ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Микола Леонідович Пахнін

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.23

Ключові слова:

детермінанти, фактори криміналізації ЗМІ, причини криміногенного впливу ЗМІ.

Анотація

Стаття присвячена визначенню, опису та роз’ясненню основних правових факторів криміналізації ЗМІ. До цих факторів належать криміногенні прогалини у правовому регулюванні журналістики, недоліки правового регулювання кримінальної відповідальності за зловживання журналістами правами під час збирання, отримання, поширення, зберігання та іншого використання інформації, недоліки юридичної відповідальності за наклеп і образу, вчинені журналістами ЗМІ. Доведено, що сучасні глибинні проблеми загального правового забезпечення сучасних ЗМІ є факторами, що визначають деструктивний процес, у якому останні, масово поширюючи антигромадські погляди, ідеї та настрої, набувають ознак кримінальних інститутів і сприяють участі окремої особи або групи людей у різних видах девіантних практик. На законодавчому рівні якнайшвидше врегулювання визначається низкою технічних та організаційних питань функціонування Інтернету та його елементів у рамках публічного інформаційного простору. Зазначається, що відповідно до ст. 21 Конституції України всі люди вільні і рівні у своїй гідності та правах, а відповідно до ст. 24 Основного Закону громадяни мають рівні конституційні права і свободи і рівні перед законом. У зв’язку з цим слід віднайти розумний баланс між правовим захистом журналістської діяльності та своєчасним та ефективним реагуванням держави на поширення дезінформації, поширення дезінформації за розпорядженням третьої особи або у разі заподіяння шкоди, підкупу журналіста чи ЗМІ тощо. Очевидно, що боротьбу з дезінформацією не можна пов’язувати зі створенням відповідних репресивних інструментів в інформаційній сфері.

Посилання

«Наклеп» та «образу» знову намагаються повернути в Кримінальний кодекс. Центр демократії та верховенства права. URL: https://cedem.org.ua/news/naklep-ta-obrazu-znovunamagayutsya- povernuty-v-kryminalnyj-kodeks/.

Бусол О.Ю. Медіакорупція в Україні: проблема криміналізації. Інформація і право. 2016. № 1 (16). С. 102–109.

Гололобова Ю.И. Средства массовой информации и преступность: криминологический аспект : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Москов. гос. юрид. акад. Москва, 2003. 164 с.

Єпішко І.С. Кримінально-правовий захист честі та гідності працівників правоохоронних органів : дис. … докт. флософ. : 12.00.08; 081 «Право». Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. 226 с.

Конах В.К. «Інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми визначення нормативно-правового статусу та врегулювання діяльності». Аналітична записка / НІСД. URL: https://niss.gov.ua/ doslidzhennya/informaciyni-strategii/internet-zmi-v-ukraini-problemi-viznachennya-normativno.

Криміналізація в інформаційній сфері є загрозою для свободи слова – Вікторія Сюмар. 5 канал. URL: https://www.5.ua/polityka/kryminalizatsiia-v-informatsiinii-sferi-stanovytzahrozu- svobodi-slova-viktoriia-siumar-203781.html.

Письменський Є.О. Журналістська діяльність в аспекті завдань кримінального права. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 жовт. 2015 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків : Право, 2015. С. 151–155.

Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про медіа». База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=67812.

Савінова Н.А. Умисне поширення недостовірної інформації ЗМІ: аргументи на користь потреби криміналізації. Вісник Асоціації кримінального права України. 2014. № 2 (3). С. 100–112.

Степаненко К.В. Державне регулювання правовідносин в інформаційно-комунікаційній мережі Інтернет. Правова інформатика. 2013. № 3 (39). С. 35–40.

Субботенко О.С. Охорона честі та гідності особи кримінально-правовими засобами (досвід країн СНД та ЄС) : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. 19 с.

Чабанянц М.Б. Криминологические аспекты влияния жестокости и насилия в средствах массовой коммуникации на агрессивное поведение несовершеннолетних : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Ставрополь. гос. ун-т. Ставрополь, 2002. 163 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ