ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В МІСЦЯХ ТИМЧАСОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51989/NUL.2021.6.29

Ключові слова:

кримінальний процес, допит, установа тимчасової ізоляції, орган досудового розслідування

Анотація

У статті досліджено правові норми, які реґламентують кримінальний процесуальний порядок проведення такої слідчої (розшукової) дії, як допит учасників кримінального процесу, а саме потерпілого, свідка та підозрюваного/обвинуваченого. Проаналізовано деякі наукові праці, у яких висвітлено тлумачення терміна «допит», а також розглянуто окремі проблеми процесуального і непроцесуального спрямування, що безпосередньо й опосередковано можуть позначатися на результаті здійснення допиту. До таких проблем належать: порядок пропуску працівників органів досудового розслідування на територію установ тимчасової ізоляції (місць несвободи); нормативне врегулювання здійснення допиту суб’єктів і проведення інших слідчих (розшукових) дій на території установ тимчасової ізоляції, зокрема і в нічний час; забезпечення права допитуваної особи на території установ тимчасової ізоляції на захист від самовикриття; психологічні та процесуальні чинники, що ґрунтується на ефектності проведення допиту підозрюваного/обвинуваченого на території установ тимчасової ізоляції; необхідність залучення медичного працівника та застосування тактичних прийомів у процесі допиту осіб із фізичними або психічними вадами, а також неповнолітніх осіб на території установ тимчасової ізоляції. Запропоновано законодавче врегулювання відповідних норм Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення діяльності органів досудового розслідування у кримінальному провадженні на території ізолятора тимчасового тримання або слідчого ізолятора (установ тимчасової ізоляції).

Посилання

Бараннік Р.В. Право на свободу від самовикриття, викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2008. 18 с.

Браверман С.О. Юридико-психологічні засади процесуального інтерв’ю у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 19.00.06. Київ, 2020. 240 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/17888/1/dys_braverman_so.pdf.

Вознюк А.А., Дудоров О.О., Чернявський С.С. Кримінальна відповідальність за злочини, вчиненні злочинною спільнотою (ст. ст. 255, 255–1, 255–2, 255–3, 256 Кримінального кодексу України) : науково-практичний коментар. Київ : Норма права, 2021. 130 с.

Гуцалюк М.В., Антонюк П.Є. Щодо сутності електронної (цифрової) інформації як джерела доказів у кримінальному провадженні. Криміналістичний вісник. 2021. № 33 (1). С. 37–49.

Диса О.В. Психологічні основи проведення процесуального інтерв’ю. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 13 березня 2020 р. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 313–314. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/publish/oblko.pdf.

Ухвала Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 1 жовтня 2021 р. Справа № 204/7508/21. Провадження № 1-кс/204/1812/21. Єдиний державний реєстр судових рішень : вебсайт. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/100104247/.

Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ESPL_vebinar_30_04_2020.pdf.

Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11 липня 2003 р. № 1129–IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : міжнародний документ від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ ed20131002#Text.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2503.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341–III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 2 грудня 2008 р. № 638. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-09#Text.

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 14 червня 2019 р. № 1769/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0633-19.

Постанова Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 24 листопада 2020 р. Справа № 481/227/18. Провадження № 51–2539км20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93119786.

Процюк О.М. Кримінальна процесуальна регламентація й тактика допиту неповнолітнього підозрюваного : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2017. 243 с.

Сербін М.М. Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ : КНУВС, 2006. 16 с.

Прикладная юридическая психология / под ред. А.М. Столяренка. Москва : Юнитидана, 2001. 381 с.

Удалова Л.Д. Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2007. 17 с.

Цимбал П.В., Влад В.Ф. Особливості проведення допиту в пенітенціарних установах під час розслідування втечі з місць позбавлення волі. Juris Europensis Scientia. 2020. № 2. С. 84–89. URL: http://chernvisn.onua.edu.ua/index.php/chern/article/view/80.

Янковий М.О. Тактичні засади допиту та розвідувального опитування: порівняльне дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2007. 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ