ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ КРИМІНОЛОГІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОЗШИРЕННЯ ЇЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У КОНТЕКСТІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО СКЛАДНИКА

Автор(и)

  • Іван Васильович Кріцак

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.21

Ключові слова:

українська та зарубіжна кримінологія, історія, міждисциплінарні зв’язки, духовно-ціннісний складник, гуманізація покарань, класична кримінологічна школа, релігія, кримінотеологія, позитивізм.

Анотація

Статтю присвячено окремим аспектам історичного розвитку української та зарубіжної кримінології в контексті її духовно-ціннісного складника. Основні акценти зосереджуються на міждисциплінарному статусі кримінологічної науки в нинішніх умовах і необхідності її дослідження в напрямі різних галузей знань заради глибинного вивчення природи кримінального права, управління процесами злочинності й виявлення її причин, духовно-сутнісного осмислення поведінки особистості, виявлення позитивних і негативних тенденцій, процесів та явищ суспільного життя. Аналіз зарубіжної кримінології дає підстави стверджувати, що основні її концепти зосереджені на позитивістському розумінні права, де релігійний складник нівелюється та розцінюється як малозначущий. Задля організації належної боротьби зі злочинністю, виправлення й перевиховання злочинця реформування українського кримінального законодавства має відбуватися в дусі традиційно-звичаєвих форм українського права з найдавніших часів, де ідея соборності мислення і святості життя завжди була привілейованою та підтримувалася народністю, що, власне, і відображає окремі аспекти духовно-ціннісної концепції праворозуміння. Основні постулати класичної кримінологічної школи, серцевиною яких є свобода волі як божественне начало та відмова від тортур, так звана гуманізація покарань, потребують своєї модернізації, покращення й оновлення заради високих прогресів, смислів духовного вдосконалення людини. Перспектива тут неабияка, адже все, що бездуховне, є мертвим попри величезну раціональну обґрунтованість. Початково лише за умови закладення Духу у високі смисли матерії, бачення далекоглядної істини дає впевненість іти власним, національним шляхом у співмірності з усім тим, що вже вироблене світовою спільнотою, заради спільної мети – розбудови української кримінології на якісно нових вітчизняних, національних (самобутніх) засадах, віднаходити перспективи її подальшого вдосконалення та інновацій.

Посилання

Criminology. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Criminology#:~: text=In%20the%20mid%2D18th%20century,the%20analogous%20French%20 term%20Criminologie.

The History of Criminology. Criminology.com. URL: https://www.criminology.com/the-history- of-criminology-2/.

Бандурка О.М., Литвинов О.М. Щодо природи сучасного кримінологічного знання. Кримінологічний вимір сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Харків, 14 квітня 2022 р. / Харківський національний університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України. Харків : ХНУВС, 2022. С. 9–12.

Жигарев Е.С. О понятии криминологии как отрасли человековедческих наук. Вестник экономической безопасности. 2021. № 1. С. 114–120.

A brief History of Criminology. Actforlibraries.org. URL: https://www.bing.com/ ck/a?!&&p=666fd88d57b1a2ceb638a1508e746d21532dc681ed3e9161b3cd259de0fedd6aJmltdHM9MTY1NDYxMTAyNyZpZ3VpZD1lYTFlMmM2My0xZjg1LTQxMDEtOTlhOS 1kZWM0MTQwZDIyNDcmaW5zaWQ9NTE1Mg& ptn=3&fclid=946691ad-e66b-11ec-aa35-cee9766583b2&u=a1 aHR0cDovL3d3dy5hY3Rmb3JsaWJyYXJpZXMub3JnL2EtYnJpZWYtaGlzdG9yeS1vZi1jcmltaW5vb- G9neS8&ntb=1.

Longley R. Criminology Definition and History. URL: https://www.thoughtco.com/ the-history-of-criminology-part-1-974579#:~:text=Criminology%20is%20the%20scientific% 20study,of%20ways%20to%20prevent%20it.

Crowe E. What Is Criminology? Definition, History & Theories. Study.com. URL: https:// study.com/academy/lesson/what-is-criminology-definition-history-theories.html.

Криминология : учебник для юридических факультетов и институтов / А.А. Герцензон и др. Москва : Юридическая литература, 1966. 319 с.

Криминология : учебник для юридических факультетов и институтов / А.А. Герцензон и др. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юридическая литература, 1968. 471 с.

Прозументов Л.М., Шеслер О.В. Место отечественной криминологии в системе наук. Вестник Томского государственного университета. Серия «Право». 2021. № 39. С. 69–81.

Герцензон А.А. Уголовное право и социология. Москва : Юридическая литература, 1970. 286 с.

Гельфер М.А., Гришаев П.И., Здравомыслов Б.В. Советская криминология. Москва : Всесоюзный юридический заочный институт, 1967. 120 с.

Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. Москва : Юридическая литература, 1965. 227 с.

Курс советского уголовного права. Часть общая : в 6 т. / редкол. : А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. Москва : Наука, 1970. Т. 2 : Преступление. 516 с.

Денисов С.Ф., Тимчук О.Л. Деякі аспекти сутності та предмета кримінології як науки. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2021. № 1(24). С. 151–159.

Майстренко Г.А. К вопросу об истории формирования и развития криминологии как науки. Образование и право. 2021. № 4. С. 491–495.

Комлев Ю.Ю. Криминология как социология преступности. Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 2. С. 67–73.

Леонов В.А. Основы православной антропологии : учебное пособие. Москва : Изд-во Московской Патриархии РЦП, 2013. 456 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ