ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПРАВНИКІВ

Автор(и)

  • Лариса Василівна Красицька
  • Анатолій Григорович Лапко

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.19

Ключові слова:

правник, дуальна форма здобуття освіти, вища юридична освіта, спосіб здобуття освіти, навчання у закладах освіти, навчання на робочих місцях.

Анотація

У статті проаналізовано проблемні питання застосування елементів дуальної форми здобуття вищої освіти в процесі підготовки правників. На підставі аналізу Закону України «Про освіту» визначено ознаки дуальної форми здобуття освіти: 1) це спосіб здобуття освіти; 2) поєднання навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях; 3) навчання на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях здійснюється, як правило, на підставі договору. Уточнено ознаки дуальної форми здобуття освіти з урахуванням положень Закону України «Про вищу освіту»: 1) дуальна форма здобуття вищої освіти є способом отримання освіти здобувачами денної форми навчання; 2) поєднання навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях; 3) навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації має становити обсяг від 25 до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми; 4) навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору. Доведено, що застосування елементів дуальної форми здобуття освіти в навчальному процесі підготовки правників в Україні з урахуванням тих вимог, які встановлені Законом України «Про вищу освіту», є ускладненим, оскільки неможливо забезпечити для всіх здобувачів вищої юридичної освіти навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі трудового договору. Запропоновано як елементи дуальної форми здобуття вищої юридичної освіти запровадити обов’язкове навчання здобувачів освіти в юридичних клініках та внести зміни до чинного законодавства щодо можливості залучення здобувачів вищої юридичної освіти до надання безоплатної первинної правової допомоги.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (дата звернення: 19.06.2022).

Дернова М.Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Випуск 2 (9). С. 137–145. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_2_19 (дата звернення: 19.06.2022).

Курок В., Гребеник А. Дуальна освіта як інноваційна форма підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 1 (95). С. 239–248. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_1_25 (дата звернення: 19.06.2022).

Довгенко Я.О., Яременко Л.І., Яременко Ю.В. Впровадження дуальної освіти у виші: переваги та ризики. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 28. URL: https://doi.org/10.32782 /2524-0072/2021-28-29 (дата звернення: 19.06.2022).

Шевчук О., Юркевич І. Юридичні клініки в механізмі дуальної освіти: аналіз результатів педагогічного експерименту. Актуальні проблеми правознавства. 2021. Вип. 2. С. 69–76. URL: http://app.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/2-2021.pdf.

Проєкт Концепції розвитку юридичної освіти. URL: http://kno.rada.gov.ua/fsview/75465. html (дата звернення: 19.05.2022).

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39. Ст. 380.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно- технічної) освіти : Наказ Міністерства освіти та науки України від 12 грудня 2019 р. № 1551. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20#Text (дата звернення: 20.06.2022).

Юридична освіта та юридична професія : матеріали Круглого столу. Голос України. 19 червня 2020 р. URL: http://www.golos.com.ua/article/332183 (дата звернення: 20.06.2022).

Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ va327609-10#Text (дата звернення: 19.06.2022). 12. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 (дата звернення: 21.06.2022). 13. Про затвердження Положення про помічника судді : рішення Ради суддів України від 18 травня 2018 р. № 21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr021414-18#Text (дата звернення: 21.06.2022).

Аспіранти-юристи навчатимуться з елементами дуальної освіти. URL: https:// vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/aspiranty-yurysty-navchatymutsya-z-elementamy-dualnoyiosvity (дата звернення: 21.06.2022).

Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 2 червня 2011 р. № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ