е вид., доп. Львів : Край, 2008. 224 с.

Уніфікація і диференціація процедур цивільного, господарського та адміністративного судочинства : моногр. / Бичкова С.С., Бобрик В.І., Проценко В.В. та ін. ; за заг. ред. В.І. Бобрика. Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. 202 с.

Комаров В.В. Цивільний процес у глобальному контексті Право України. 2011. № 10. С. 22–44.

Гукасян Р.Е. Личные интересы в механизме правового регулирования. Защита личных и общественных интересов в гражданском судопроизводстве : сб. науч. тр. / Отв. ред. Р.Е. Гукасян. Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1985. С. 3–19.

Тертышников В.И. Процессуальные средства укрепления советской семьи в производстве о расторжении брака : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.712 «Гражданское право и гражданский процесс. Харьков, 1972.

Иванов О.В. Право на судебную защиту. Советское государство и право. 1970. № 7. С. 40–48.

Підлубна О.В. Норма цивільного процесуального права: поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.03. Чернівці. 2007. 204 с.

Пучинский В. Кодексы о браке и семье и вопросы гражданского судопроизводства Советская юстиция. 1969. № 3. С. 20–21.

Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс : підруч. для студ. спец. вищ. навч. зал. Київ : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. 624 с.

Гржданский процесс / Под ред. М.С. Шакарян. Москва, 1993. 320 с.

Шабалін А.В. Предмет доказування у справах про захист речових прав на землю у порядку цивільного судочинства. Юридичний науковий журнал. 2021. № 1. С. 104–108. URL : http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=132.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА