ОБОВ’ЯЗОК ДІЯТИ В ІНТЕРЕСАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ДОБРОСОВІСНО І РОЗУМНО ЯК ОСНОВНИЙ СКЛАДНИК ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Валентина Григорівна Жорнокуй

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.4

Ключові слова:

юридична особа, підприємницьке товариство, добросовісність, розумність, інтерес.

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану розуміння сутності обов’язку діяти в інтересах юридичної особи добросовісно і розумно як основного складника правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких товариств як суб’єктів цивільної відповідальності. Доведено, що, лише маючи чітку уяву про коло корпоративних обов’язків членів органів підприємницьких товариств, можна вести мову про правомірність (неправомірність) їхньої поведінки і систематизувати норми про юридичну відповідальність. При цьому характер правовідносин між товариством і членами його органів безпосередньо впливає й на вид відповідальності, що застосовується до правопорушника. Саме оцінка наслідків недобросовісної і нерозумної поведінки членів таких органів має вирішальне значення для третіх осіб і для всього цивільного обороту. Підсумовано, що законодавство про юридичні особи містить численні норми, що регулюють відповідальність членів органів підприємницьких товариств за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків. Однак такі норми містяться в різних нормативних актах, присвячених окремим видам товариств, і по-різному регулюють одні й ті ж по суті відносини. Звернута увага на непослідовність законодавця у встановленні статусу органів підприємницького товариства. Незважаючи на те, що вони за цивільним законодавством не є самостійним суб’єктом цивільного права, в окремих випадках саме на них може покладатися цивільна відповідальність. Проте ці органи не здатні нести яку-небудь відповідальність, оскільки не мають майнової відокремленості. Таку відповідальність несуть фізичні особи – їх члени. У разі визначення суб’єктного складу корпоративних відносин, які виникають у зв’язку з виконанням функцій органів підприємницького товариства, слід говорити про відносини між таким товариством і суб’єктами, які виконують функції його органів.

Посилання

Юридические лица в российском гражданском праве : монография. В 3-х т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах / А.В. Габов, О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др. ; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Синицын. Москва : Ин-т законодат. и сравнит. правовед. при Правительстве РФ: ИНФРА-М. 2015. 384 с.

Жорнокуй Ю.М. Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 9. С. 8–12.

Постанова ВС від 16.02.2022 у справі № 554/7761/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/103466592 (дата звернення: 22.02.2022).

Жорнокуй В.Г. Немайнові права учасників господарських товариств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2012. 196 с.

Богданов Е.В. Правовое положение органа юридического лица. Журнал российского права. 2001. № 3. С. 108–113.

Davies Paul L. Gower L.C.B. Principles of Modern Company Law. 6th ed. London : Sweet&Maxwell, 1997. 976 p.

Pennington Robert R. Company Law. 7-th edition. London, Dublin, Edinburgh : Butterworths Law. 1995. 1082 p.

Назарова Е.Н. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления хозяйственных обществ : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Уральский гос. юрид. ун-т. Екатеринбург, 2015. 212 с.

Жорнокуй Ю.М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах : цивільно-право- вий аспект : монографія. Харків : Право, 2015. 532 с.

Ем В.С. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Москва, 1981. 209 с.

Жорнокуй Ю.М. Корпоративний обов’язок акціонера. Юридичний вісник. 2012. № 2. С. 70–75.

Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1 : Введение в гражданское право : учебник. Москва : Юрайт, 2011. 521 с.

Постанова ВП ВС від 26.11.2019 у справі № 910/20261/16. URL: https:// reyestr.court.gov.ua/Review/86333859 (дата звернення: 16.12.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА