ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Автор(и)

  • Вікторія Анатоліївна Миколаєць
  • Тетяна Олександрівна Мацелик
  • Наталія Борисівна Новицька

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.13

Ключові слова:

насильство, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, адміністративне правопорушення, домашнє насильство, докази, право на захист.

Анотація

У статті розглядаються окремі питання трансформації адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Наголошується, що війна в Україні інтенсифікувала проблему домашнього насильства, однак загострення проблеми домашнього насильства та насильства в партнерських стосунках зарубіжні країни та Україна відчули під час пандемії коронавірусу. Підкреслюється, що в переважній більшості випадків постраждалими від насилля є жінки та діти. Наукова новизна запропонованої статті полягає у встановленні через призму адміністративної та кримінальної відповідальності нюансів трансформації адміністративної відповідальності залежно від ознак протиправного діяння в кримінально-правову відповідальність або ж у випадку малозначності – звільнення від відповідальності. Зазначається, що для визначення правопорушення у сфері домашнього насильства адміністративним варто говорити про відносно невисокий ступінь суспільної небезпечності, суспільно небезпечні наслідки та звертати увагу на систематичність вчинюваного діяння. Також необідно виходити з конкретних фактичних обставин справи, а не лише з кваліфікації дій винуватця. Однак при незначному ступені сіспільної небезпечності варто посилити санкцію, а не кваліфікувати діяння як злочин. Акцентується увага на доказах та доказуванні. Зазначається, що об’єктивність та повнота дослідження обставин справи має проявлятися в детальному розгляді кожного правопорушення, наданні оцінки доказам щодо кожного конкретного епізоду протиправного діяння. Звертається увага на те, що практика Європейського суду з прав людини вказує на необхідність оцінювати докази, керуючись критерієм доведення «поза розумним сумнівом». Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Робиться висновок про те, що трансформація адміністративної відповідальності за домашнє насильство може здійснюватись у двох напрямах: шляхом звільнення порушника від адміністративної відповідальності при малозначності вчиненого правопорушення, щирому розкаянні винного, відсутності негативних наслідкив вчиненого діяння та обтяжуючих обставин; шляхом трансформації адміністративної відповідальності за домашнє насильство в кримінальну при систематичному, суспільно небезпечному діянні та з відповідною необхідною оцінкою доказів, керуючись критерієм доведення «поза розумним сумнівом». Суттєвим аспектом трансформації є саме суб’єктивна оцінка правозастосувача під час розгляду конкретної справи. Належною якістю її розгляду виступають саме практика Європейського суду з прав людини та міжнародні Конвенції.

Посилання

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами : Закон України від 20.06.2022 р. № 2319-IX. Голос України. 2022. 22 черв. (№ 129). С. 3.

UN chief calls for domestic violence ’ceasefire’ amid ’horrifying global surge’. UN News. 5 квітня 2020. URL: https://web.archive.org/web/20200410004300/https:/news.un.org/en/ story/2020/04/1061052 (дата звернення: 17.06.2022).

COVID-19: Stopping the rise in domestic violence during lockdown. News European Parliament. 7 квітня 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/portal/en (дата звернення: 17.06.2022).

Катерина Павліченко: у 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян. URL: https://mvs.gov.ua/press-center/news/katerina-pavlicenko-u- 2021-roci-do-policiyi-pro-domasnje-nasilstvozayavili-na-56-bilse-gromadyan (дата звернення: 17.06.2022).

У 2020 році в Україні за домашнє насильство засудили 921 людину – Державна судова адміністрація. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukraina-domashye-nasylstvozasudzheni/ 31152269.html (дата звернення: 17.06.2022).

Офіс генерального прокурора. Статистика. URL: https://new.gp.gov.ua/ua/posts/statistika (дата звернення: 17.06.2022).

Орлов Ю. Проблеми кримінально-правової кваліфікації домашнього насильства. Право і безпека. 2020. № 4(79). С. 13–19.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 528 с.

Кузніченко С.О. Проблеми співвідношення норм адміністративноделіктного та кримінального права. Форум права. 2010. № 4. С. 538–542.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984, додаток до № 51, ст. 1122.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Ковальова О.В. Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства: особливості впровадження нового законодавства. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. № 2. С. 60–63.

Постанова Верховного Суду від 25.02.2021 р. у справі № 583/3295/19. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/95213443.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006. № 30. Ст. 260.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року : Ратифіковано Законом України від 17.07.1997 р. № 475/97/-ВР (із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звертання: 10.06.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА