ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ» В ПРАВОВОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олеся Олегівна Борисова

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.8

Ключові слова:

безпека людини, кібербезпека, енергетична безпека, демографічна безпека, виробнича безпека, продовольча безпека, соціальна безпека, фінансова безпека, банківська безпека, бюджетна безпека, валютна безпека.

Анотація

В юридичній науковій літературі, а також у сучасних засобах масової інформації постійно трапляється матеріал, який так чи інакше стосується теми безпеки: національної – в контексті відсутності воєнних дій; територіальної – в контексті відсутності проявів сепаратизму; економічної та фінансової безпеки – у вигляді стабілізації курсу національної валюти та допустимого рівня інфляції; громадської, соціальної, екологічної тощо. Війна, яка розпочалась в Україні 24 лютого 2022 року, вивела питання безпеки на перше місце в усіх контекстах. І зараз, коли відважні захисники України боронять нашу землю, науковці тримають свій фронт, продовжуючи роботу на полі наукових досліджень. Аналіз юридичної доктрини та норм вітчизняного законодавства свідчить про те, що сучасна юридична наука недостатньою мірою визначається з таким поняттям, як «безпека людини», офіційне тлумачення якого відсутнє в нормативних актах і згадується лише як явище, котре саме собою розуміється, або відчувається інтуїтивно. Не викликає сумнівів, що поняття «безпека людини», а також синонімічні за значенням до нього поняття «людська безпека», «безпека особи», «особистісна безпека», «безпека особистості», які трапляються в юридичній літературі, безумовно, є фундаментом демократичного режиму та першою, однією з головних соціальних цінностей, яку держава має забезпечити. При цьому актуальним та необхідним, на наш погляд, нині є проведення фундаментального дослідження та визначення дефініції: що саме ми можемо називати безпекою людини, з яких елементів вона складається, як співвідноситься з поняттям прав людини, хто є суб’єктами забезпечення безпеки особи? Відповіді на ці питання складні, потрібна широка дискусія, до якої мають бути запрошені не тільки юристи, а також соціологи, психологи, філософи, політологи, представники правоохоронної діяльності, спеціалісти сфери державного управління та інші. Протягом останніх 20 років чимало українських дослідників-правників цікавились питаннями безпеки людини. У статті зібрано інформацію щодо аналізу поняття людської безпеки та її аспектів на підставі досліджень, які проводили українські науковці з метою продемонструвати, наскільки широким, цікавим і складним є це поняття, та запросити колег до колективної роботи над формуванням дефініції, яка має поповнити українське законодавство, зробити його більш сучасним і ефективним.

Посилання

Цюман Т., Нагула О. Психологічна формула безпеки як концептуальна основа формування навичок безпечної поведінки особистості. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Збірник наукових праць. № 35 (1). 2021 р. С. 94–100. DOI: 10.28925/2311-2409.2021.3513.

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення: 07.07.2022).

Конституція України. / Верховна Рада України. 1996. № 30, ст. 141. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 01.07.2022).

ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення (41018). URL: https://dnaop.com/html/41018/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_2156-93 (дата звернення: 30.06.2022).

Про національну безпеку : Закон України в редакції від 21.06.2018 № 2469-VIII / Верховна Рада України. 2018. № 31, ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19#Text (дата звернення: 02.07.2022).

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.10.2013 № 1277. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (дата звернення: 02.07.2022).

Луценко Ю.В. Поняття, система та класифікація видів безпеки в контексті міжнародного порядку. Соціально-правові студії. 2019. Випуск 4 (6). С. 31–39.

Джагупов Г.В. Питання безпеки особистості під час забезпечення громадської безпеки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 35. Частина ІІ. Том 2. 2015. С. 109–112.

Капуловський А.В. Забезпечення безпеки особистості як дієвий механізм реагування на загрози національній безпеці. Механізми публічного управління. 2014. № 8 (10). С. 48–55.

Чубукова О.Ю. і Воронкова Т.Є. Система економічної безпеки (Екосестейт): сутність, структура. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: irbis-nbuv.gov.ua.

Руда О., Малюта Л. Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва. Галицький економічний вісник. 2012. № 3 (36). С. 35–42.

Утенкова К.О. Економічна безпека як складник національної безпеки України. Вісник ХНУ ім. В.М. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. Вип. 9. С. 133–144. DOI: 10.26565/2310-9513-2019-9-17.

Тихонова О.О. Методологічні засади визначення поняття «фінансова безпека». Часопис Київського університету права. 2012. № 3. С. 139–143.

Галайко Н.В., Столяренко О.О. Вплив соціальних та психологічних чинників на фінансову безпеку особи. Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 4. С. 89–92. DOI: https:// doi.org/10.15421/40290419.

Кулалаєва Н.В. Культура безпеки як невід’ємний атрибут існування соціуму. Наукові праці. Педагогіка. Випуск 233. Том 245. 2014. С. 67–72.

Проблеми впровадження культури безпеки в Україні : аналітична доповідь / Ю.М. Скалецький, Д.С. Бірюков, О.О. Мартюшева, Л.Д. Яценко. Київ : НІСД, 2012. 56 с.

Романів Л.В., Пішак О.В., Бойчук Р.Р. Культура безпеки як складник базової культури особистості. «Молодий вчений». № 3.1 (43.1). 2017. С. 238–241.

Кодекс цивільного захисту населення. № 5403-VI від 2.10.2012 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення: 01.07.2022).

Борисова О.О. Поняття та моделі безпеки людини в українському та міжнародному юридичному полі: теоретико-правовий аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. № 2. 2022. С. 10–15. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-2/1.

Яковець І.С., Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчий кодекс України : науково-практичний коментар / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець ; за заг. ред. А.Х. Степанюка. Харків : Юрінком Інтер. 2005. 560 с.

Васьковська В.П. Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ. 2006. 224 с.

Мельник В.О. Безпека особи як категорія політичної науки та суспільно-політичне явище. Політична наука в Україні: стан і перспективи : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10–11 травня 2007 року). / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. Львів. ЦПД. 2008. 308 с. URL: http://postua.info/vitali_melnyk.htm.

Воротнюк М., Сушко О. Людська безпека як імператив сучасності: переніс фокусу з держави на людину. Фонд ім. Фрідріха Еберта: Представництво в Україні. Київ. 2010. 18 с. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/07749.pdf.

Бондар О.Б. Поняття особистої безпеки людини і його структура. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2011. Вип. 2 (5). С. 148–153.

Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі: монографія / за ред. Л.С. Шевченко. Харків : Нац. університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». 2013. 850 с.

Тихий В.П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види. Вісник Національної академії правових наук України. 2016. № 2 (85). С. 31–46.

Астаф’єва К.Ю., Христич І.П. Безпека особи як одна з основних складових частин безпеки у виправних колоніях. Вісник пенітенціарної асоціації України. 2018. № 35. С. 152–161.

Дем’яненко А.А. Аналітичне забезпечення оцінювання безпеки людського розвитку : дис. док-ра філософії : 051. ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Харків. 2020. 360 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА