ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ

Автор(и)

  • Олег Васильович Попович

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.35

Ключові слова:

правова система, податкова система, правовладдя, верховенство права.

Анотація

У статті здійснено характеристику понять «правова система», «податкова система». Доцільність проведення паралелей пояснюється визначенням правових, політичних, соціальних передумов панування верховенства права у сфері оподаткування. Звертається увага на національні та міжнародні аспекти визнання панування права. Визначається взаємозв’язок верховенства права, демократії та прав людини. Що означає верховенство права у податковій системі? Відповідь на це запитання дається завдяки характеристиці окремих елементів верховенства права у податковій системі. Підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відкрило для Української держави можливості розвитку на своїй суверенній території складників європейського публічного порядку з його правовими цінностями і насамперед верховенства права. У дослідженні подано низку факторів, які мають вплив на впровадження верховенства права у податкову систему України. Верховенство права у податковій системі визначає допустимі межі дій законодавця під час встановлення податків та зборів і правозастосувача у процесі регулювання податкових правовідносин. Верховенство права включає змістовий (визнання людини, її життя та здоров’я найвищою соціальною цінністю) та процедурний (відповідність правотворчої та правозастосовної діяльності вимогам якості закону та однакового застосування тощо) складники. Верховенство права передбачає, що за своїм змістом закони не виходять за ті правові межі, які встановлені для втручання держави в життя індивіда і громадянського суспільства. Верховенство права означає те, що закони поширюються не лише на звичайних громадян, а й на органи публічної влади та на її посадових осіб. Продемонстровано оцінку впровадження верховенства права в податкову систему України. Завданнями сучасної держави є створення умов для ефективного функціонування податкової системи, яка б відповідала таким умовам: 1) забезпечує панування верховенства права, демократії, громадянського суспільства; 2) створює сприятливий правовий режим для платників податків з метою сталого економічного зростання та стабільного розвитку суспільства; 3) гарантує адміністративну ефективність органів державної влади; 4) гарантує відсутність корупції. Виявлено основні проблеми верховенства права у податковій системі в Україні та названо їх причини.

Посилання

Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-тє видання. Київ : Алерта; ЦУЛ, 2011. 524 с.

Конституція України від 28.06.1996. URL: https://www.president.gov.ua/ua/documents/ constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i (дата звернення: 29.05.2022).

Козюбра М.І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних вимог. Наукові записки НУКМА. 2007. Том 64. С. 3–9.

Європейська комісія «За демократію через право». Мірило правовладдя. ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». 2017. 163 с.

Орлюк О.П. Фінансове право : навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2003. 528 с.

Шкарупа В.К. Адміністративне право України: конспект лекцій. Ірпінь : Національна академія ДПС України. 2005. 248 с.

Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних країн. Київ : Видавничий дім «Комп’ютерпрес». 2004. 240 с.

Пацурківський П.П. Правова природа оціночних понять «справедливість», «добросовісність» і «розумність» у Податковому кодексі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2021. Випуск 67. С. 208–214.

Фалалєєва Л. Роль копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 114–122.

Солодкова К.А., Бойчук Д.С. Копенгагенські та Мадридські критерії вступу до Європейського Союзу: перспективи для України. Молодий вчений. 2019. № 11 (75). С. 400–403.

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_029 (дата звернення: 10.06.2022). 12. Верховенство права має бути пріоритетом № 1 для Уряду України задля досягнення економічного відновлення та зростання у 2021 році – нове дослідження Американської торговельної палати в Україні та Citi Україна. URL: https://chamber.ua/ua/news/ verkhovenstvo-prava-maie-buty-priorytetom-1-dlia-uriadu-ukrainy-zadlia-dosiahnenniaekonomichnoho- vidnovlennia-ta-zrostannia-u-2021-rotsi-nove-doslidzhennia-amerykanskoitorhovelnoi- palaty-v-ukraini-t/ (дата звернення: 27.06.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 № 2120-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text (дата звернення: 27.06.2022). 14. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану : Закон України від 12.05.2022 № 2260-ІХ. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2260-20#Text (дата звернення: 27.06.2022).

Ханова Р., Барікова А. Велика відбудова України: від податків до дива. Судебно-юридическая газета. 04.05.2022. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/232717-velika-vidbudovaukrayini- vid-podatkiv-do-diva (дата звернення: 23.06.2022).

Верховенство права та боротьба з корупцією. Урядовий портал. URL: https:// www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu (дата звернення: 28.06.2022).

Мовою фактів: Верховенство права і захист прав людини. USAID. URL: https:// www.usaid.gov/sites/default/files/documents/RULE_OF_LAW_AND_HUMAN_RIGHTS_Ukr.pdf (дата звернення: 28.06.2022).

Програма ЄС «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)» отримає додаткове фінансування. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/ novyny/programa-yes-pidtrymka-reform-z-rozvytku-verhovenstva-prava-v-ukrayini-pravootrymaye (дата звернення: 28.06.2022).

Огляд розробок у законодавстві ЄС, правовому аналізі та адаптації законодавства ЄС в Україні № 55. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/node/4375 (дата звернення: 28.06.2022).

World Justice Project Rule of Law Index 2021. URL: https://worldjusticeproject.org/sites/ default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО