ЗАСАДА РІВНОСТІ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Олексійович Пилипенко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.28

Ключові слова:

засада рівності, природно-правове походження, загальноправовий зміст, формальний та фактичний критерії, рівність перед законом та судом, соціальний, матеріальний та процесуальний аспекти.

Анотація

У статті розглянуто сутнісну характеристику засади рівності в кримінально-виконавчому праві. Здійснено аналіз норм вітчизняного законодавства, у тому числі галузевого, на предмет нормативного визначення засади рівності. Акцентовано увагу на природно-правовому походженні засади рівності та з урахуванням цього проаналізовано критерії впливу вказаного принципу на рівні галузевого права. Розглянуто окремі положення міжнародно- правових актів у контексті відображення у своєму змісті засади рівності. У межах статті висловлено авторську точку зору щодо недоцільності віднесення засади рівності до інших категорій принципів, крім категорії загальноправових засад. У науковій публікації розглянуто формальний та фактичний критерії визначення засади рівності в межах кримінально- виконавчого права. Наведено авторський погляд щодо органічного та невід’ємного поєднання цих елементів у контексті всебічного визначення сутності засади рівності. Наголошено на тому, що формальна та фактична рівність є, по суті, теоретичною моделлю подальшого відображення в межах кримінально-виконавчого закону засади рівності у двох напрямах – як рівність перед законом та рівність перед судом. Зазначено, що саме таке «двовекторне» сприйняття сутності засади рівності є найбільш вдалим для галузі кримінально-виконавчого права України, оскільки охоплює практично увесь спектр правовідносин, що можуть виникати в межах зазначеної галузі права. У статті висловлено авторський погляд щодо ключових змістових аспектів засади рівності кримінально-виконавчого права, до яких належать соціальний, матеріальний і процесуальний. Зазначено, що соціальний аспект фактично окреслює впливову роль людини, а рівно й окремої категорії осіб у межах суспільства. Матеріальний відображає нормативне визначення правосуб’єктності особи в змісті нормативно- правового акта. Процесуальний аспект окреслює процедурний складник реалізації особою своєї правосуб’єктності.

Посилання

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_015#Text (дата звернення: 03.06.2022).

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 03.06.2022)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 03.06.2022).

Коровайко О. Проблеми регламентації засади рівності перед законом і судом у кримінальному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 241.

Костенко М.А. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом як міжнародний стандарт прав людини. Право і суспільство. 2014. № 4. С. 24.

Рішення Конституційного Суду України від 12.04.2012 № 9-рп/2012. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#Text (дата звернення: 03.06.2022).

Доповідь Європейської комісії «За демократію через право». Верховенство права. Право України. 2011. № 10. С. 181–182.

Костенко М. Рівність перед законом і судом серед інших засад кримінального провадження. Історико-правовий часопис. 2015. № 1 (5). С. 120.

Король В.В., Мединська Л.В. Засада рівності у кримінальному провадженні України. Прикарпатський юридичний вісник. 2013. Випуск 1 (3). С. 342–351.

Полховська І.К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.02. Харків, 2007. 20 с.

Мамка Г.М. Рівність перед законом і судом – конституційна засада кримінального провадження, її сутність і зміст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 9-2, том 2. С. 110.

Погребняк C. Закріплення основоположних принципів права в Конституції України. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 4. С. 31–39.

Нерсесянц В.С. Декларация прав человека и гражданина в истории идей о правах человека. Социологические исследования. 1990. № 1. С. 132–139.

Пастухов П.С. Конституционный принцип равенства всех перед законом и судом в уголовном процессе Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 1998. 203 с.

Загурський О.Б. Рівність перед законом і судом: постановка проблеми. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2014. Випуск 34. С. 303–314.

Левкулич В.В. Морально-етичний та правовий зміст категорії «рівність». Філософський альманах. Київ : Український центр духовної культури, 2004. Випуск 39. С. 116–130.

Задорожная В.А. Содержание принципа равенства всех перед законом и судом в уголовном судопроизводстве. Вестник ЮУГУ. 2006. № 5 (60). С. 136–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА