ОНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИВАТНОПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

  • Андрій Богданович Гриняк

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.3

Ключові слова:

оновлення (рекодифікація) цивільного законодавства, договірні зобо- в’язання, механізм договірного регулювання, альтернативні зобов’язання, факультативні зобов’язання, натуральні зобов’язання, грошове зобов’язання

Анотація

У статті на основі аналізу Концепції оновлення Цивільного кодексу України досліджено підходи до рекодифікації загальних положень про договірні зобов’язання. Констатовано, що нинішнє перманентне реформування договірного законодавства, яке спричинило створення великого, а подекуди безсистемного масиву правових норм, не сприяє належному врегулю- ванню приватноправових відносин в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Відповід- но, дослідження новітніх змін у механізмі договірного регулювання є важливою передумо- вою для початку процесу оновлення Цивільного кодексу України. Зроблено висновок, що процес оновлення договірного законодавства повинен торкнутися не стільки форми, у якій виражаються певні правові ідеї, скільки зміщення акцентів із законодавчого регулювання правовідносин між їх учасниками в сторону договірного їх визначення. Виокремлено спіль- ні з країнами-членами ЄС проблеми договірного регулювання приватноправових відносин, а також принципові положення, на яких таке оновлення цивільного законодавства у сфері договірних зобов’язань має відбуватися. Запропоновано в межах розділу I «Загальні положення про зобов’язання» класифікувати зобов’язання на окремі види (альтернативні, факультативні, натуральні) і визначити осо- бливості правового регулювання зазначених окремих видів зобов’язань. Крім того, запро- поновано: 1) закріпити єдиний критерій для визначення відповідальності контрагентів за «порушення зобов’язання», яке включатиме як його невиконання, так і неналежне виконан- ня; 2) відобразити особливості виконання факультативних зобов’язань; 3) відобразити осо- бливості зарахування виконаного в рахунок декількох однорідних зобов’язань; 4) здійснити розмежування законної неустойки, установленої імперативними й диспозитивними нормами закону; 5) закріплення недоцільності одночасного нарахування й процентів, і неустойки за невиконання або неналежне виконання грошового зобов’язання; 6) виокремити право- ві наслідки виплати гарантії та припинення основного зобов’язання; 7) закріпити поряд із типовими умовами договору також і примірні умови договору.

Посилання

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2020. 128 с.

Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні : монографія / за заг. ред. А.Б. Гриняка, О.О. Кота, М.Д. Пленюк. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2020. 488 с.

Гриняк А. Б. На шляху до оновлення договірного законодавства в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали Наук.- практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Ч.Н. Азімова та 20-річчю з дня створення каф. цив. права № 2 (Харків, 29 листоп. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 41–45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА