ЗАЛУЧЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ДО ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Соколов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.24

Ключові слова:

кримінальний процес, негласні слідчі (розшукові) дії, залучення неповнолітніх осіб.

Анотація

У статті здійснено аналіз процесуальних особливостей залучення слідчим, прокурором або співробітником оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення, до проведення негласних слідчих (розшукових) дій неповнолітніх осіб, а також обґрунтована доцільність теоретичної розробки зазначеного питання для подальшого використання у вітчизняній нормотворчій діяльності. Зроблено детальний аналіз категорій дієздатності та повноліття як суттєвих умов залучення неповнолітньої особи до проведення НС(Р)Д. Досліджено стандарти визначення віку кримінальної відповідальності для неповнолітніх як у міжнародній практиці, так і в національному законодавстві. Надано характеристику іноземній практиці щодо залучення неповнолітніх до конфіденційного співробітництва з органами правопорядку, а також оцінено можливість імплементації деяких процесуальних рішень у вітчизняне законодавство. Встановлено шляхи можливого удосконалення кримінальних процесуальних механізмів із залучення неповнолітніх як конфіденційних джерел в інтересах кримінального провадження і використання їх під час проведення НС(Р)Д. Обґрунтовано, що в КПК повинно бути визначено, що у разі встановлення конфіденційного співробітництва з неповнолітнім та залучення його до проведення НС(Р)Д, а також під час проведення зустрічей з ним під час їх реалізації обов’язково повинен бути присутнім законний представник неповнолітнього, психолог або педагог (лікар), які своєю присутністю гарантують забезпечення інтересів дитини, а також добровільність прийнятих нею рішень. Визначено, що відповідальним за забезпечення участі законного представника неповнолітнього та психолога під час проведення процесуальних дій має бути прокурор, який у ході зустрічей з неповнолітнім конфідентом під час проведення НС(Р)Д повинен здійснювати оцінку ризиків для нього і у разі виникнення реальних загроз припиняти проведення НС(Р)Д або ініціювати його припинення перед слідчим суддею, який дозволив виконання спеціального завдання неповнолітнім. Звернено увагу на необхідність фахової підготовки і спеціалізації слідчих, прокурорів, суддів, а також працівників оперативних підрозділів, які беруть участь у роботі з неповнолітніми як конфіденційне джерело.

Посилання

Колесник В.А. Суб’єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Київ : НАВС. 2013. № 1. С. 129–134.

Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бордуль та ін. ; за заг. ред. В.Я. Тація. Харків : Право, 2012.

Крукевич О.М. Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх учасників кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 3. С. 258–262. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_3_59.

Лісова Н.В. Проблемні аспекти злочинності неповнолітніх. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 2. С. 61–67. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvknuvs_2019_2_10.

Протидія злочинності неповнолітніх в Україні (теорія і практика) : науково-практичний посібник / Г.В. Попов, В.А. Мозгова, Я.М. Шевченко та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. 230 с.

Дундич Л.В. Проблема злочинності серед неповнолітніх в Україні та заходи запобігання їй. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. № 42. Т. 2. С. 96–99. URL: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc42/part_2/26.pdf.

Декларація прав дитини від 20.11.1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_384#Text.

Конвенції про права дитини від 20.11.1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_021#Text.

Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Харків : Право, 2013. Т. 1: Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. 2013. 376 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15#Text.

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14#Text.

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя у відношенні неповнолітніх («Пекінські правила») від 29.11.1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text.

Перепелиця М.М., Манджай О.В. Провадження оперативно-розшукових заходів у Великій Британії, Росії, США та Україні : монографія. Харків : Вид-во КП Друкарня № 13, 2008. 248 с.

Regulation of Investigatory Powers Act 2000. URL: https://www.legislation.gov.uk/ ukpga/2000/23/section/26.

Revised Covert Human Intelligence Source (CHIS) code of practice. URL: https:// www.gov.uk/government/consultations/revised-covert-human-intelligence-source-chis-code-ofpractice.

Різ Джейн Б. та Ніл А. Кемпбелл. Біологія Кемпбелла. Бостон : Бенджамін Каммінгс, 2011.

Juvenile CHIS factsheet (accessible version). URL: https://www.gov.uk/government/publications/ covert-human-intelligence-sources-draft-code-of-practice/juvenile-accessible-version.

Как британская полиция использует несовершеннолетних в качестве информаторов. URL: https://cripo.com.ua/stories/kak-britanskaya-politsiya-ispolzuet-nesovershennoletnih-vkachestve- informatorov/.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження щодо неповнолітніх» від 16.01.2017 року № 223-66/0/4-17. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ VRR00215.html.

Наказ Генерального прокурора України «Про особливості виконання функцій прокуратури з питань захисту інтересів дітей та протидії насильству» від 04.11.2020 року № 509. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0509905-20#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ