ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Автор(и)

  • Олег Сергійович Біланов

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2022.3.2

Ключові слова:

договір, сурогатне материнство, сторони договору, фідуціарність, склад правовідносин.

Анотація

Технологічний прогрес у сфері медичних технологій, інституту сурогатного материнства, в якому важливу роль відіграє домовленість між учасниками правовідносин, безмовно має юридичні наслідки. Правові наслідки народження дитини за договором сурогатного материнства суттєво впливають не лише на права сторін цього договору, але і стосуються прав та інтересів самої дитини. У нашому дослідженні розглядається зміст та суть договору сурогатного материнства, визначається його правова характеристика. В результаті вивчення суб’єктного складу правовідносин визначено, що для цивільно-правових відносин сурогатного материнства є характерний традиційний склад, а саме: об’єкт, суб’єкт та зміст. Визначено, що об’єктом є комплекс послуг, суб’єктами є учасники цих послуг, змістом визначаються права та обов’язки. Об’єктами у правовідносинах сурогатного материнства будуть послуги, що надаються під час усього процесу. Суб’єктами автор визначає: біологічних батьків, сурогатну матір та медичний заклад. Звертається увага, що чоловік сурогатної матері не є учасником правовідносин сурогатного материнства та не може бути стороною відповідного договору. Проаналізовано наукові підходи вчених до визначення правової природи досліджуваного виду договору. Зроблено висновок, що договір сурогатного материнства можна характеризувати як договір з фідуціарною умовою, оскільки правовідносини ґрунтуються на певних елементах довіри, що полягає у специфіці виконання сторонами їхніх зобов’язань.

Посилання

Вонсович Х.І. Особливості правової природи договору про сурогатне материнство. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» / голов. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2012. Вип. 19. Т. 2. С. 33–35.

Даниленко С.К., Мінакова М.В. Договір сурогатного материнства: актуальні проблеми та значення у суспільстві. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 4. С. 95–98.

Дихта Н.М. Вплив психологічної категорії під час реалізації прав довірителя за сучасним договором доручення України, яке продиктоване римськими традиціями. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень. Том 3. 2020. С. 91–93.

Дудко А.О., Заболотна М.Р. Репродуктивні права фізичної особи: сутність, поняття та класифікація. Науковий вісник. № 3. 2016. С. 82–90.

Кожевникова В.О., Коренга Ю.В. Законодавчі обмеження прав фізичних осіб щодо укладення договору сурогатного материнства. Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 70–73.

Коломієць А.С. Договірна цивільно-правова відповідальність за неналежне надання послуг сурогатного материнства. Вісник ОНУ ім І.І. Мечникова. Правознавство. 2014. Том 19. Вип 1(22). С. 46–51.

Коренга Ю.В. Суб’єктний склад сурогатного материнства. Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 7–8 черв. 2013 р. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т. / редкол.: І.Я. Коцан та ін. ; уклад. Н.І. Вознюк та ін. Луцьк : Волин. обл. друк., 2013. С. 238–241.

Майданик Р.А. Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві : авт. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2003. с. 28

Міщук І.В., Слаб’як Т.Б. Правове регулювання сурогатного материнства. Молодий вчений. 2017. № 5.1. С. 73–76.

Менджул М.В. Порівняльний аналіз правових засад сурогатного материнства. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. C. 77–79.

Полтавський О.В. До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин. Форум права. 2012. № 1. С. 788–793.

Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні : Наказ МОЗ України № 787 від 09.09.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1697-13#Text.

Розгон О.В. Договори у сімейному праві України : монографія. Київ : Ін Юре, 2018. 301 с.

Рєзнік О.М., Іщукова А.Е. Правове регулювання сурогатного материнства в Україні та Сполучених Штатах Америки. Правові горизонти. 2019. Вип. 18 (31). С. 34–38.

Сулаєва О. Медичні аспекти сурогатного материнства. Праці НТШ. Медичні науки. 2021, Том 64, № 1. С. 72–83.

Таланов Ю.Ю. Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2012. № 1 (56). С. 360–368.

Shenfield F., Pennings G., Cohen J., Devroey P., G.de Wert and B. Tarlatzis. ESHRE Task Force on Ethics and Law including. Human Reproduction. 2005. Vol. 20. No. 10. Pp. 2705–2707.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА