ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВОМІРНИХ ОЧІКУВАНЬ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Автор(и)

  • Олег Васильович Синєгубов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.13

Ключові слова:

правова визначеність, правомірні очікування, банкрутство, кредитор, боржник

Анотація

У статті досліджено загально-правові засади забезпечення захисту правомірних очікувань під час здійснення процедур банкрутства. Визначено, що зіткнення різносторонніх та різно- характерних інтересів у справах неплатоспроможності покладає на суд виконання обов’язку держави досягти визначеності у правовідносинах. Наголошено, що національні суди мають обов’язок інтерпретаційної діяльності, ґрунтуючись на загальних принципах права, ступінь допустимості та необхідності якої залежить від характеру правовідносин, типу праворозу- міння та виду правової системи. Визначено, що правомірні очікування покликані полегшити особам захист їхніх сподівань, коли вони не можуть обґрунтувати свої матеріальні вимоги на підставі закону в позитивіст- ському розумінні та мають захищатися через забезпечення права бути почутим судом у меж- ах справедливої процедури. Обґрунтованість очікування учасника справи про банкрутство у певному контексті є питанням факту та фактором, що належить встановити під час інтер- претації судом норм і принципів права та визначення порядку вирішення справи з урахуван- ням пропорційності обмеження захисту правомірного очікування. Дослідження дозволило дійти висновку, що об’єктом правовідносин банкрутства є право очікування кредиторів на отримання майнового блага у розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції. Проаналізовано процесуальний аспект правомірних очікувань учасників справи про банкрутство та відзначено про дотримання їх темпоральної складової частини, забезпе- чення процедур, які мають враховувати різносторонність інтересів, що представлені у про- цедурах. Правомірні очікування матеріально-правового характеру конкурсних та поточних кредиторів становлять сподівання на отримання певного «активу», участь особи у комітеті кредиторів – на отримання «активу» через можливість впливати на організаційні відносини, боржника – на звільнення його від додаткових зобов’язань, арбітражних керуючих – на про- порційну винагороду тощо.

Посилання

Кодекс України з процедур банкрутства: Кодекс України; Закон, Кодекс від 18.10.2018 № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text

Підгородецька А. Реформування системи неплатоспроможності: антикорупційна спрямованість Кодексу України з процедур банкрутства. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Суду С.В. Жукова. Київ : Алерта, 2019. 216 с.

Асеева Н.В. Обеспечение частных и публичных интересов при банкротстве предприятия: монография. Донецк: ДонУЭП, 2013. 200 с.

Doing Business. Word bank group. 2020. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/custom-query (дата звернення 20.05.2021).

Минчинська І.В. Оцінка ефективності законодавства про банкрутство в Україні: економіко-правовий аспект. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8267 (дата звернення: 08.05.2021).

Global bankruptcy report 2019 Dun & Bradstreet Worldwide Network. URL: https://www.bisnode.se/globalassets/global-bankruptcy-report-2019.pdf (дата звернення: 08.05.2021).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 08.05.2021).

Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 20.03.1952. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text(дата звернення: 08.05.2021).

Рішення Великої палати Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76‒VIII від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. URL : https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/5_p_2018.

pdf (дата звернення: 08.05.2021).

Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 року). Право України. 2011. С. 168–184.

Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо перевірки відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 37, частини першої статті 94, пункту 3 частини третьої статті 135 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів"…: Верховний Суд; Постанова, Конституційне подання від 15.11.2019 № 15. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015780-19#Text (дата звернення: 08.05.2021).

Рішення Першого сенату Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА" […]: Рішення Конституційного суду України від 05.06.2019 № 3-р(I)/2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va03p710-19#Text (дата звернення: 08.05.2021).

Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні. Право України. 2010. № 4. С. 10–21.

Волошенюк О. Правовий реалізм як напрям соціологічної юриспруденції. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2020. № 29. C. 29–35.

Holmes O. W. Jr. The Common Law. Boston: Little, Brown, and Company, 1881. 422 p.

Венеціанька Комісія за демократію через право. URL : https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=RU (дата звернення: 08.05.2021)

Антонов М. В. Правовой реализм и становление экономического анализа права. Современные подходы к пониманию права и их влияние на развитие отраслевой юридической науки, законодательства и правоприменительной практики : сб. науч. тр. / под общ. ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. Минск: Академия МВД, 2017. С. 7–16.

Holmes O. W. Privilege, Malice, and Intent. Harvard Law Review. 1894. Vol. 8, No. 1. Р. 1–14.

Ухвала Господарського суду м. Києва від 15.03.2021, справа № 910/12809/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95840690 (дата звернення: 08.05.2021)

Рішення Конституційного суду України у справі … «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування): Рішення Конституційного суду України від 16.04.2009 № 7-рп/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09#Text (дата звернення: 08.05.2021).

Беляневич О. Стабільність, безпека цивільного обороту і розумні очікування. Право власності: європейський досвід та українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. 324 с.

Кравцова Т. Правова визначеність: основні принципи та практика європейського суду. ЮрЛіга. URL : https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/legal_certainty_the_basic_principles_and_practice_of_the_european_court/ (дата звернення: 08.05.2021).

Schwarze J. Europäisches Verwaltungsrecht. Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 876.

Barak-Erez D. The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction between the Reliance and Expectation Interests. European Public Law. 2005. Vol. 11, no. 4. P. 584.

Theory of Legitimate Expectation. 20th Aug 2019. URL : https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/theory-of-legitimate-expectation-constitutional-law-essay.php?vref=1 (дата звернення: 09.05.2021).

Cartwright John. Protecting Legitimate Expectations and Estoppel in English Law. Electronic Journal of Comparative Law, vol. 10.3 (December 2006). URL : http://www.ejcl.org/103/art103-6.pdf (дата звернення: 15.05.2021).

Беляневич О. Стабільність, безпека цивільного обороту і розумні очікування. Право власності: європейський досвід та українські реалії: Збірник доповідей і матеріалів Міжнародної конференції (м. Київ, 22–23 жовтня 2015 року). К.: ВАІТЕ, 2015. 324 с.

Сліпченко С.О. Поняття законних очікувань як різновиду майна. Форум Права. 2020. № 3 (62). С. 66–76. URL : http://forumprava.pp.ua/files/066-076- 2020-3-FP-Slipchenko_8.pdf (дата звернення: 09.05.2021).

Майданик Р. А. Речове право : підручник. Київ : Алерта, 2019. 1102 с.

Майданик Р. А. Правомірні очікування як майнове право: практика ЄСПЛ, право України, інших європейських країн. Правомірні очікування : збірник ст. / за ред. І. В. Списибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2020. С. 92–97.

Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография /И.В. Спасибо-Фатеева, В.И. Крат, О.П. Печеный, и др. : под. общ.ред. И.В. Спасибо-Фатеева. Харьков, Право 2011. 720 с.

Сокуренко В.В. Легітимні очікування як об’єкт цивільних прав і судового захисту за практикою ЄСПЛ. Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : ХНУВС, 2021. С. 74–76.

Магнушевська К. Європейському научайтесь, та свого не цурайтесь. Закон і бізнес. № 44 (1238). 31.10-06.11.2015. URL : https://zib.com.ua/ua/print/119488-citatoyu_z_rishennya_espl_ne_mozhna_zaminy uvati_doslidzhenny.html (дата звернення: 19.05.2021).

Беляневич О. Стабільність, безпека цивільного обороту і розумні очікування. Право власності: європейський досвід та українські реалії: Зб. доповідей і матер. Міжнар. конф. (м. Київ, 22–23.10.2015). К. : ВАІТЕ, 2015. 324 с.

Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 19 травня 2021 року, справа № 5004/1671/12. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/97132417 (дата звернення: 08.05.2021).

Постанова Північно-західного апеляційного господарського суду від 26 січня 2021 року, справа № 924/1456/15. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94415424 (дата звернення: 08.05.2021).

Рішення Господарського суду запорізької області від 21 квітня 2021, справа № 908/1730/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96755292 (дата звернення: 08.05.2021).

Постанова Південно-західного апеляційного господарського суду 06 квітня 2021 року, справа № 915/1611/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96132413 (дата звернення: 08.05.2021).

Рішення Господарського суду Кіровоградської області від 23 жовтня 2020 року, справа № 912/1429/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/92384183 (дата звернення: 08.05.2021).

Речове право: пріоритети та перспективи. Матеріали Київських правових читань. Київ, 22 березня 2019 року / Р. А. Майданик, Я. М. Романюк та ін.; відп. ред. Р. А. Майданик. К.: Алерта, 2019. 266 с., с. 29

Marta Nunes Vicente. Property Rights and Legitimate Expectations Under United States Constitutional Law and the European Convention on Human Rights: Some Comparative Remarks. Comparative Law Review. Vol. 26. 2020. URL : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CLR/article/view/CLR.2020.002 /28018 (дата звернення: 08.05.2021).

Ухвала Господарського суду Харківської області від 30 березня 2021 р., справа № 922/4080/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/96073477 (дата звернення: 08.05.2021).

Савченко А. С. Смерть фізичної особи-боржника як підстава для закриття провадження у справі про банкрутство. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 2. С. 109–113. URL :

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/8455/Smert%20fizychnoi%20osoby_Savchenko_2020.pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата звернення: 14.05.2021).

Гуртовий В. Проблемні питання оплати послуг та відшкодування витрат арбітражних керуючих. Вища школа адвокатури НААУ. 27.08.2020. URL : https://www.hsa.org.ua/blog/problemni-pytannya-oplaty-poslug-ta-vidshkoduvannya-vytrat-arbitrazhnyh-keruyuchyh/ (дата звернення: 24.05.2021).

Масло Т.М. Пропорційність у цивільному судочинстві: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. ХНУВС. Харків, 2020. 154 с.

Постанова Верховного суду від 11 лютого 2021 року, справа № 910/16593/19. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94999454 (дата звернення: 08.05.2021).

Ухвала Господарського суду Київської області 02 грудня 2020 р., справа № 911/5186/14. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/94095469 (дата звернення: 08.05.2021).

Ухвала Господарського суду Хмельницької області від 24 листопада 2020, справа № 924/1456/15. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/93155507 (дата звернення: 08.05.2021).

Ухвала Господарського суду Миколаївської області від 03 березня 2020 року, справа № 915/919/18. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/88050542 (дата звернення: 08.05.2021).

Ухвала Господарського суду Житомирської області, від 18 березня 2021 р., справа № 906/1157/17. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95673644 (дата звернення: 08.05.2021).

Doctrine Of Legitimate Expectation. Contributor India, April 2021. URL : https://www.mondaq.com/india/constitutional-administrative-law/881956/doctrine-of-legitimate-expectation (дата звернення: 12.04.2021).

Карнаух Б. П. Поняття майна в контексті статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. с. 205–214. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_132_23 (дата звернення: 15.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА